Koneyrittäjät: Venäläinen halpa tuontihake sotkee energiapuumarkkinoita

Venäjältä nyt tarjolla oleva halpa energiahake sotkee energiapuumarkkinoita Suomessa, toteaa Koneyrittäjien liitto. Tuontipolttoaine vähentää työtä energiapuun hankinnassa sekä laskee kotimaisen puuenergian raaka-aineen toimitushinnan kannattamattomalle tasolle. Koneyrittäjien liiton mielestä Suomeen ei saada rakennettua kestävää ja kannattavaa energiapuun toimitusketjua, jos kotimaan markkinat sotketaan halvoilla ulkomaisilla spot-erillä. Valtiovallan olisi otettava asia erityistarkasteluun. Venäjältä tulevat tarjoukset halvasta energiahakkeesta voivat olla peräisin ainespuusta, joka jäi Venäjältä tuomatta talouskriisin ja puutullien iskettyä. Koska venäläinen energiahake on …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto tammi-lokakuussa 2009

Puutuoteteollisuuden tuotantomäärät ovat laskeneet 22 % tammi-lokakuun 2009 aikana edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö. Sellu- ja paperiteollisuudessa lasku on ollut 6 % ja puunkorjuussa 14 %. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto on alkanut elpymään lokakuussa. Sellun tuotantomäärät kasvoivat 9 %, paperin 6 % ja kartongin 1 % syyskuuhun verrattuna. Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö

Venäjän metsähallinnon rahoitus vähenee ensi vuonna

Venäjän metsätalousviraston sivustolla kirjoitetaan metsähallinnon kehittämisestä Venäjän federaation subjekteissa seuraavaa: Metsälain mukaisesti subjekteihin on perustettu metsähallinnon alueelliset elimet ja luotu näin edellytykset valtion metsähallinnon perusteelliselle nykyaikaistamiselle. Jatkossa metsätalouden hallintoyksiköissä uudistetaan myös niiden toimintatyyliä ja -tapoja. Subjekteissa on havaittu negatiivista kehitystä, joka on ristiriidassa hallinnollisen reformin kanssa ja joka liittyy metsätoimialueiden valvonta- ja tarkastus-, hallinto- ja taloustoimien yhdistämiseen. Lisäksi joissain subjekteissa osa valtionhallinnon tehtävistä on annettu liikelaitoksille. Joidenkin subjektien metsähallinnon hallintokoneiston …

Itämeren alueen puukauppa

Ulkoasiainministeriö on julkaissut raportin 17.11. järjestetystä metsäseminaarista, jossa tarkasteltiin Itämeren ympäristön puukaupan tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Eniten keskustelua herättivät Venäjän hakkuiden kehitys lähivuosina sekä puupohjaisen bioenergian vahvalta näyttävä kasvutrendi. Seminaarin aloitti Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Riitta Hänninen, joka veti yhteen Itämeren alueen puukaupan viime vuosien trendejä. Hännisen mukaan Suomen metsäteollisuus nautti viimeiset kymmenen vuotta rotevasta kasvusta. Kasvu perustui kuitenkin lähinnä halvan tuontipuun suurille määrille. Itämeren alueen puuvirrat suuntautuvatkin pääasiassa Venäjältä ja …

Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden tilasta

Arkangelin sellu- ja paperitehdas toteuttaa strategista kehitysohjelmaa 2017, jonka arvo on yli 327 miljoonaa euroa, kertoi yhtiön suhdetoimintajohtaja Natalia Pinjagina Bumprom-portaalille. Kehitysohjelman tärkein osa on kartongintuotannon modernisointihanke, joka on liitetty teollisuus- ja kauppaministeriön tukemiin prioriteettihankkeisiin. Vuonna 2008 investointeja toteutettiin 5,7 miljoonalla eurolla. Oman ja ulkopuolisen rahoituksen kärsiessä talouslamasta hanke on jouduttu keskeyttämään väliaikaisesti. Natalia Pinjagina nimesi joukon asioita, jotka vaikuttavat haitallisesti Venäjän sellu- ja paperiteollisuuteen: Puunjalostuksessa on ongelmia raaka-aineen saannissa. …

Venäjänkieliset oppaat yrittäjyyteen ja liiketoiminnan suunnitteluun korjuuyrityksissä

Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen julkaisemat venäjänkieliset oppaat yrittäjyydestä ja liiketoiminnan suunnittelusta puunkorjuuyritysten näkökulmasta. Oppaat on suunnattu erityisesti pienyrityksille ja uusille yrittäjille ja ne on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa ”Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen”. Предпринимательство и перспективы лесозаготовительной отрасли Развитие бизнеса и перспективы лесозаготовительной отрасли

Venäjänkielinen metsätienrakennusopas

Metlan julkaisema venäjänkielinen opas metsäteiden rakentamisesta. Julkaisu perustuu Metsätehon ohjeisiin, joita on täydennetty mm. Suomen ja Venäjän välisellä vertailulla. Opas on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa ”Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen”. Лесные дороги  

Venäjän tulli käsitteli puunvientiä

Venäjän tullivirasto on käsitellyt puun tullaukseen liittyviä asioita, tiedottaa tulli. Vuonna 2008 Venäjän puun ja puutuotteiden viennin tullausluvut jäivät 26 % alhaisemmiksi kuin 2007. Tammi-elokuussa 2009 vientimäärät ovat laskeneet 33 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Puunviennin rakenteen osalta todetaan, että vuonna 2008 vientimäärästä 70 % muodostui jalostamattomasta puutavarasta ja 22 % sahatavarasta. Vuonna 2009 sahatun puutavaran osuus on kasvanut 31 prosenttiin ja jalostamattoman puutavaran osuus pienentynyt 55 prosenttiin. Puunvienti venäläisen …

Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa vain 5,8 miljoonaa kuutiometriä

Puun kumulatiivinen tuonti jäi tammi–elokuussa 5,8 miljoonaan kuutiometriin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä supistui 57 % edellisvuodesta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli hake. Elokuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tästä oli haketta 36 % ja koivukuitupuuta 24 %. Koivukuitupuun tuonti kääntyi kasvuun kesäkuussa. Puun tammi–elokuun tuonnista 3,8 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Lähde: Metla, metsätilastotiedote 42/2009

Ilim Group investoi prioriteettihankkeisiin

Ilim Groupin pääjohtaja Paul Herbert kertoi Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa konsernin investoivan prioriteettihankkeisiin yli 6 miljardia ruplaa, tiedottaa yhtiö. Esitellessään konsernin strategiaa talouskriisistä selviämiseksi pääjohtaja mainitsi Venäjän sellu- ja paperituotannon pääongelmaksi sijoitusten vähäisyyden. Syinä hän pitää infrastruktuurin kehittymättömyyttä, hankalaa pääsyä käsiksi metsiin, omistussuhteiden säännöstelemättömyyttä sekä korkeaa maariskiä. Samalla Venäjän sellu- ja paperiteollisuus on kuitenkin varsin kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla. Ilim Group toteuttaa laatimaansa talouskriisin vastaista ohjelmaa, jonka avulla pyritään säilyttämään yhtiön maksukyky, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.