Minpromenergo: Metsäteollisuus vuonna 2006

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö Minpromenergo on julkaissut arvion metsäteollisuuden kehityksestä vuonna 2006. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Arvion mukaan vuoden 2006 hakkuusuunnitteesta (576 milj. m³) käytettiin 23,4 %. Minpromenergon tietojen mukaan metsäteollisuuden tuotanto vuonna 2006 kasvoi 2 %, kun se edellisvuonna kasvoi 4,2 %. Ainespuuta tuotettiin 93,5 milj. m³ eli 4,8 % vähemmän kuin 2005 ja sahatavaraa 21,3 milj. m³ eli 3,3 % vähemmän. Vuonna 2006 tuotettiin pitkälle jalostettuja metsäteollisuuden …

Karjalan metsätalouden tilanne

Karjalan tasavallan päämiehen määräyksestä toimeenpanovallan elimiä on täydennetty erillisellä metsäkomitealla, joka korvaa aiemmin toimineen Karjalan metsätalousviraston. Karjalan tasavallan valtiollisen metsäkomitean puheenjohtajaksi valittu Vladimir Kornienko tarkastelee ohessa tasavallan metsätalouden kehitystä uuden metsälain tultua voimaan. Metsätalousviraston toimiessa Karjalassa järjestettiin 32 metsäkilpailua pitkäaikaisten metsänvuokraoikeuksien myöntämiseksi. Vuodelle 2006 vahvistettu hakkuusuunnite käsitti 8,9 miljoona kuutiometriä puuta, josta metsänkäyttäjille oli annettu hakkuulupia 6,4 miljoonalle kuutiolle. Toteutunut hakkuumäärä oli 5,5 milj. m³. Metsänvuokraajille hakkuulupia oli myönnetty 6,1 …

Segezhan sellu- ja paperitehdas osaksi uutta holding-yhtiötä

Moskovan pankki on vuodesta 2005 alkaen laajentanut toimintaansa metsäalalle ja lähitulevaisuudessa asia viedään loogiseen päätökseen perustamalla suuri metsäalan holding-yhtiö, kerrotaan Luonnonvaraministeriön julkaisemassa metsälehdessä. Pankki omistaa Kirovin alueella sijaitsevan puunjalostuslaitoksen ”Novovjatskij lesopromyshlennij kompleks” ja Permin alueella sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan ”Kama”. Pankki toimi lainanantajana Segezhan sellu- ja paperitehtaalle sen ostaessa ruotsalaisen säkkitehtaan Korsnäs Packaging. Lisäksi pankki on hankkinut Sokolin sellu- ja paperitehtaan velkoja miljardin ruplan arvosta ja hallitsee sitä käytännössä. Lehdessä …

Botnian tytäryhtiön omistukseen kaksi venäläistä puunkorjuuyritystä

Oy Metsä-Botnia Ab:n venäläinen tytäryhtiö Svir Timber on ostanut kaksi venäläistä puunkorjuuyritystä ZAO Petrovles-Pashan ja ZAO Petrovles-Podporozhien, tiedottaa yhtiö. Kauppa tukee Svir Timberin sahan puunhankintaa sekä Botnian pitkäntähtäimen strategiaa Venäjällä. Puunkorjuuyritykset sijaitsevat Leningradin maakunnassa Volkhovskyn ja Podporozhjen alueilla. Henkilöstöä näissä yrityksissä on yhteensä noin 140. Lähde: Botnia

Venäjän raakapuun tullikorotuksiin liittyvää uutisointia

Venäjän puutullit uhkaavat tuhansia työpaikkoja Puuntuonnin tyrehtyminen Venäjältä saattaa viedä tuhansia työpaikkoja Suomen metsäteollisuudesta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Puuntuonti Venäjältä uhkaa loppua kokonaan parissa vuodessa korkeiden vientitullien takia. Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Anne Toppinen arvioi, että tuhansien työpaikkojen vähentyminen on mahdollista, jos tullit toteutuvat koko laajuudessaan eikä kotimaan markkinoilta löydy vastaavaa lisätarjontaa. ”Tullit voivat aiheuttaa tuotantolaitosten sulkemisia niissä yksiköissä, jotka jo valmiiksi kamppailevat kannattavuutensa kanssa”, Toppinen toteaa. Lähde: Helsingin Sanomat Epävirallinen työryhmä …

