Russian forests and climate change

Euroopan metsäinstituutin julkaisemassa raportissa ”Russian forests and climate change” pohditaan, kuinka metsäsektori voi auttaa Venäjää saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ja samalla parantaa taloutta. Raportti sisältää analyysin Venäjän metsävaroista, niiden mahdollisuuksista hiilensidonnassa ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja riskeistä. Raportissa tarkastellaan myös biotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen lieventämisessä. Raportissa todetaan, että Venäjän metsät edustavat tällä hetkellä suurta hiilinielua, mutta Venäjän pohjois- ja itäosissa on myös suuria alueita, jotka toimivat hiilen …

Statistical review – Wood production in 2019

The statistical review provides information on the development of fellings and roundwood production during 2009-2019. It covers 11 selected regions in the Central and Northwestern Federal Districts. Contents: Basic information about forest resources and fellings by regions: growing stock, annual increment, annual allowable cut and fellings in 2018. Development of fellings 2009-2019 by regions. Production of timber assortments in 2018 and 2019 in the Central and Northwestern Federal Districts. Roundwood …

Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

Maxim Trishkinin väitöstutkimuksessa tarkastellaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Trishkin M. (2019). Assessment of forest industries compliance to forest certification standards in northwestern Russia. https://doi.org/10.14214/df.285 Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös yhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja estämiskäytäntöjen tehokkuutta. …

Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Venäjällä puunkorjuuyritykset maksavat valtiolle metsänkäyttömaksua, jonka suuruus on nykyisin noin euron puukuutiometrille. Metsänkäyttömaksun osuus puun omakustannushinnasta on kymmenesosa. Valtion metsätaloudesta saamien tulojen kasvattamiseksi ja metsätalouden tehostamiseksi metsänkäyttömaksun minimitaksaa ollaan muuttamassa markkinaperusteiseksi. Suunnitelman mukaan metsänkäyttömaksun suuruus tulisi perustumaan muun muassa metsänvuokraajan puunjalostuskapasiteettiin ja tuotannon jalostusasteeseen sekä metsänuudistamistöiden ja metsätienrakennuksen määrään. Suunniteltu uudistus korottaisi metsänkäyttömaksuja merkittävästi erityisesti pk-yrityksille ja voimistaisi puunkorjuun keskittymistä suuriin metsäteollisuuskonserneihin. Lue katsaus: Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Venäjän puukaupan seurantajärjestelmä LesEGAIS

Julkaisu: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2019. 19 s. Sari Karvinen Tiivistelmä: Laittomat hakkuut ovat tunnustettu ongelma Venäjän metsäsektorilla ja asiantuntija-arviot niiden suuruudesta vaihtelevat 10–35 prosentin välillä hakkuista, kun virallisesti raportoitu laittomien hakkuiden osuus on alle prosentti. Vuonna 2013 Venäjän metsälakiin tehdyillä muutoksilla perustettiin sähköinen puukaupan valvontajärjestelmä ”Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny i sdelok s nei” (LesEGAIS), jonka oli tarkoitus poistaa laiton puu Venäjän markkinoil-ta kokonaan. Lisäksi säädettiin uusia vaatimuksia puutavaran …

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia Eugene Lopatin Dr., Senior Scientist Intensiiviseen metsätalouteen soveltuvien alueiden määritys Venäjän alueilla, kriteereinä kasvupaikan tuottavuus, tieinfrastuktuuri ja puun kysyntä. Alkuperäinen artikkeli: Ранжирование участков лесов России по возможности внедрения методов интенсивного устойчивого лесного хозяйства Avaa tiedosto (1263 kb)

Venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen väliset vuorovaikutussuhteet

Mutanen A., Viitanen J. (2017). Venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen väliset vuorovaikutussuhteet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli id 7692. https://doi.org/10.14214/ma.7692 Tutkimuksessa tarkasteltiin venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen välisiä vuorovaikutussuhteita eri astetta integroituneiden aikasarjojen analyysiin soveltuvalla versiolla Granger-kausaalisuustestistä. Lisäksi luotiin kataus Suomen ja Venäjän väliseen raakapuukauppaan viime vuosikymmeninä vaikuttaneisiin tekijöihin. Puutavaralajeittainen, kuukausittainen hinta-aineisto kattoi aikavälin 1995/1–2016/11. Tilastolliset analyysit suoritettiin sekä nimellisille että reaalisille hinnoille ja koko tutkimuksen aikajänteen lisäksi …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.