Venäjälle perustetaan metsäteollisuuskonfederaatio

Venäjälle perustetaan metsäsektorilla toimivat liitot ja yhdistykset yhdistävä metsäteollisuuskonfederaatio lokakuussa 2005 Pietarissa pidettävän VII Kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin yhteydessä, tiedottaa luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Metsätalousviraston johtajan V. Roschupkinin mielestä metsäsektorin voimien yhdistäminen turvaa valtion ja liike-elämän välisen toiminnan tehokkuuden pyrittäessä kohti kestävää metsänkäyttöä. Tuolloin on ensisijaisesti käsiteltävä niitä asioita, jotka uuden metsälakiluonnoksen hyväksymisen jälkeen voivat siirtyä valtiolta metsäteollisuuden harjoittajien yhdistyksille. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi metsähuutokauppoihin osallistuvien alustava valinta, metsäsuunnitteluorganisaatioiden valinta, puun alkuperän määrittäminen sekä …

Laittomien hakkuiden sakkoja suurennettiin

Venäjän duuma on 15.6.2005 hyväksynyt lain hallinnollisten sakkojen nostamisesta koskien metsän rinnakkaiskäytön ohjeistuksen rikkomista sekä laittomia hakkuita, tiedottaa duuman lehdistöosasto. Laki määrittelee entistä suuremmat sakkotariffit sekä antaa koneiden takavarikointiohjeet. Sakkotariffeja on täsmennetty siten, että laittomasta hakkuusta, puiden, pensaiden tai liaanien laittomasta hakkuusta, vahingoittamisesta tai korjuusta, kun teko ei sisällä rikollisen teon tunnusmerkkejä, langetetaan siviilihenkilöille 15 – 20 minimipalkkayksikön suuruinen sakko rikosvälineet takavarikoiden, viranomaisille 30 – 40 minimipalkkayksikön suuruinen sakko takavarikoinnein …

Sellu- ja paperiteollisuuden käyttöaste

Jos Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoinvestointeja ei saada lisättyä, törmäävät maan sellu- ja paperitehtaat vuoden 2008 jälkeen vaikeuksiin kasvattaa tuotantoaan, ilmenee metsäteollisuuden konsultointiyhtiön Lesprom Industry Konsultingin tekemästä tutkimuksesta ”Venäjän sellu- ja paperitehtaiden tuotantokapasiteetti 2004”. Vuodesta 1998 lähtien Venäjän sellu- ja paperiteollisuusyritykset ovat investoineet olemassa olevaan laitteistoon 250 – 350 milj. USD vuodessa. Jos vuosittain ei tehdä tarvittavia, 800 – 900 milj. USD investointeja ja jos vuotuinen kasvuvauhti pysyy 3 – …

Venäjä isännöi laittoman puukaupan vastaista ENA FLEG ministeritapaamista

Moskovassa pidettiin Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden hallitustenvälinen konferenssi, joka avasi virallisesti metsäsektorin lainkäytön ja hallinnon ongelmiin keskittyvän Euroopan ja Pohjois-Aasian FLEG ministeriprosessin (ENA FLEG), kirjoittaa Venäjän metsälehti. FLEG-prosesseilla tarkoitetaan hallitustenvälisiä ohjelmia, jotka toteutetaan asiasta kiinnostuneiden maiden aloitteesta metsäsektorin hallintojärjestelmän vahvistamiseksi. Ohjelmien tavoitteena on saada aikaan ja toteuttaa tuottajamaiden, kuluttajamaiden ja lahjoittajamaiden hallitusten väliset sopimukset laittomien hakkuiden ja alkuperältään laittoman puutavaran kaupan vastaisten yhteistoimien lisäämiseksi. Venäjä liittyi FLEG-prosessiin toukokuussa 2004. Metsäviraston …

Harvi Forester aikeissa aloittaa omien metsäkoneiden tuotannon Karjalassa

OOO ”Harvi Forester” aikoo aloittaa omien metsäkoneiden tuotannon Karhumäen piirissä tämän vuoden elokuussa. Hanke tulee maksamaan 5 milj. euroa. Kuormatraktoreita ja harvestereita tullaan valmistamaan vanhan Karhumäen konepajan tiloissa, joka kuuluu yritykselle. Tehtaan suunniteltu tuotantomäärä on 24 konetta vuodessa. Heinäkuussa yrityksen on määrä saada patentti omalle harvesterille ja sen jälkeen kuormatraktorille. Tällä hetkellä Harvi Forester toimii suomalaisten metsäkonevalmistajien Valmetin ja Logmanin koneiden sekä Sisu-kuorma-autojen toimittajana Venäjän ja Karjalan markkinoille. Lähde: Lesnaja …

