Venäjän metsälehdessä on julkaistu Luonnonvaraministeriön politiikkaosaston johtajan Ivan Valentikin haastattelu, jossa käsitellään meneillään olevia muutoksia Venäjän metsäsuhteissa.

Ministeriö on valmistellut lakiluonnoksen, jolla metsänvuokrasopimuksen maksimiaika kaksinkertaistetaan eli nykyisen 49 vuoden sijasta metsän voi saada käyttöön 98 vuodeksi. Muutoksen tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia suunnitella toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Varmistettu raaka-aineen saanti parantaa myös metsäteollisuuden investointiedellytyksiä, kun lainansaantimahdollisuudet paranevat.

Metsänkäytön pelisääntöjä on yhtenäistetty äskettäin voimaan tulleella lailla metsänvuokrasopimuksen sisällöstä. Aikaisemmin vuokrasopimuksen sisällöstä on annettu vain metsätalousviraston suositus ja sopimusten sisältö vaihtelee alueiden tulkintojen mukaan. Jatkossa määrämuotoinen vuokrasopimus on otettava käyttöön kaikkialla ja se vaaditaan 1.7.2015 alkaen. Mallisopimuksen sisältö on parhaillaan valmistelussa. Tavoitteena on löytää tasapaino valtion ja metsänvuokraajien intressien välille. Sopimukseen ei tulla sisällyttämään ehtoja, joita yritykset eivät voi täyttää.

Intensiiviseen metsänkäyttöön siirtymiseksi valmistellaan muutoksia metsälakiin ja metsänkäyttöä koskeviin ohjeistoihin tavoitetalouksien* osalta. Toteutukseen tarvittavaa tietoa kerätään tutkimuksella ja analysoimalla käytännön kokemuksia mm. Pihkovan mallimetsäalueelta ja Ladensosta.

Metsäteollisuuden tukemiseksi on valmistelussa kilpailutusmekanismi, jolla varmistetaan, että metsävaroja annetaan käyttöön ensisijaisesti puunjalostajille eikä korjuuyrityksille. Puunjalostusyritys voi tehdä viranomaisille aloitteen tarvitsemiensa metsävarojen kilpailutuksesta. Kilpailuun voi osallistua myös muita yrityksiä ja voittaja valitaan jalostuskapasiteetin perusteella. Mekanismista on tehty lakiluonnos, joka on hallituksen käsittelyssä. Pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ollaan palauttamassa niiden oikeutta lyhytaikaiseen metsänkäyttöön. Leimikoiden osto mahdollistetaan pienille yrityksille erityisten alueellisten tukiohjelmien kautta.

Haastattelussa tulee myös esille ajatus metsän yksityisomistuksesta entisillä maatalousmailla. Venäjällä on 20-40 miljoonaa hehtaaria metsittynyttä maatalousmaata, joka ei kuulu metsähallinnon alaisuuteen. Tämä aiheuttaa ongelmia mm. metsäpalojen ja muiden metsätuhojen torjunnassa. Näiden metsäalueiden yksityisomistus olisi sekä luonnonvara- että maatalousministeriölle houkutteleva vaihtoehto. Jos alueen omistaja on tiedossa, hänelle voitaisiin tarjota mahdollisuutta käyttää maata metsätalouteen erikseen säädettävillä ehdoilla.

Lähde: Rossijskije lesnyje vesti 15.8.2014

* Tavoitetalous (tselevoje hozjajstvo): nopeutettu metsänkasvatus teollisuuden tarpeisiin, lue lisää