Intensiivisen metsätalouden pilotti testausvaiheessa Leningradin alueella

Leningradin alue kuuluu intensiivisen metsätalouden pilottialueisiin, ja yrityskumppanina pilotoinnissa toimii International Paper. Vuonna 2016 yrityksen tukemana toteutettiin maastomittaukset, joiden perusteella ollaan valmistelemassa uusia metsänkäytön normeja. Vuonna 2016 aloitettiin myös metsänuudistamisen ja metsänhoidon uudenlaisten toimenpiteiden testaus International Paperin vuokrametsissä. Vuoden 2017 aikana on määrä hyväksyä pilottialueen uudet metsänkäytön normit ja päivittää Leningradin alueen metsäsuunnitelmaa sekä metsäpiirien ohjesääntöjä. Tämän jälkeen Leningradin alueen metsänvuokraajat voisivat siirtyä intensiivisen metsätalouden malliin. Intensiivisen metsätalouden alueellisten normien …

Puutteita metsänhoidon ja hakkuiden laadussa Venäjällä

Venäjän metsätalousviraston toteuttamissa tarkastuksissa on havaittu puutteita metsänkäytön ja metsänhoidon laadussa 30 prosentissa tarkastetuista kohteista. Metsänhoitotöiden osalta tarkastettiin muun muassa metsänuudistamisen, taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden laatua vuonna 2016, ja puutteita havaittiin 35 prosentissa tapauksista koko Venäjän tasolla. Luoteis-Venäjällä puutteita oli 25 prosentilla. Metsänkäytön eli uudistuskypsien metsien avo- ja valintahakkuiden sekä tonttien ja linjojen hakkuiden tarkastuksissa puutteita löydettiin 42 prosentissa kohteita Venäjällä. Luoteis-Venäjällä vastaava luku oli 40 prosenttia. Yli puolessa tapauksista (58 …

Presidentin metsäalalle vuonna 2013 antamien määräysten täytäntöönpanon tilanne

Presidentti Putin antoi vuonna 2013 listan määräyksiä metsäsektorin toiminnan tehostamiseksi. Yhteensä määräyksiä oli 26, joista 17 Luonnonvaraministeriön toteutusvastuulla. Tähän mennessä näistä on toteutettu 14. Keskeisin osa määräyksistä koski metsänkäytön tehostamista, ja määräysten toimeenpanoa varten on tehty muutoksia lainsäädäntöön. Velvollisuutensa hyvin hoitaneille metsänvuokralaisille on annettu oikeus jatkaa vuokrasopimusta ilman huutokauppaa ja metsänvuokrasopimuksen sisältö on muutettu määrämuotoiseksi. Lisäksi on tehty mahdolliseksi muuttaa huutokaupassa saatujen metsänvuokrasopimusten sisältöjä jälkikäteen tietyissä tapauksissa. Pk-yrityksille tehtiin mahdolliseksi …

Suomi ja Karjala suunnittelevat yhteistyötä metsäpuiden taimituotannossa

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriölle esiteltiin suunnitteilla olevaa rajayhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on kehittää taimitarhojen toimintaa Karjalan tasavallan ja Suomen välillä. Tehtävinä ovat muun muassa pienimuotoisen taimituotannon toteutettavuusselvitys Karjalassa, kokemusten vaihto ja teknologian siirto sekä taimituotannon demonstrointi suomalaisen osaamisen perusteella. Karjalassa on pulaa taimimateriaalista, joten ministeriö on valmis antamaan hankkeelle tukensa. Paakkutaimia tuotetaan tällä hetkellä neljässä valtion omistamassa taimitarhassa Karjalassa. Intensiiviseen metsätalouteen siirryttäessä niiden tuotantokapasiteetti ei tule riittämään lisääntyneeseen tarpeeseen. Suomessa taas …

Konferenssi “Russia’s Market of Timber and Sawn Wood 2017” Moskovassa 21.4.