Kaakkois-Suomessa toimiva Rajapuu-projekti tarjoaa yrityspalveluja

Mikkelin ammattikorkeakoulun (AMK) hallinnoima Interreg-projekti Rajapuu toimii työvälineenä kaakkoissuomalaisille mekaanisen puunjalostuksen pk-yrityksille, jotka haluavat hyödyntää Venäjän kasvavia puurakentamisen ja puupohjaisten rakennusteollisuustuotteiden markkinoita, kerrotaan AMK:n Venäjä-palvelujen tiedotteessa. Projekti tarjoaa yrityksille apua kaikissa vientiin liittyvissä ongelmissa, auttaa yrityksiä luomaan yhteyksiä luotettaviin venäläisiin tavarantoimittajiin sekä tutkimaan mahdollisuuksia Venäjälle etabloitumiseen. Vuoden 2006 loppuun mennessä järjestetään viisi asiantuntijaseminaaria, jotka käsittelevät mm. etabloitumiskysymyksiä ja alihankintayhteistyötä venäläisten ja suomalaisten yritysten välillä. Lisäksi tarjotaan tietoa modernista puurakentamisesta venäläisille …

Uusi kartta Venäjän luonnonsuojelualueista

Kansainvälinen sosio-ekologinen liitto ja Luonnon monimuotoisuuden suojelukeskus ovat julkaisseet uuden kartan Venäjän luonnonsuojelualueista, joilla on federatiivinen status. Kartta havainnollistaa erityisesti suojeltujen alueiden järjestelmää ja siinä on esitetty tarkat rajat sekä lyhyt yhteenveto federaation suojelualueista vuodenvaihteessa. Karttaan on merkitty 100 valtion luonnonpuistoa, 35 kansallispuistoa ja 69 valtiollista rauhoitusaluetta. Kartan mittakaava on 1:7 000 000 ja painosmäärä 4000 kpl. Maksutonta karttaa voi tiedustella puhelimitse: +7-095-963 5420, +7-095-124 5022 (Maksim Dubinin) tai sähköpostitse: …

ZAO Chudovo RWS kokonaan UPM:n omistukseen

UPM ostaa puutuotteita valmistavan ZAO Chudovo RWS:n koko osakekannan venäläisen yhteistyökumppanin Novgorodlespromin omistajilta. Tätä ennen Novgorodlespromilla on ollut Chudovo RWS:ssä 40 prosentin vähimmistösuus. Kauppahinta maksetaan UPM:n osakkeilla ja kauppahinnaksi on arvioitu noin 12 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen UPM omistaa koko osakekannan vaneria ja viilua valmistavasta ZAO Chudovo-RWS:stä sekä sen sahatavaraa valmistavasta tytäryhtiöstä, ZAO Pestovo Novosta. Chudovon tehtaat valmistavat vuosittain 75 000 kuutiometriä koivuvaneria ja 10 miljoonaa neliömetriä koivuviilua. Valtaosa tuotannosta …

Komissa hyväksytty ekologiset päätehakkuusuositukset

Komin tasavallan metsäviraston tieteellistekninen neuvosto on hyväksynyt metsän ekologiset ominaisuudet huomioonottavat päätehakkuusuositukset, tiedottaa Priluzjen mallimetsä. Suositusten ydinajatuksena on, että metsän ekologiset arvot on mahdollista säilyttää hakkuiden yhteydessä jäljittelemällä metsäekosysteemin luonnollista kehityskulkua. Komin tasavallasta noin yksi kolmasosa on vanhojen metsien peitossa, mikä tarkoittaa sitä, että vanhat metsät ovat yksi tasavallan tärkeimmistä ekologisista arvoista, mutta toisaalta myös potentiaalisia hakkuukohteita. Vuodesta 2001 alkaen Komin tasavallassa on etsitty ja arvioitu luonnontilaisia metsiä. Priluzjen mallimetsän …

Forest resources, production and exports of roundwood and sawnwood from Russia

Mutanen, Viitanen, Toppinen, Hänninen & Holopainen. 2006. Metlan työraportteja 9. Julkaisu on venäläisten puutuotteiden viennin vaikutuksia Euroopassa kartoittavan Metlan tutkimuksen esiselvitys. Se sisältää katsauksen Venäjän metsävaroista ja niiden hallinnoinnista sekä raakapuun ja sahatavaran tuotannosta ja viennistä. http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1962-8

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.