Tiukentuvat FSC-sertifiointikriteerit huolestuttavat Venäjällä

Arkangelin alueparlamentin edustajat ovat pyytäneet Venäjän luonnonvaraministeriä osallistumaan eurooppalaisten sertifiointijärjestöjen ja metsäteollisuuden väliseen keskusteluun, kirjoittaa Interfax. Pyyntö liittyy FSC:n yleiskokouksen päätökseen (Motion 65), jolla tiukennetaan koskemattomien metsäalueiden suojelua sertifioiduilla alueilla. Arkangelin alueparlamentin metsäkomitean puheenjohtaja Aleksander Djatlov toteaa, että tiukentuneiden vaatimusten jälkeen 80 prosenttia alueen metsistä jää käytön ulkopuolelle. Vaikka sertifiointi on vapaaehtoista, Djatlovin mielestä sertifikaatin puuttuminen estää tuotteiden viennin ulkomaille. Myös venäläiset FSC-sertifikaatin haltijat ovat aktivoituneet ja pyytäneet Venäjän sertifiointineuvostolta …

FSC-merkin tunnettuus Venäjällä

Venäjän WWF:n tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin FSC-sertifioinnin tunnettuutta Venäjällä sekä kuluttajien asenteita laittomaan puuhun. Kolme neljäsosaa vastanneista oli sitä mieltä, että laittomien hakkuiden ongelma on ajankohtainen Venäjällä. Metsäteollisuuden tuotteiden osalta puun alkuperää piti tärkeänä 62 prosenttia. FSC -tavaramerkin tiesi 13 prosenttia vastanneista. Parhaiten FSC -merkki oli tunnettu Moskovassa (22 %). Vertailuksi: vuonna 2010 Moskovassa ja sen lähialueella tehdyssä kyselyssä puu- ja paperituotteita ostavien yritysten hankintavastaavista seitsemän prosenttia tiesi, mitä FSC -merkki …

Valtion kehityspankki Vnešekonombank suunnittelee investointia sellutehtaaseen Krasnojarskin alueella

Venäjän valtion kehityspankki Vnešekonombank suunnittelee sellutehtaan rakentamista Krasnojarskin alueelle Bogutšanin kylään, jossa sijaitsee kehityspankin omistaman tytäryhtiön Kraslesinvestin saha. Kapasiteetiltaan 800 000 tonnin havusellutehtaan rakentaminen oli Kraslesinvestin kehityssuunnitelmassa jo aikaisemmin, mutta vuonna 2014 suunnitelma hyllytettiin. Nyt suunnitelman aktivoinnista päätti kehityspankin uusi puheenjohtaja. Suunniteltu investointi voi nousta 1,5 miljardiin dollariin. Vnešekonombank toimii pääinvestoijana, muiden strategisten investoijien haku on meneillään. Sellun kysynnän suhteen ei ole odotettavissa vaikeuksia Kiinan markkinoiden ansiosta, mutta asiantuntijoiden mukaan …

Venäjän suurimmat metsäteollisuusyritykset vuonna 2015

Metsäteollisuuslehti Lesnaja Industrija on julkaissut Top-50 listan Venäjän suurimmista metsäteollisuusyrityksistä vuonna 2015. Viime vuoden tapaan listan kolmen kärki pysyi muuttumattomana. Liikevaihdoltaan suurimmat Kärkipaikkaa pitää hallussaan 103 miljardin ruplan (1,5 mrd. €*) liikevaihdollaan Ilim Group, joka paransi liikevaihtoaan 44 % vuoteen 2014 verrattuna. Tuotannon modernisointi mahdollisti vuonna 2015 liikevaihdon merkittävän kasvattamisen: sellu 22 %, kartonki 23 % ja paperi 103 %. Toisella sijalla on Mondi SLPK, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna …

Miksi Venäjän biopolttoainemarkkinat eivät ole kilpailukykyiset?

