Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön esitys raakapuun vientitullien korotuksesta

Venäjän teollisuus- ja energiaministeri Hristenko esitteli raakapuun vientitullien korotusohjelman metsäteollisuussektorin valtion politiikan ja säännöstelyn neuvoa-antavan neuvoston kokouksessa, tiedottaa teollisuus- ja energiaministeriö. Ehdotettu korotusohjelma on kolmivaiheinen: 1.7.2007 alkaen vähintään 10 euroa/m³, 1.4.2008 alkaen väh. 15 euroa/m³ ja 1.1.2009 alkaen väh. 50 euroa/m³. Esitys ei koske pieniläpimittaista koivukuitua ja jalopuuta (alle 15 cm). Teollisuus- ja energiaministeriö ei voi tehdä raakapuun tulleja koskevia päätöksiä, joten neuvoston lausunnolla on suositteleva luonne, toteaa Forestforum.ru. Voi …

Luoteis-Venäjän puutuotealan yritykset haluavat lisämarkkinoita Euroopasta

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tapaustutkimuksessa selvitettiin puutuotealan yritysjohtajien näkemyksiä yritystensä kilpailueduista, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja strategisista tavoitteista, tiedottaa Metla. Tutkimuksessa haastateltiin 18 yrityksen johtajaa Leningradin ja Vologdan alueilla. Tulokset osoittavat, että yritysten kannalta markkinoiden laajuus ja niiden läheinen sijainti sekä hyvät logistiset yhteydet tuottavat eniten kilpailuetua. Myös henkilöstön osaamisella on merkitystä kilpailuedun lähteenä. Raakapuun tasaista saatavuutta pidettiin yrityksissä tärkeämpänä kuin sen edullista hintaa. Yritykset näkivät enemmän kehitettävää ulkoisessa liiketoimintaympäristössä …

Business environment and strategies of wood industry companies in Leningrad and Vologda regions

Toppinen, Toivonen, Järvinen, Goltsev, Tatti & Mutanen. 2007. Metlan työraportteja 41, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita 87 Metsäntutkimuslaitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tapaustutkimuksessa selvitettiin puutuotealan yritysjohtajien näkemyksiä yritystensä kilpailueduista, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja strategisista tavoitteista. Tutkimusta varten haastateltiin 18 yrityksen johtajaa Leningradin ja Vologdan alueilla. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2027-8

Metsäteollisuuden tuotanto vuonna 2006

Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2006. Metsäteollisuuden tuotannossa ei ole suurta kasvua, vain lastulevyn ja kartongin tuotanto on kasvanut yli 10 % vuoteen 2005 verrattuna. Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto: Lähde: Rosstat

Metsäalaa tarkistetaan syyttäjän voimin

Venäjän federaation pääsyyttäjän virasto on antanut subjektien syyttäjille tehtäväksi tarkistaa, kuinka metsänkäyttöä, metsiensuojelua, puukauppaa sekä muiden metsästä saatavien tuotteiden myyntiä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettu, kerrotaan syyttäjänviraston tiedotteessa. Todistettavasti lainsäädäntörikkomuksia tulee ilmi. Erittäin haitallisesti metsäalan lainkuuliaisuuteen vaikuttavat niiden viranomaisten rikkeet, joille on annettu metsäalan oikeussuhteiden hoito- ja valvontavaltuudet. Valtuuksiin suhtaudutaan leväperäisesti, niitä ylitetään tai käytetään väärin. Lainrikkomukset ovat yleisiä metsänvuokasopimuksia solmittaessa, metsähuutokauppoja järjestettäessä ja metsävarantoa hyödynnettäessä. Maapalstoja otetaan haltuun omavaltaisesti, myönnetään …

Uuden metsälain analysointia

Leena Lehtisen raportti/Lapin yliopisto Venäjän uusi metsälaki astui voimaan 1.1.2007. Kaikki ei kuitenkaan muutu heti. Vanha metsälaki vuodelta 1997 kumoutuu lopullisesti 1.1.2008 lukien, eikä siitä ole v. 2007 voimassa kuin lyhytaikaiseen käyttöön osoitettujen metsien puunkaatolupia koskevat normit. Vanhan lain nojalla annetut muut säädökset, normit ja määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa, kunhan eivät ole ristiriidassa uuden metsälain kanssa. Uusi metsälaki muuttaa koko metsäoikeutta selkeämmäksi ja hallittavammaksi, jos kohta siirtymäkausi tulee olemaan …

Energiapuun määrä ja korjuukustannukset Leningradin alueella

Leningradin alueella on hyvät edellytykset puun energiakäytön lisäämiseen, sillä hyödyntämättömiä metsäenergiavaroja on runsaasti ja bioenergian osuus energiantuotannossa on pieni, selviää Metlan Joensuun yksikössä tehdystä arviosta. Edullisimmin energiapuuta on saatavissa päätehakkuisiin ja sahoilta saatavaan tähdepuuhun perustuvissa tuotantoketjuissa. Sen sijaan ensiharvennuksilla korjuu- ja kuljetuskustannukset nostavat energiahakkeen tuotantokustannukset keskimääräistä hakkeen myyntihintaa korkeammiksi. Puuston määrä alueella on noin 825 miljoonaa kuutiometriä. Vuotuinen hakkuusuunnite on lähes 9,4 miljoonaa kuutiometriä ja viimeaikaiset hakkuut ovat olleet noin …

Ilim Pulp investoi Irkutskin alueelle 770 milj. dollaria

Ilim Pulpin ja International Paperin yhteiseen investointiohjelmaan kuuluu noin 770 milj. dollarin investointi Irkutskin alueelle vuoteen 2011 mennessä (ks. uutinen 26.10.2006). Investoinneista suurin osa toteutetaan sellu- ja paperitehtaissa. Puunhankintayrityksiin tehtävät investoinnit ovat noin 200 milj. dollaria. Suunnitelmiin kuuluu nostaa tavaratuotantoa 1 900 tonniin vuoteen 2011 mennessä, mikä on 39 % enemmän kuin vuonna 2006. Kaupallisen massan ja kartongin tuotantomäärien lisäämisen ohella tarkoitus on laajentaa sellutuotteiden valikoimaa Ust-Ilimskin tehtaalla ja luoda …

Assesment of energy wood resources in the Leningrad region

Gerasimov, Goltsev, Ilavský, Tahvanainen & Karjalainen. 2006. Metlan työraportteja 37. Julkaisussa arvioidaan energiapuun korjuumahdollisuuksia Leningradin alueella. Energiapuun lähteinä on käytetty harvennuspuuta, hakkuutähteitä, ei-teollista raakapuuta ja sahojen tähdepuuta. Raportissa on myös laskettu energiapuun korjuukustannuksia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2022-3

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.