Suomalaisten metsäasiantuntijoiden vierailu Karjalaan

Pertti Veijolan matkakertomus, UM/Moskova Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston ylijohtajan A. Reunalan johtama suomalaisten metsäasiantuntijoiden delegaatio vieraili Karjalan tasavallassa 15.-17.09. Isäntänä toimi Karjalan metsähallinnon johtaja J. Skadorva. Karjalan metsätalous on monilla tunnuksilla arvioituna Venäjän alueiden kärkijoukossa. Metsänhoidossa kohdataan kuitenkin tyypillinen venäläinen ongelma; taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden merkitys tiedostetaan mutta niitä ei pystytä toteuttamaan riittävässä laajuudessa. Hakkuusuunnitetta, korjattuja puumääriä ja tehtaiden puuhuoltoa koskeva keskustelu toi havainnollisesti esille metsävarojen saavutettavuuden ongelman. Molemmat osapuolet olivat …

Novgorodin alueen metsätaloudesta

Uutistoimisto REGNUM-NEWSpb kirjoittaa Novgorodin alueen metsätaloudesta alan ammattilaisten syyskuisen merkkipäivän johdosta: Novgorodin alueen metsiä hallinnoi Venäjän luonnonvaraministeriön alueellinen luonnonvara- ja ympäristönsuojeluhallinto. Hallintoon kuuluu 23 metsätalouspiiriä (leshoz), Novoselitskoen kokeellinen leshoz ja 145 metsätalousaluetta (lesnichestvo). Hallinto vastaa metsävarojen käytön lisäksi erilaisista metsänuudistamistöistä. Federaation kehitysohjelmien puitteissa on luotu alueelliset ohjelmat ”Novgorodin alueen metsät” ja ”Metsäpalojen torjunta Novgorodin alueella”, joilla pyritään metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen, metsäsuunnittelun kehittämiseen sekä metsien valvontaan ja suojeluun. …

Metsäliiton investointihuhuista

Lesprom.ru -portaalin mukaan Metsäliitto-Yhtymän suunnittelujohtaja Eero Kytölä on todennut venäläisissä tiedotusvälineissä esiintyneen huhun Metsäliiton investointisuunnitelmista sellu- ja paperitehtaaseen Leningradin alueella täysin perättömäksi. Huhu lähti liikkeelle, kun Botnia julkaisi uutisen sahainvestoinnista Podporozheen. Sahalle hankittu tontti on suuri, koska haluttiin varautua sahaustoiminnan laajentamiseen eikä sellu- ja paperitehtaan rakentamiseen. Sellu- ja paperitehdasinvestoinnista ei ole aikomusta aloittaa edes tarkempaa keskustelua ennen Venäjän presidentinvaaleja, todetaan uutisessa. Lähde: Lesprom.ru

Suomalaiset mukaan Venäjän metsälain valmisteluun

Viime viikolla pidetyssä Suomen ja Venäjän hallitusten välisen yhteistyökomission kokouksessa kiinnitettiin metsäsektoriin paljon huomiota. Venäjän taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeri Herman Gref totesi kokouksen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Suomi on viime vuosina toiminut metsäalan ”muodinluojana” ja kiistattoman asiantuntijuutensa vuoksi suomalaisia asiantuntijoita kutsutaan osallistumaan Venäjän metsälain uudistamiseen. Tällä parannetaan uusien lakien harmonisointia EU:n kanssa, mikä puolestaan edistää suomalaisten investointeja Venäjän metsäsektoriin. Lähde: News.battery.ru

Kostroman sellu- ja paperitehdashanke

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Varaministeri S. Mitin antoi suomalais-venäläisen metsäsektorityöryhmän kokouksessa 24.09. suomalaisille tiedoksi Venäjän hallituksen Kostroman sellu-ja paperitehdashanketta koskevan määräyksen luonnoksen. Ministeriöiden tulee valmistella tehtaan puuhuoltoon tarvittavan metsäalueen konsessiosopimus ja tarjouskilpailu vuoden 2004 puoliväliin mennessä. Kostroma 260903

Puutuotteiden vientitulleihin alennusta

Venäjän hallitus on tehnyt päätöksen, jolla puutuotteiden vientitulleja alennetaan. 16.10. alkaen havupuutuotteiden uusi vientitulli on 3 % (vähintään 2,5 €/m3) entisen 6,5 % sijaan. Liimavanerin nykyinen 5 % vientitulli poistuu kokonaan. Myös valkaisematonta säkkipaperia (vähintään 80 % sulfaatti- tai soodasellua havukuidusta) voidaan viedä tullitta. Valkaistun havusellun vientitulli tulee olemaan 5 % (vähintään 15 €/t) nykyisen 10 % sijaan. Lähde: Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa

Novgorodin alueen metsävaroista

Metsäteollisuus on Novgorodin alueella perinteisesti tärkeä elinkeino. Alueen metsävaranto on n. 4,1 milj. ha eli 75 % alueen pinta-alasta. Hallinnollisten piirien metsävarojen keskeisimmät tunnukset vuonna 2003 on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. Novgorodin alueen metsat Lähde: NEWSpb.RU  

Puuntuonti Venäjältä

Puuntuonti Venäjältä huhti-kesäkuussa 2003 oli n. 3,8 milj.m3. Havu- ja lehtipuun osuus määrästä on lähes yhtä suuri. Havutukkien osuus on noin kolmannes koko määrästä. Lähde: Metsätilastollinen tietopalvelu

Metsäliitto suunnittelee suurinvestointeja Leningradin alueelle

Riikka Vasaman mediakatsaus, UM/Pietari Metsäliitto-konserni suunnittelee suurinvestointeja vaativan puunjalostuskompleksin rakentamista Leningradin alueelle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa saha Podporozjeen. Paikka on valittu jo olemassa olevien kontaktien sekä hyvien joki- ja rautatieyhteyksien perusteella. Aluehallinto on alustavasti tukenut hanketta, mutta lopullinen investointipäätös tehdään vasta, kun luvat viranomaisten kanssa ovat selvät. Vuonna 2005 toimintansa aloittavan sahan rakentamisesta vastaa Metsä-Botnia. Samanlainen hanke on tarkoitus toteuttaa myöhemmin myös Vologdan alueella. Mikäli sahahanke menestyy, Podporozjeen …

Sellu- ja paperitehdas Kostroman alueelle

Venäjän teollisuus-, tiede- ja teknologiaministeriö aikoo solmia tämän vuoden aikana sopimuksen länsimaisen investoijan kanssa sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Kostroman alueelle, kertoo IA Rosbalt. Ministeri I. Klebanovin mukaan miljardin dollarin suuruinen investointi tehdään käyttäen uutta investointimallia, jolla taataan sijoituksen takaisinsaanti. Klebanov suositteli myös muiden alueiden päämiehiä valmistelemaan vastaavia investointiehdotuksia. Ministeri Klebanov ei nimennyt investointia suunnittelevaa tahoa, mutta totesi, että kyseessä on suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt. Investointimallissa yritykset sijoittavat tehtaan rakentamiseen tarvittavat …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.