Alkuvuosi ennustaa korjuumäärien kasvua Karjalassa

Karjalan metsäministeri Vladimir Jurjev on tyytyväinen Karjalan hallituksen ja metsäministeriön kriisinvastaisten toimien aiheuttamiin tuloksiin. Tasavallan hallituksen kokouksessa metsäministeriön kulunutta vuotta kerrannut Jurjev kertoi, että vaikeasta vuodesta huolimatta Karjalan metsäsektori onnistui pitämään tuotantomäärät lähellä entistä tasoa. Puunkorjuumäärä vuodelta 2009 oli 90 % edellisvuotisesta, puunjalostuksen ja puutuotteiden valmistuksen kohdalla päästiin yli 85 % ja sellu- ja paperiteollisuudessa yli 97 % lukemaan. Puunjalostusteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoluvut laskivat Karjalassa huomattavasti vähemmän kuin …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto vuonna 2009

Puutuoteteollisuuden tuotanto vuonna 2009 oli 82 % edellisvuotisesta, tiedottaa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö. Sahatavaran tuotanto laski 12 %, kuitulevyn 26 %, lastulevyn 21 %, ja vanerin 19 %. Sellu- ja paperiteollisuuden osalta tuotantomäärät lähtivät voimakkaaseen nousuun vuoden lopussa, mikä ei kuitenkaan aivan riittänyt nostamaan vuoden 2009 kokonaistuotantoa edellisvuotiselle tasolle. Sellun tuotanto jäi 12 % ja paperin 2 % pienemmäksi kuin vuonna 2008. Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö

Baikalin sellutehtaan käynnistäminen puhuttaa: kannanottoja puolesta ja vastaan

Putinin tammikuinen asetus Baikalin ekologisella vyöhykkeellä sallitusta teollisuustoiminnasta on nostanut Venäjällä kannanottojen ryöpyn puolesta ja vastaan. Vilkkaan mielipiteiden vaihdon kohteeksi on itseoikeutetusti ohjautunut syksystä 2008 pysäytettynä ollut Baikalin sellu- ja paperitehdas, jonka tuotannon käynnistämisen Putinin asetus mahdollistaa. Kannanottona tehtaan tuotannon käynnistämiselle järjestettiin Irkutskissa lähes samanaikaisesti kaksi suurta mielenosoitusta, toinen puolesta ja toinen vastaan. Tehtaan avaamista vastustava, 3000 osanottajaa kerännyt mielenosoitus vaati Putinia kumoamaan jätevesien laskun Baikaliin mahdollistavan asetuksen (13.1.2010). Kokouksen …

Venäjänkielinen opas puun laadusta

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa venäjänkielisessa oppaassa kuvataan puuaineen vikojen ja puunkorjuun, kuljetuksen tai varastoinnin aiheuttamien vaurioiden vaikutusta raaka-aineen ja samalla myös lopputuotteen laatuun. Качественные аспекты при заготовке и последующей переработке круглых лесоматериалов

Venäjänkielinen opas metsänuudistamisesta Luoteis-Venäjällä ja vertailuja Suomeen

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa venäjänkielisessa oppaassa esitellään metsänuudistamisen periaatteita ja menetelmiä sekä niiden taustalla olevaa ohjeistusta Luoteis-Venäjällä, verrokkina Suomen vastaavat käytännöt. Lisäksi mukana on suomalaisten asiantuntijoiden kommentteja aiheesta. Лесовосстановление на Северо-Западе России и сравнение с Финляндией

Venäjänkielinen opas metsäsuunnittelusta Suomessa

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa venäjänkielisessa oppaassa esitellään metsäsuunnittelun periaatteita ja menetelmiä Suomessa. Ensimmäisessä osassa on kuvattu metsäsuunnittelun yleisiä käytäntöjä valtion metsissä, toisessa perehdytty suunnitteluun kuviotasolla. Развитие лесного планирования Финляндии. Методы и опыт.

