Karjalan raakapuun vienti vähentynyt lähes 30 %

Karjalan tasavallan kokonaisviennin arvo oli tammi-kesäkuun 2008 aikana 705 miljoonaa dollaria, mikä on 14 % enemmän edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Karjalan talouskehitysministeriö. Suurin kasvu oli rautapellettien sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennissä. Raakapuun vientimäärä käsitti 1,1 miljoonaa kuutiometriä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Määrä on 27 % edellisvuotta vähemmän, mihin vaikutti vientitullien kasvu. Edullisten valuuttakurssien ja alkuvuoden vilkkaan kysynnän ansiosta puutavaran viennin arvo kasvoi kuitenkin 25 %. Raakapuun viennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2008 …

Metsätalousviraston ehdotus metsätalouden kehitysstategiasta

Venäjän metsätalousvirasto on esittänyt virallisen kantansa metsäsektorin kehitysstrategiasta 2020, joka vahvistettaneen Venäjän hallituksessa jo syksyn aikana. Valtion metsähallinnon kehittämisessä federaation tasolla ensisijaisena pidetään metsävarojen käyttömekanismien nykyaikaistamista vuokra-alueiden laajentamisen ja puun jatkojalostuksen kautta. Alueiden metsähallinnon tulee taata vuokraajille, jotka pääsääntöisesti ovat suuria metsäteollisuusyrityksiä, pinta-alaltaan merkittävän kokoisten metsäpalstojen saanti. Muiksi ensisijaisiksi suuntauksiksi metsänvuokraukseen liittyen metsätalousviraston johtaja Aleksei Savinov nimesi puunjalostuslaitokset, levy- ja huonekalutuotannon, talonrakennusorganisaatiot, bioenergiatalouden sekä maatalousorganisaatiot. Tärkeiksi kysymyksiksi nousivat esitetyssä metsien …

Solombalalesin investointihanke etenee

Holdingyhtiö Solombalalesin (Arkangelin alue) investointihanke on hyväksytty Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriössä ensisijaisten hankkeiden joukkoon, mikä nopeuttaa jo käynnissä olevan hankkeen toteutusta, tiedottaa yhtiö. Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet liittyvät hakkuiden tehostamiseen sekä puunjalostustuotannon modernisoimiseen. Lisäksi suunnitteilla on hankkia 14 korjuuketjua, kuormaajia ja puutavara-autoja ja tietyökoneita. Vuosittain on tarkoitus rakentaa 27 km metsäautoteitä, tehdä siltoja ja metsävarastoja. Puunkorjuuseen investoidaan yli 1,5 mrd. ruplaa (n. 42 milj. €). Kaiken tämän tuloksena yhtiön oman puunkorjuumäärän …

Metsäteollisuuden kehitysstrategiaa 2020 esiteltiin

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön varaministeri Andrei Dementjev esitteli Metsäteollisuuden kehitysstrategiaa 2020 maan hallituksen yhteydessä toimivalle metsäsektorin kehittämisneuvostolle. Esitelmän keskeinen sisältö oli seuraava: Metsävaroista on todettava seuraavaa. Strategiassa määritellyt toimet metsäteollisuuden kehittämiseksi perustuvat siihen, että metsätalouden ennustetun rahoituksen avulla on mahdollista turvata metsäteollisuuden raaka-aineensaanti. Samalla oletetaan ratkaistavan ne asiat, jotka liittyvät puunkuljetukseen ja metsien taloudelliseen saavutettavuuteen, puuraaka-aineen määrään ja laatuun. Metsäteollisuuden asemaa Venäjän taloudessa voidaan luonnehtia seuraavilla seikoilla: metsäteollisuustuotteiden osuus maan …

