Metsäteollisuuden investointisuunnitelmia Karjalassa

Karjalan talouskehitysministeriö on listannut vuonna 2005 edistettäviä investointihankkeita ja -ehdotuksia, luettelo löytyy Karjalan hallituksen sivuilta. Yhteensä hankkeita on 105, metsäalaan niistä liittyy 45. Metsäalan investointitarpeet liittyvät olemassa olevan puunkorjuun ja -jalostuksen kehittämiseen sekä uuden tuotannon perustamiseen mm. huonekalujen, sahatavaran ja OSB-levyjen valmistuksessa. Karjalan investointisuunnitelmat Lähde: Karjalan tasavallan www-sivut  

Ensimmäiset tulokset laittomien hakkuiden satelliittivalvonnasta

Venäjän metsäviraston asiantuntijoiden viime vuonna kehittämällä laittomien hakkuiden satelliittivalvontajärjestelmällä on vuoden 2005 alusta alkaen seurattu laittomien hakkuiden tilannetta Irkutskin ja Krasnojarskin alueilla, joilla puunkorjuumäärät ovat maan suurimpia, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Nyt on ehditty käydä läpi noin 21 milj. ha, missä hakkuumäärä on yli 10 milj. kuutiometriä (39 % molempien alueiden kokonaiskorjuumäärästä). Kaiken kaikkiaan on tarkastettu 1800 leimikkoa ja kaikilla on havaittu erityyppisiä rikkeitä. Seurantatulosten mukaan laittomia hakkuita on havaittu 229 …

Luonnonvaraministerin puheenvuoro duumalle

Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev esitteli duumalle luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Metsien osalta puheenvuoron keskeisin sisältö oli seuraava: Metsäsektorin suurimmat ongelmat ja ehdotukset niiden ratkaisemiseksi PUUNJALOSTUSKAPASITEETIN RIITTÄMÄTTÖMYYS: Venäjän puutuotteiden osuus maailmanmarkkinoilla vajaat 2 %. Ratkaisu: Jalostamattoman puun viennin vähentämiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, joista vastuussa ovat mm. Teollisuus- ja energiaministeriö, Talouskehitysministeriö ja Luonnonvaranministeriö. Omalta osaltaan Luonnonvaraministeriö on esimerkiksi tehnyt ehdotuksen metsäteollisuustuotteiden vientitullien oikaisemisesta. Toisena keinona on puun kantohinnan nosto …

Metsäviraston johtaja duumalle

Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu julkaisi myös metsäviraston johtajan Valeri Roschupkinin puheenvuoron duumalle, jossa nostettiin esille mm. seuraavia kysymyksiä: METSÄTALOUDEN KEHITTÄMINENMetsän vuokrauksesta on tullut tärkein metsänkäytön muoto. Vuokrametsiä on noin 90 milj. ha, joista saadaan noin puolet kaikesta korjatusta puusta. Metsän hallintakysymykset on ratkaistava nimenomaan vastuullisten vuokralaisten kautta. Tätä tukee Federaation laki 199-FZ sekä uusi metsälaki. METSÄNUUDISTUSMetsäviraston päätehtävä on metsänuudistus. Alhaiset metsänuudistusmäärät eivät turvaa metsien suotuisaa puulajikehitystä. Metsänuudistustöiden osuus on vain 30 % …

Puurakentamista halutaan edistää

Teollinen puutalorakentaminen on yksi tehokkaimmista pientalorakentamisen aloista Venäjällä lähinnä kohtuullisen hintatason, nykyaikaisten ympäristöystävällisten materiaalien ja useita metsäteollisuussektorin aloja työllistävän vaikutuksen ansiosta, toteaa Puurakentamisen yhdistys viime vuoden lopussa Sokolissa pidetyn seminaarin yhteenvedossa. Seminaariin kokoontui suuria metsäteollisuusyrityksiä pohtimaan mm. puurakentamisen mahdollisuuksia. Se pidettiin National Timber Companyyn (ZAO NLK) kuuluvan Sokolin puunjalostustehtaan (Sokolskij DOK) tiloissa. Sokolin puunjalostustehdasta pidetään malliesimerkkinä nykyaikaisesta puunjatkojalostuksen tuotantolaitoksesta. NLK:n varatoimitusjohtaja R. Isakov totesi puheenvuorossaan, että puutalorakentamisen vaikeuksista huolimatta NLK …

Luonnonvaraministeriön toimet laittomia hakkuita vastaan

Venäjän luonnonvarainministeri J. Trutnev on tehnyt sisäasiainministeri R. Nurgalieville ehdotuksen laatia yhteisvoimin metsänkäyttörikkeiden vastainen ohjelma, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Metsäviraston johtajan mukaan pelkästään laittomista hakkuista koituu vuosittain 5 – 6 miljardin ruplan vahingot. Viimeisten 15 vuoden aikana laittomien hakkuiden määrä on lähes nelinkertaistunut. Venäjän havupuuvyöhykkeeltä laitonta puukauppaa käydään jopa maailmanlaajuisessa mittakaavassa varsin suurilla määrillä. Eräiden arvioiden mukaan 20 % EU:n alueelle tuotavasta puusta on laittomasti kaadettua. Metsävirasto valmisteli jo vuonna 2004 …

Sopimus vanhan metsän suojelusta Lietmajärvellä

Greenpeace ja Lietmajärven puunkorjuuyritys (Ledmozerskij LZH) ovat tehneet sopimuksen Kostamuksen luonnonpuiston etelä- ja itäosiin rajoittuvien puukorjuuyrityksellä vuokralla olevien vanhojen metsien suojelusta. Vanhan metsän alue on yhtenäinen koskemattomien metsien alue, jonka pinta-ala on noin 100 000 ha. Noin puolet alueesta kuuluu Kostamuksen luonnonpuistoon, eteläosia ei kuitenkaan oltu aiemmin suojeltu, vaan ne oli vuokrattu Lietmajärven ja Mujejärven puunkorjuuyrityksille. Sopimuksessa on huomioitu sekä arvokkaiden metsäkohteiden suojelu että seudun sosiaalis-taloudellinen kehittäminen. Lietmajärven puunkorjuuyritys on …

Hirsitalokauppa Venäjälle

Vuokatti Hirsitalot Oy on solminut yhden isoimmista kertakaupoistaan Venäjälle, kirjoittaa Metsälehti. Kaupan osapuolena on venäläinen maahantuoja PetroStyle, joka hoitaa myös talojen pystytyksen. Pietarin läheisyydessä sijaitsevalle asuinalueelle toimitetaan 24 hirsiomakotitaloa kahden vuoden sisällä. Lisäksi on käyty neuvotteluja yhteensä 60 talon toimittamisesta alueelle. Lähde: Metsälehti

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.