The invitation to participate in the 2nd International Conference “Russia’s Market of Timber and Sawn Wood 2017” Date: April 21, 2017 Venue: Intercontinental Hotel Moscow, Tverskaya 22 Organised by: MAXConference Conference Partner: BOHNENKAMP AG The competition between Russian and foreign forest lessees is ever-growing. Are there growth prospects for the Russian national forest industry? It is very much a practical question and the keynote of the 2nd International Conference “Russia’s …

Arkangelin alueen vanhojen metsien suojelu kansainvälisen huomion kohteena

Arkangelin alueella Vienanjoen varrella sijaitsevien vanhojen metsien pinta-ala pienenee jatkuvasti. Alueella toimii suuria metsäteollisuusyrityksiä, joihin luontojärjestöt nyt vetoavat metsien säästämiseksi. Venäjän Greenpeace ja WWF kiirehtivät 0,5 miljoonan hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista Vienanjoen varrelle vanhojen metsien säästämiseksi. Arkangelin alueen hallitus ja suurimmat metsää vuokraavat yritykset (Titan Group, Lesozavod 25, Arkangelin sellu- ja paperitehdas) ovat suojelualueen kannalla, joskin yritysten mielestä alueen rajausta olisi päivitettävä. Suurimmat yritykset ovat tehneet vapaaehtoisen moratioriosopimuksen alueiden jättämisestä …

Puun tuonti Suomeen kasvoi hieman vuonna 2016

Suomeen tuotiin 9,77 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2016. Puun tuonnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Tuontipuusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 9 prosenttia Virosta ja 4 prosenttia Latviasta. Puutavaralajeista eniten tuotiin koivukuitupuuta (4,62 milj. m³) ja haketta (2,5 milj. m³). Lähde: Luke Päivitetty tilasto puuntuonnista Venäjältä löytyy täältä.

Lakiehdotus havupuun vientikiellosta hylätty

Edustaja Nosovin jättämä lakiehdotus havupuun viennin kieltämisestä viideksi vuodeksi on hylätty. Lakiluonnoksen ensimmäinen käsittely duumassa oli määrä olla 21.2., mutta luonnosta ei käsitelty ja se on merkitty hylätyksi 7.3. duuman lakitietokannassa: asozd2.duma.gov.ru Aikaisemmin aiheesta: 10.11.2016 Venäjän hallitus ei tue lakiehdotusta havupuun vientikiellosta

International Paperille 121 miljoonan dollarin osingot Venäjältä

International Paper saa 121 miljoonaa dollarin osingot Venäjän yhteisyritykseltä Ilim Groupilta. Yhteisyritys on tehnyt viime vuonna tuotantoennätykset kolmella tehtaallaan ja myyntitulot ovat kasvaneet. International Paper on saanut osinkoja kaikkiaan 516 miljoonaa dollaria yhteisyrityksen perustamisen jälkeen vuonna 2007. Ilim Group on investoinut sellu- ja paperituotannon modernisointiin 1,5 miljardia dollaria tänä aikana. Lähde: International Paper

Puurakentaminen ja sellu Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian keskiössä

Viimeisteltävänä olevan Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian 2030 on määrä esitellä uusia keinoja metsäsektorin kasvulle ja sen kansantaloudellisen merkityksen lisäämiselle. Keskeisimmiksi kasvun lähteiksi määritellään puurakentaminen ja sellun tuotanto. Venäjän kaupunkirakentaminen on perustunut perinteisesti metallin, betonin ja tiilen käyttöön. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja pientalojen kysynnän kasvaessa myös puurakentamista voidaan edistää. Kasvun varaa on, sillä Venäjällä puusta tehdään 12 prosenttia asuintaloista, kun USA:ssa, Kanadassa ja Euroopassa puutalojen osuus yltää 40 prosenttiin. Puurakentamisen kasvua …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.