North West Timber Company vaikeuksissa

North West Timber Company (NWTC) ja siihen kuuluvat yritykset Neman sellu- ja paperitehdas Kaliningradin alueella ja Kamennogorskin paperitehdas Leningradin alueella on asetettu oikeuden päätöksellä seurantatilaan ja yhtiölle on määrätty väliaikainen johtaja. Yhtiön tulevaisuutta käsitellään kyseisten alueiden oikeuslaitoksissa syksyn aikana. Yrityksen näkemys tilanteesta on seuraava:NWTC on hakenut seurantatilaa talousvaikeuksien vuoksi, jotka johtuvat yrityksen yhden lainanantajan, Luoteis-Venäjän Säästöpankin toimista. Pankki on rahoittanut yrityksen investointeja kahdeksan vuoden ajan ilman erimielisyyksiä. Yhteistyösopimus investointien rahoittamisesta …

Lakimuutoksia metsäasioihin

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev on allekirjoittanut lain, jolla tehdään muutoksia metsälakiin ja sen voimaantulolakiin. Metsälailla säännellään metsän käyttöä ja vuokraamista. Muutoslailla määrätään, että metsän vuokraajat ja muut metsäpalstaoikeuksien haltijat eivät saa estää kansalaisten pääsyä metsään eivätkä ruoaksi käytettävien ja puuvaroihin kuulumattomien tarvikkeiden keruuta. Vuokralle voidaan antaa myös sellaisia palstoja, joilla kulkee sähkölinjoja, telekommunikaatiolinjoja ja muita vastaavia. Metsänvuokra-aikoja täsmennetään mm. siten, että palstoja on lupa vuokrata alle yhdeksi vuodeksi geologisia tutkimuksia …

Investlesprom modernisoi paperitehtaan Permin alueella

Vaahto Pulp & Paper Machinery on saanut tilauksen Investlesprom Groupilta paperikoneen modernisoinnista Kaman paperitehtaalla Venäjällä, tiedottaa Vaahto Group. Tilaukseen kuuluu laaja paperikoneen modernisointi sekä koneen muuttaminen sanomalehtipaperikoneesta LWC-paperituotantoon. Tilauksen arvo on noin 30 milj. euroa. Koneen käyntiinajo tehdään vuoden 2009 lopussa. Investlespromin mukaan tehdas on ensimmäinen LWC-paperia valmistava laitos Venäjällä. Suunniteltu kapasiteetti on 80 000 tonnia paperia vuodessa. Modernisointihankkeen suunnittelutöistä vastaa venäläinen Uralbumproekt. Andritz toimittaa laitteistot raaka-aineen käsittelyyn ja CTMP-massan …

Valtiontarkastusvirasto metsähallinnosta

Venäjän valtiontarkastusvirasto on käsitellyt maa- ja metsävarojen käytön tarkastuksen tuloksia. Raportissa todetaan, että uuden metsälain voimaantulon jälkeen metsävarannon käyttömaksuja on tullut budjettiin 4 % enemmän. Samalla federaation budjettivaroin rahoitetun valtion metsähallinnon kulut ovat kasvaneet 28 % ollen 17,5 miljardia ruplaa (n. 480 milj. EUR). Määrä on lähes kaksinkertainen metsänkäytön budjettituloihin verrattuna. Valvontatoimenpiteiden seurauksena on ilmennyt rikkeitä. Laittomat hakkuut jatkuvat, todetuista laittomista hakkuista on koitunut vahinkoa 14,7 miljardia ruplaa (n. 400 …

Analysis of wood harvesting restrictions in the Vologda oblast

Julkaisu: The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and old-growth forests of the Vologda oblast. Gerasimov, Yu., Markovsky, A. & Il’ina, O. 2008. Metlan työraportteja 87. Raportti tarkastelee Vologdan alueen metsänkäyttörajoituksia virallisilla ja suunnitelluilla luonnonsuojelualueilla sekä vanhojen metsien alueilla, joille luonnonsuojelujärjestöt ovat antaneet suosituksia, mutta joilla ei ole virallista statusta. Raportti on venäjänkielinen, tiivistelmä on saatavilla englanniksi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2115-2

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.