Metsätalouden valtionrahoitus alueiden päätäntävaltaan

Venäjän hallituksen päätös (17.8.2013 N 1456) siirtää federaation budjetista maksettavat metsätalouden subventiot yhtenäisen subvention alle vuosina 2014–2016. Aikaisemmin metsätalouteen korvamerkitty tuki on jatkossa alueiden harkinnan varassa. Venäjän WWF on huolissaan, että metsätalous tulee saamaan jäännöserät muiden prioriteettikohteiden mennessä edelle rahoituksen jaossa. Yhtenäistä subventiota tulee hallinnoimaan vuoden 2014 alusta alkaen aluekehitysministeriö. Metsätalousvirasto ja luonnonvaraministeriö menettävät tärkeän vaikutusmahdollisuuden alueiden metsähallintoon. Tällä hetkellä alueiden saama metsätalouden subventio on käytettävä nimenomaan metsäasioihin, ja kustannukset …

Viipurin pellettitehdas painii raaka-aineongelmien kanssa

Venäjän suurin pellettitehdas ”Vyborgskaja lesopromyšlennaja kompanija” käynnistelee täysimittaista tuotantoa, kirjoittaa Infobio. Alkuvuoden aikana tuotantomäärät ovat olleet vähäisiä ja vientiin on lähtenyt vain 84 000 tonnia pellettiä. Loppuvuoden aikana tuotantomäärät tulevat olemaan 35 000–48 000 tonnia kuukaudessa, lupaa tehtaan tuotteita markkinoivan Ekman Denmarkin johtaja. Tehdas on kärsinyt johtoon liittyvien ongelmien lisäksi erityisesti raaka-ainepulasta. Toimivan puuntoimittajaverkoston rakentamiseksi yritys on maksanut puusta hyvää hintaa, mutta maksut ovat olleet myöhässä. Alueelle ilmestyi suuri hakkeentuottaja, …

Venäjän osuus kasvussa puuntuonnissa

Toukokuussa Suomeen tuotiin 1,08 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli kuluvana vuonna tähän mennessä suurin. Puun kuukausittainen tuontivauhti on vähitellen lisääntynyt vuoden alun jälkeen. Tammi–toukokuussa puun tuonti ylsi 4,80 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä oli 27 prosenttia edellisvuotista suurempi. Selvästi eniten puuta tuli Suomeen Venäjältä (3,33 milj. m³). Venäläisen puun osuus tuontisumasta on kasvanut hieman viime vuodesta. Virosta tuotiin puuta 0,70 ja Latviasta 0,61 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaralajeista tammi–toukokuussa tuotiin eniten koivukuitupuuta, …

Elektroniikkayhtiö GS Group aloittaa puunjalostuksen Pihkovan alueella

Venäläinen elektroniikkayhtiö GS Group tiedottaa investoivansa uuteen puunjalostuslaitokseen Pihkovan alueella Dedovitšin kylässä. Sudoma -tehtaan rakentaminen aloitetaan elokuun aikana ja se tulee valmistamaan lämpökäsiteltyä ja kyllästettyä lautaa sekä höylätavaraa. Suunniteltu tuotantomäärä on 61 500 m³ vuodessa. Lisäksi hanke sisältää puunkorjuun ja metsänuudistamisen kehittämistä. Yritys aikoo mm. rakentaa oman taimitarhan. Investointien suuruus on yhteensä noin 80 miljoonaa euroa, puunjalostuslaitoksen osuus noin 30 miljoonaa euroa. Lähde: GS Group

Harovsklesprom -sahan modernisoinnin ensimmäinen vaihe valmis Vologdan alueella

Vologdan alueen suurimpiin sahalaitoksiin kuuluva Harovsklesprom modernisoi tuotantoaan 30 miljoonalla eurolla. Saha on osa Vologoskije lesopromyšlenniki -konsernia. Investointien jälkeen kapasiteetti tulee olemaan 250 000 kuutiometriä sahatavaraa, nykyisin se on 90 000 kuutiometriä. Itse sahalaitoksen modernisoinnin lisäksi hankitaan uusi 20 MW lämpölaitos. Lähde: Vologoskije lesopromyšlenniki

Baikalin sellu- ja paperitehdas suljetaan lopullisesti

Vuosikymmenten ajan ympäristökiistan kohteena olleen Baikalin sellu- ja paperitehtaan sulkemisprosessi alkaa syyskuussa. 60-luvulla rakennettu tehdas nousi kansainvälisen huomion kohteeksi, kun Baikal liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1996. Venäjä lupasi ratkaista tehtaan jätevesipäästöt Baikal-järveen vuonna 2010, minkä jälkeen tehdas on vuoroin seisonut ja vuoroin ollut toiminnassa. Vuoden 2012 lopussa tehdas asetettiin selvitystilaan ja yritykselle annettiin puoli vuotta toiminta-aikaa ennen lopullista ratkaisua. Helmikuussa 2013 hallitus antoi päätöksen tehtaan asteittaisesta sulkemisesta ja korvaavan tuotannon …

Pitkärannan sellutehtaalle modernisointisuunnitelma

Venäläinen yritys CTS Invest suunnittelee pelastavansa Pitkärannan sellutehtaan kriisin kourista. Suunnitelma sisältää tehtaan modernisoinnin ja myynnin kehittämisen. Seuraavien kolmen vuoden aikana hankkeeseen suunnitellaan investoitavan kaksi miljardia ruplaa (50 milj.€). Investointisuunnitelman toteuttamista konsultoi Suomessa pääpaikkaansa pitävä Vision Hunters. Uuden strategian sisältävä liiketoimintasuunnitelma valmistuu syksyn aikana. Yhtenä osana suunnitelmaa on solmia yhteistyösopimus kansainvälisen Price & Pierce -kauppahuoneen kanssa sellun myynnistä ulkomaille. Lähde: Pitkärannan sellutehdas

Venäjän hallitus hyväksyi maansa metsätalouden kehittämisohjelman vuosille 2013–2020

Venäjän uudessa metsä­talouden kehit­tämis­ohjelmassa on määritelty tavoitteet, tehtävät ja pää­suunnat metsien käytölle, tuhojen torjun­nalle, suojelulle ja uudistami­selle. Erona aiempiin kehittämis­ohjel­miin on se, että kaikki metsätalouden toimet ja rahoitus pyritään toteuttamaan tämän ohjelman puitteissa. Lue lisää Metlan kansainvälisen metsäntutkimuksen uutiskirjeestä

Suomalaisyritykset halukkaita tukemaan Luoteis-Venäjän metsäteiden rakentamista verkostona

Metsäteiden rakenta­minen on Luoteis-Venäjällä kallista. Lisäksi alueen metsä­tie­inves­tointeja jarruttavat maan­omistus­olot, metsä- ja tielain­säädännön puutteet sekä inves­tointien rahoitus­järjes­telyt. Metlan ja Metsä­keskus Pohjois-Karjalan tekemän selvityksen mukaan suomalaiset tien­rakentamisen ammattilaiset olisivat halukkaita muodostamaan yritys­verkoston viedäkseen omaa osaamistaan Venäjälle. Lue lisää Metlan kansainvälisen metsäntutkimuksen uutiskirjeestä

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.