MULTIEFFORT – askel metsien ekosysteemipalveluiden parantamiseen Karjalassa

Karjalan paikallisten ihmisten elämä rajan molemmilla puolilla riippuu suuresti metsästä ja metsien ekosys­teemi­palveluista. Kuitenkin metsien ekosysteemipalveluiden roolia toimeentulossa ja liiketoiminta­mahdol­lisuuksissa ei ole täysin tunnustettu. Lokakuussa 2012 käynnistynyt MULTIEFFORTin Suomi-Venäjä-yhteistyö pyrkii korjaamaan tätä puutetta. Lue lisää

Rosleshozin yhteenveto 2012 ja suunnitelmat 2013

Rossijskije lesnyje vesti -lehden haastattelussa Venäjän metsätalousviraston (Rosleshoz) edustajat tekevät yhteenvedon vuodesta 2012 ja valaisevat tämän vuoden tavoitteita: Nikolaj Krotov, varajohtaja Vuonna 2012 metsätalousvirastossa kiinnitettiin erityisesti huomiota metsien uudistamiseen. Metsänuudistamismäärät ovat vakiintuneet viimeisten viiden vuoden aikana 810 000 – 860 000 hehtaarin tasolle. Metsänvuokralaisten tekemien uudistamistöiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Geneettisesti parannettuja metsäpuiden taimia tuottavia keskuksia on rakennettu jo kuudelle alueella ja työtä jatketaan. Taimituotannon lisäksi keskukset huolehtivat metsänjalostuksesta. Metsänuudistamistöiden …

Paljonko Venäjällä palaa metsää vuosittain?

Uuden metsäpalokauden lähestyessä ympäristöjärjestö Greenpeace Russia on julkaissut Forestforum.ru-sivustollaan useita uutisia Venäjän metsäpalojen määristä ja syistä. Uutisten mukaan viralliset luvut ja Venäjän tiedeakatemian satelliittiseurannan osoittamat metsäpalojen pinta-alatiedot poikkeavat huomattavasti toisistaan. Viralliset tiedot ovat huomattavasti pienempiä. Venäjän tilastokeskuksen Rosstatin tiedot perustuvat Venäjän metsätalousviraston ja Venäjän hätätilaministeriön tilastoihin. Niiden mukaan vuonna 2012 metsämaan paloala oli 2,1 miljoonaa hehtaaria. Puustoa paloi kaikkiaan 64 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän tiedeakatemian satelliittiseurannan mukaan metsämaan paloala oli 11,5 …

EU:n puutavara-asetus torjuu laittomia puumarkkinoita

EU:n puutavara-asetus kieltää maaliskuusta lähtien laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattamisen EU:n markkinoille. Puutavara-asetusta sovelletaan 3. maaliskuuta 2013 alkaen sekä EU:n alueella korjattuun että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetus koskee puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia ja metsänomistajia eli toimijoita. Heidän on puun laillisuuden osoittamiseksi käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (due diligence system). Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän avulla toimijan on minimoitava riski, että laittomasti korjattua puutavaraa tai laittomasti korjatusta …

Karjalan intensiivisen metsätalouden pilottihanke etenee

Karjalan päämies ja Venäjän metsätalousvirasto sopivat vuoden 2012 lopulla, että Karjalasta tulee intensiivisen metsätalouden pilottialue. Hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen ja toteutuksen pitäisi alkaa tänä vuonna. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä ovat muutokset metsälainsäädännössä. Federaatiotason sääntöihin olisi lisättävä alueelliset puunkorjuu-, metsänhoito- ja metsänuudistamissäännöt. Karjalan parlamentti valmistelee aihetta käsittelevää pyyntöä, joka tullaan lähettämään Venäjän hallitukselle. Lähtökohdat ovat hyvät, koska alueellinen metsätalouden malli laadittiin Karjalassa jo kymmenen vuotta sitten. Lähteet: Karjalan hallituksen sivut, Forest-Karelia.ru Aikaisemmin …