Venäläinen Lesnaja Industrija -lehti (suom. Metsäteollisuus) arvioi syyskuun artikkelissaan maan kehittymätöntä bioenergiasektorin tilaa. Nykytilanteessa lähes kaikki maassa tuotetut pelletit menevät vientiin ulkomaille. Viennin haasteena nähdään jatkossa se, miten venäläiset tuottajat pystyvät saamaan kansainvälisen sertifioinnin hyväksynnän vientituotteilleen. Tuotannon suuntautumisen vientiin katsotaan johtuvan bioenergian markkinoiden tuen puutteesta Venäjän sisällä. Tukea tulisi ohjata erityisesti biopolttoaineiden kuljetuksiin. Venäjällä pellettien käytön kausiluonteisuus rajoittaa alan investointeja. Perusedellytys olisi, että kullakin hallinnollisella alueella (federaation subjekti) olisi oma …

Kontupohjan paperitehtaalle ostajaehdokas

Karelia Pulp on ilmoittanut virallisesti aikeistaan ostaa Kontupohjan sellu- ja paperitehdas seuraavassa tarjouskilpailussa, joka on suunniteltu keväälle 2017. Karelia Pulpin pääjohtajan mukaan yhtiö on jo konsolidoinut yli puolet tehtaan veloista eli noin 100 miljoonaa dollaria omilla varoillaan. Kaupan toteutuminen riippuu tietysti hinnasta ja muista ostajaehdokkaista. Kiinnostusta tehtaan ostoon ei kuitenkaan markkinoilla tunnu olevan. Jos kaupat toteutuvat, Kontupohjan tehtaan varalle on olemassa kehittämissuunnitelma. Pääjohtajan mukaan sanomalehtipaperin kysyntä ylittää tehtaan tuotannon ja …

Kaukoidän talousfoorumissa suuria metsätaloussuunnitelmia

Metsätalouden kehittäminen oli yksi syyskuun 2016 alussa pidetyn Kaukoidän talousfoorumin teemoista. Tilaisuudessa esiintyneen federaation metsätalousviraston johtajan Ivan Valentikin mukaan Kaukoidässä olisi potentiaalia 100 miljoonan kuution vuotuisiin hakkuisiin nykyisen 20 miljoonan kuution asemesta. VEBkehityspankki haluaa muodostaa alueelle metsätalousklusterin rahoittamistaan metsäteollisuuden hankkeista ja rakennuttaa jopa sellu- ja paperitehtaan. Usean ministeriön yhteistyönä kehitetään nyt mekanismia, jolla alueen metsäteollisuuteen investoivat yritykset voivat saada metsänvuokrasopimuksia ilman huutokauppamenettelyä. Myös ns. prioriteetti-investointien vähimmäisarvoa halutaan laskea Kaukoidän osalta. …

Valko-Venäjä investoi taimituotantoon

Valko-Venäjän metsätalousministeriö aikoo investoida kuuteen paakkutaimituotantotarhaan vuosina 2016-2017 Maailmanpankin lainalla. Valko-Venäjän metsäsektorin Maailmanpankin lainoittaman kehittämishankkeen puitteissa järjestetään tarjouskilpailu pääurakoitsijan valitsemiseksi rakentamaan paakkutaimituotantoyksiköt vuoden 2017 loppuun mennessä. Kilpailutuksesta vastaa valtion yhtiö ”Belleseksport”. Pääurakoitsija vastaa taimitarhan vaatimien toimi-, tuotanto- ja taimien varastointitilojen rakentamisesta, tarvittavista tukitiloista ja laitteiston toimituksista ja asennuksista. Tarkempia tietoja hankkeesta on Belleseksportin internetsivuilla: www.bellesexport.by. Lähde: Valko-Venäjän metsätalousministeriön internetsivu http://www.mlh.by/ru/news/3262.html

Lakiehdotus havupuun vientikiellosta duuman käsittelyyn

Edustaja Nosovin lakiehdotus (nro 1083535-6 päivätty 26.5.2016) pyöreän havupuun viennin kieltämisestä etenee duuman luonnonvara- ja ympäristökomiteasta duuman käsittelyyn. Kielto olisi esityksen mukaan voimassa viisi vuotta. Lakiluonnoksen ensimmäinen käsittely duumassa olisi komitean ehdotuksen mukaan joulukuun 2016 istunnossa. Luonnos on tällä hetkellä arviointikierroksella lukuisissa hallintoelimissä ja siihen otettiin vastaan muutosehdotuksia 15.7.2016 saakka. Nosovin esitystä koskeviin dokumentteihin voi tutustua täällä: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1083535-6&02 Sen sijaan Nosovin puoluetoveri edustaja Šerinin kuukautta aiemmin lanseeraama esitys (nro 1059183-6 …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.