Uudet metsänhoitosäännöt voimaan Venäjällä

Kauan odotetut uudet metsänhoitosäännöt on vahvistettu Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön päätöksellä. Sääntöihin on sisällytetty erilliset intensiivisen metsätalouden normit kolmelle metsävyöhykkeelle Komin tasavallan sekä Arkangelin, Vologdan, Irkutskin, Kirovin ja Leningradin alueilla. Intensiivisen metsätalouden normit perustuvat vuosikausien valmisteluun, ja kullekin vyöhykkeelle on muun muassa perustettu tuhat maastokoealaa. Tavoitteena on mahdollistaa optimaalisen puulajirakenteen muodostaminen, kiertoajan lyhentäminen ja puuston laadun parantaminen. Venäjällä vallitsevan käytännön mukaisesti metsänhoitotoimet tehdään usein huonosti tai laiminlyödään kokonaan, minkä seurauksena …

Ennätysmäärä metsäalan investointiprojekteja pyrki prioriteettilistalle vuonna 2017

Venäjän metsätalousvirasto käsittelee alueiden viranomaisten esitykset investointihankkeista, joille haetaan metsäalan prioriteetti-investoinnin statusta. Lopullisen hyväksynnän tekee Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö. Vuodesta 2010 lähtien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi, vuonna 2017 metsätalousvirasto käsitteli 66 hakemusta, kun vuonna 2010 määrä oli 15. Vuoden 2017 hakemuksista hyväksyttiin listalle 26. Projektien edistymistä valvotaan jatkuvasti ja kriteerejä tiukennetaan. Vuonna 2017 listalta poistettiin 8 projektia, jotka eivät olleet edenneet suunnitelmien mukaisesti. Täysin valmiiksi todettiin 22 projektia, vuonna …

Kuinka maailman metsäisimmästä maasta loppui metsä ja miten tilanne korjataan

Venäjän WWF:n metsäohjelman johtajan Nikolai Shmatkovin artikkeli Forbes.ru-sivustolla: Metsä on öljyn, kaasun ja sepelin kaltainen luonnonvara niin yrityksille kuin valtiovallallekin. On vain täysin unohdettu, että se on uusiutuva luonnonvara, ja että sitä voidaan ja täytyy kasvattaa. Vuoden vaihteessa loppuu ekologian vuosi, jonka tavoitteita ei ole täysin saavutettu, ei metsäsektorilla eikä yleisesti. Toiseksi Venäjän metsälaki täyttää kymmenen vuotta. Metsälain kymmenvuotisen voimassaolon tiimoilta toteutettiin parlamentaarinen kuuleminen Duumassa viime marraskuussa. Vielä ei ole …

Kontupohjalle erityisalueen status

Venäjän hallitus on myöntänyt Kontupohjalle sosiaalis-taloudellisen kehityksen erityisalueen statuksen (Территория опережающего социально-экономического развития). Erityisalueen tavoitteena on monipuolistaa kaupungin taloutta ja vähentää riippuvuutta Kontupohjan sellu- ja paperitehtaasta sekä houkutella investointeja ja luoda uusia työpaikkoja. Erityisalueen yritykset saavat vapautuksen maa- ja omaisuusverosta ja voittoveroa alennetaan viiteen prosenttiin (perustaso 20 %). Lisäksi myönnetään nelinkertainen alennus pakollisiin työnantajamaksuihin. Karjalan hallitus on allekirjoittanut yritysten kanssa raamisopimukset kuuden investointiprojektin toteuttamisesta. Projektien aiheina ovat graniitin jalostus, puunjalostus, …

Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä

Ymparisto.fi Tiedote 14.12.2017, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Pohjoisten_alueiden_arvokkaat_metsat_on_(45433) Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita on jäljellä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä. Tämän laajan alueen luontoarvoja on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa arvokkaiden alueiden tehokkaan suojelun ja ekologisten yhteyksien turvaamisen. Suomen ympäristökeskuksen Barentsin alueen luonnonsuojeluverkostoa tarkastelleessa hankkeessa on valmistunut tulokset Ruotsin ja Suomen pohjoisosien sekä Luoteis-Venäjän metsistä ja suojelualueiden määrästä. Luoteis-Venäjä pitää sisällään Karjalan tasavallan, Muurmannin alueen, Arkangelin alueen, Komin tasavallan ja Nenetsien autonomisen …

Sivusto Venäjän luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä – hcvf.ru

Venäjän WWF on koonnut neljän vuoden aikana mittavan tietopaketin Venäjän luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä (high conservation value forests) sivustoon hcvf.ru. Karttaosiosta löytyy kvartaalitason tieto luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä sekä virallisista luonnonsuojelualueista koko Venäjän alueelle. Lisäksi sivustoon on koottu yritysten vapaaehtoisia suojelusopimuksia, aiheeseen liittyviä julkaisuja sekä aluetason dokumentteja, kuten metsätuhoraportteja, punaisia kirjoja ja metsäsuunnitelmia. Sivustoa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Lähde: Venäjän WWF

Laatokan luodot -kansallispuisto perustettu

Kansallispuisto Laatokan luodot (Ladožskie šhery) on perustettu joulukuussa 2017 annetulla asetuksella. Karjalan tasavallassa sijaitsevan kansallispuiston pinta-ala on 122 000 hehtaaria. Lisäksi perustettiin Suomenlahden saaressa sijaitseva luonnonpuisto Itäinen Suomenlahti (Vostok Finskogo zaliva). Suunnitteluvaiheessa luonnonpuiston nimi oli Inkeriläinen (Ingermanlandski). Leningradin alueeseen kuuluvan suojelualueen pinta-ala on 14 086 hehtaaria. Kartta: WWF Tsennye lesa Rossii Hallituksen asetukset: http://government.ru/docs/30864/ http://government.ru/docs/30779/ Aikaisemmin aiheesta: 22.09.2017 Laatokan luodot -kansallispuisto toteutuu tänä vuonna

Puunjalostajat voivat saada metsävaroja kilpailutuksella

Venäjän metsälakiin on tehty metsävarojen käyttöoikeuteen liittyviä muutoksia. Jatkossa puuta jalostavat yritykset voivat saada metsävaroja vuokralle ilman huutokauppaa kilpailutusmenettelyn kautta. Muutosten tarkoituksena on ratkaista puunjalostusyritysten metsänvuokraukseen liittyvät ongelmat ja varmistaa niiden puuhuolto. Kilpailutuksen voittaa yritys, joka esittää parhaimmat ehdot metsäalueen käytölle. Hallitus määrittelee erillisellä päätöksellä kriteerit, joihin odotetaan sisältyvän muun muassa nykyaikaisen puunjalostuskapasiteetin rakentaminen ja kehittäminen, resurssien tehokas hyödyntäminen ja jalostusasteen nostaminen. Hinta ei tule olemaan ratkaiseva tekijä, vaan etusija …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.