UPM: Venäjän puuntoimittajien toiminta hyvää tasoa

UPM on tehostanut puuntoimittaja-arviointeja Venäjällä lisäämällä niiden määrää ja kehittämällä arviointimenetelmäänsä, tiedottaa yhtiö. Vuonna 2006 UPM tarkisti 150 puuntoimittajan toiminnan ja teki maastoarvioinnin 252 hakkuukohteessa. Yhtiön Venäjältä hankkimasta puusta yli 85 % tuli arvioiduilta toimittajilta. UPM on kehittänyt uusia menetelmiä tarkistaa puun alkuperätodistuksen laatu ja virheettömyys, ennen maastoarvioita. Vuonna 2006 yhteistyö kahden puuntoimittajan kanssa lopetettiin ja maksut kahdeksalle puuntoimittajalle keskeytettiin puutteellisten alkuperätodistusten takia. Toiminta arvioitiin hyväksi 66 % kohteista. 34 …

Uusi metsälaki koettelee eniten pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Uusi metsälaki koettelee eniten pieniä ja keskisuuria yrityksiä, arvioi Solikamskbumpromin metsäosaston päällikkö Igor Mingazeev Permin alueelta. Mingazeevin mukaan syynä tähän on ensinnäkin se, että nyt metsät luovutetaan käyttöön huutokaupan perusteella. Enää ei oteta huomioon sosiaalisia tekijöitä kuten ennen – aiemmin korjuuyritykselle saatettiin antaa etuoikeus metsäalueisiin sillä perusteella, että yritys on metsätyökylä tai on pitkään tehnyt hyvin töitä alueella. Nykyään metsät saa käyttöönsä Mingazeevin mukaan se, jolla on eniten rahaa. Metsänvuokraajille …

Metsähallinnon organisaatiouudistus karsii työntekijämääriä

Metsähallinnon organisaatiouudistus karsii ankaralla kädellä Venäjän metsätalouden työntekijämääriä, uutisoi tietotoimisto IA Regnum. Arvioiden mukaan 180 000 metsätalouden työntekijästä vain 30 000 tulee säilyttämään paikkansa. Leikkaukset liittyvät uuteen metsälakiin, jonka mukaisesti metsien hallinto siirtyi keskushallinnolta alueiden vastuulle vuoden 2007 alussa. Arkangelin alueella työntekijämäärä tulee Arkangelin aluehallinnon metsäsuunnitteluosaston päällikkön Dmitri Trubinin mukaan laskemaan noin puoleen nykyisestä. Tällä hetkellä työntekijöitä on kaikkiaan 3000. Henkilöstövähennyksiä tehdään Trubinin mukaan kuitenkin vasta hallintouudistuksen toisessa vaiheessa, koska …

OAO Volgan investoinnit

Yksi Venäjän tärkeimmistä sanomalehtipaperin tuottajista OAO Volga suunnittelee useita investointeja tuotantoonsa. Yritys tuottaa vuodessa 560 000 tonnia sanomalehtipaperia, mikä on noin kolmannes venäläistuottajien kokonaismäärästä. Viime vuonna paperitehdas otti käyttöön puuhiomon, johon yritys oli investoinut 12 milj. euroa. Joulukuussa 2007 otetaan käyttöön uusi puujätteiden ja puhdistuslietteiden käyttölinja, jonka investointi on 23 milj. euroa. Keväälle 2008 on suunniteltu paperikoneen nro. 8 modernisointi 14 milj. eurolla, mikä nostaa paperintuotannon määrää 36 000 tonnilla …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.