Metsien ”mustat aukot” –Laittomia hakkuita Arkangelin tapaan

(Pohjautuu Lesnaja Gazetan artikkeliin 9.2.2010) Laittomat hakkuut ovat Venäjällä monin paikoin yleinen ongelma. Eräs laittomien hakkuiden vastaiseen taisteluun näkyvimmin mukaan lähteneistä subjekteista on Arkangelin alue, jossa ongelman ratkaisuun on panostettu viranomaisyhteistyöllä. Laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi perustettu komissio ja kesällä 2009 voimaan tullut alueellinen laki puutavaran kierron säätelystä ovat parantaneet tilannetta, mutta ns. metsien mustat aukot ovat edelleen Arkangelin alueella tuttu ilmiö. Vuoden 2009 yhdentoista ensimmäisen kuukauden aikana Arkangelin alueella paljastui 630 …

Moskovan suomalais-venäläisen metsäseminaarin antia

Kuva: Hannu Raitio (Metsäntutkimuslaitos) ja Sergey Rodin (VNIILM) allekirjoittavat sopimusta tutkimusyhteistyöstä. VNIILM on Venäjän Metsätalousviraston (Rosleshoz) alaisista viidestä tutkimuslaitoksesta johtavassa asemassa. Suomen suurlähetystö ja Metsäntutkimuslaitos järjestivät 10.2.2010 Moskovassa seminaarin ”Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta”. Seminaari herätti suurta mielenkiintoa niin suomalaisissa kuin venäläisissä metsäalan toimijoissa. Mukana oli täysi salillinen, eli noin 90 osanottajaa tutkimuksen, yritystoiminnan, metsähallinnon ja ympäristöjärjestöjen piiristä. Tilaisuudessa esiteltiin Metlassa tehtävää tutkimusta ja kuultiin ajankohtaiskatsaukset Suomen ja Venäjän metsätalouden tilanteista. …

WWF: Uusi laki uhkaa Venäjän paikallisia suojelualueita

Venäjän Duuman valmistelee muutosta suojelualuelakiin. Lakiluonnos, joka menee toiseen käsittelyyn helmikuussa 2010, on herättänyt vastustusta luonnonsuojelupiireissä. WWF on jo yli vuoden ollut mukana suojelualuelainsäädännön muutosten valmistelussa ja esittänyt analyysin suojelulaeista ja saanut parannusehdotuksilleen kannatusta suurimmalta osalta ministeriöitä ja laitoksia. Duuman nyt valmistelemasta on kuitenkin jätetty pois useita Venäjän luonnonvaraministeriön hyväksymiä kohtia. Venäjän WWF lähetti Duuman luonnonvara-, luonnonkäyttö- ja ekologiakomitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa se ilmoitti vastustavansa lakaimuutosta. Kirjeessään WWF kiinnittää Komitean …

Rosleshoz: Venäjän metsätalouden ajankohtaiskatsaus

Vladimir Dmitriev, Venäjän Metsätalousvirasto Rosleshozin osaston varajohtaja, esitti Moskovan suomalais-venäläisessä metsäseminaarissa ajankohtaiskatsauksen Venäjän metsätaloudesta. Katsauksessaan Dmitirev kartoitti suomalais-venäläisen metsäyhteistyön mahdollisuuksia ja metsäsektorin ajankohtaisia aiheita, nostaen esille Suomen ja Venäjän välisten metsähuippukokousten viimeaikaiset teemat; kestävän metsän käytön, puun jatkojalostuksen, tieteelliset ja tekniset innovaatiot, prioriteetti-investoinnit sekä puutavaran tuonnin Venäjältä Suomeen. Venäjän metsäsektorin ajankohtaisiksi ongelmiksi Dmitriev listasi metsien käytön riittämättömän asteen, laittoman puutavaran kierron, patogeenien ja metsäpalojen aiheuttamat vahingot sekä heikon metsäinfrastruktuurin. Teollisuuden …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.