Uusi metsäteollisuusstrategia 2020: metsäteollisuuden tuotanto kasvaa puolella ja tuonti vähenee merkittävästi

Ilman sen suurempaa julkista keskustelua Venäjällä on käynnistynyt uuden metsäteollisuusstrategian toteutus. Metsäteollisuuskompleksin alaohjelma on osa laajaa valtionohjelmaa ”Teollisuuden kehitys ja sen kilpailukyvyn parantaminen vuoteen 2020 asti”, jonka toteutus käynnistyi viime vuoden lopulla. Ohjelmaan kuuluu kaikkiaan 17 alaohjelmaa autoteollisuudesta sotateollisuuteen ja uuden sukupolven komposiittimateriaalien tuotantoon. Metsäteollisuuden alaohjelman tavoitteena on tyydyttää kotimarkkinoiden tarpeet korkealaatuisilla ja kilpailukykyisillä kotimaisilla metsäteollisuuden tuotteilla ja vähentää tuontituotteiden osuutta. Alaohjelman tehtäviä ovat mm. parantaa investointiympäristöä ja jatkaa metsäalan …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2012

Venäjän tilastokeskus Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2012. Puutuoteteollisuuden tuotanto kasvoi 3,3 % vuoteen 2011 verrattuna. Sellu- paperi- ja painoteollisuudessa kasvua oli 2,1 % Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa viime vuonna paperia lukuunottamatta. Raakapuun vienti väheni 16 prosenttia. Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti: Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Metso toimittaa biomassavoimalaitoksen Venäjälle

Metso toimittaa biomassaa hyödyntävän voimalaitoksen sähkön ja lämmön tuotantoon Bioenergeticheskaya Kompaniya LLC:lle Komin tasavallan Syktyvkariin Venäjälle. Laitos otetaan käyttöön vuonna 2014. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Voimalaitos polttaa Syktyvkarin sahan kuori- ja puujätettä sekä muuta biomassaa. Laitos tuottaa 4 MW sähköä, joka toimitetaan valtakunnan verkkoon. Lämpö hyödynnetään kuivausprosessissa. Komin tasavallan teollisuus- ja liikenneministeriö vastaa Komin kehitysohjelmien toteutuksesta. Investointi Bioenergeticheskaya Kompaniyan biomassavoimalaitokseen on yksi kehitysohjelmaan kuuluvista projekteista. Projekti kuuluu myös hallituksen ensisijaisiin …

Puun tuonti Suomeen marraskuussa 2012

Suomeen tuotiin marraskuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Männyn ja kuusen tuonti Venäjältä käynnistyi tuontikiintiömenettelyn alkuhankaluuksien jälkeen. Havupuun tuontimäärä Venäjältä jäi kuitenkin edelleen pienehköksi. Tammi–marraskuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 4 prosenttia vuoden takaista pienempi. Puutavaralajeista Suomeen tuli eniten koivukuitupuuta, jota saapui maahan 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi tärkein puutavaralaji oli hake, jonka tuontimäärä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Lähde: Metla, metsätilastotiedote 4/2013 Venäjän puunvienti jatkui edelleen ennätyksellisen …

Valtiolta korkotukea metsäteollisuuden investointeihin Venäjällä

Venäjän hallitus hyväksyi 16.1.2013 asetuksen, jossa annetaan ohjeet federaation budjetista metsäteollisuuden organisaatioille myönnettävästä korkotuesta. Sitä myönnetään vuosina 2012–2013 saaduille lainoille uusien korkean teknologian jalostustuotannon investointihankkeisiin. Neljännesvuosittain myönnettävän korkotuen määrä on kaksi kolmasosaa organisaation ko. maksukautena maksamasta lainakoron määrästä. Pelisäännöistä investointihankkeen kuulumisesta korkea teknologian jalostustuotantoon päättää Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriö yhdessä talouskehitysministeriön kanssa. Kriteereinä ovat työn tuottavuus, korkean teknologian työpaikkojen luominen ja investoinnin määrä. Korkotukea myönnetään teollisuus- ja kauppaministeriön ja …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.