Rautelle huoltosopimus Sveza-konserniin kuuluvan Permin vaneritehtaan kanssa

Raute on tehnyt SVEZA-konsernin kanssa kaksivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee Permin vaneritehdasta Venäjällä. Rautella on keskeinen asema tehtaan sorvi-, kuivaus- ja paikkauslinjoja koskevissa teknologia-auditoinneissa sekä kunnossapidossa. Lisäksi Raute vastaa linjojen kriittisten varaosien saatavuudesta Venäjällä toimivan tytäryhtiönsä kautta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta. SVEZA on johtavia Venäjän vanerinvalmistajia ja tuottaa vuosittain 1,2 miljoonaa kuutiometriä puulevyä. Lähde: Raute

Metsänuudistamisen tulosten valvontaa ollaan tiukentamassa Venäjällä

Venäjän metsätalousviraston ja Luoteis-Venäjän alueiden tilannekatsauksessa analysoitiin keskeisimpiä metsätalouden ongelmia. Kokouksessa nostettiin esille tarve muuttaa metsänuudistamisen valvontaa. Nykyisestä pinta-alaan perustuvasta seurannasta halutaan siirtyä tulosten valvontaan ja ottaa arviointikriteeriksi syntyneen taimikon laatu. Metsätalousvirastossa selvitetään mahdollisuutta lisätä metsänvuokraajien velvollisuuksiin metsänuudistamisen tulokset, mikä saisi yritykset kiinnittämään enemmän huomiota taimikonhoitoon. Luoteis-Venäjän metsistä on vuokrattu 49 prosenttia, josta puunkorjuuta varten 40. Lähde: Metsätalousvirasto

Venäjän viidessadas FSC-metsäsertifikaatti myönnettiin vuonna 2013

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (7.2.-20.2.2014) Viidessadas FSC-metsäsertifikaatti myönnettiin vuonna 2013 Forest Stewarship Councilin (FSC) sertifiointi kattaa nyt Venäjällä 39 miljoonaa hehtaaria eli vajaat 5 prosenttia maan metsäalasta. Kolmannes Venäjän FSC-sertifioidusta metsäalasta on WWF:n maailmanlaajuisesti merkittäviksi luontokokonaisuuksiksi määrittelemillä Global 200 -alueilla. FSC-sertifikaatti on todiste ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä metsänhoidosta. Tuoreena esimerkkinä sertifikaatin ehtojen valvonnasta on se, että Kostamuksessa toimiva IKEAn tytäryhtiö Swedwood Karelia menetti rikkomusten vuoksi FSC-sertifikaattinsa tammikuussa 2014. Swedwood on …

Väitös: Energiapuun tuotantopotentiaali Leningradin alueella

Itä-Suomen yliopistolle tehdyssä Vadim Goltsevin väitöskirjassa “Estimation of potential production of energy wood in the Leningrad region of Russia” arvioidaan energiapuun tuotannon mahdollisuuksista Leningradin alueella Venäjällä. Energiapuupotentiaalia arvioitiin kolmen skenaarion avulla, jotka perustuivat eritasoiseen metsätalouden tehokkuuteen. Tarkoituksena oli vertailla puunhankintaketjujen tehokkuutta, arvioida metsähakkeen tuotannon työllisyysvaikutuksia ja analysoida metsähakkeen kustannuskilpailukykyä. Lisäksi analysoitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien tekniseen saavutettavuuteen ja korjattavissa olevaan teollisuus- ja energiapuun tilavuuteen. Leningradin alueella on lupaavat mahdollisuudet bioenergian käytölle. …

IKEA rakentaa uuden tehtaan Novgorodin alueelle ja lopettaa toimintansa Karjalassa

IKEA laajentaa toimintaansa Venäjällä ja rakentaa uuden huonekalutehtaan Novgorodin alueelle vuonna 2013 ostamansa lastulevytehtaan yhteyteen, tiedottaa Swedwood. Lisäksi IKEA Industry optimoi massiivipuisten huonekalukomponenttien valmistusta ja siirtää Karjalan tuotannon Tihvinään Leningradin alueelle. Kostamuksen saha Karjalassa lopetetaan ja yritykselle vuokratut metsäalueet palautetaan. Tavoitteena on löytää toiminnalle ulkopuolinen jatkaja. Karjalan hallitukselle jättämässään ilmoituksessa yritys toteaa, että lähdön syynä ei ole Karjalan huono investointi-ilmapiiri vaan suuret kustannuserät, joita ei voitu pienentää hallinnollisin keinoin. Tuotanto …

Venäjän puunvienti vuonna 2013

Vuonna 2013 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 19 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 65 prosenttia. Kiina on suurin vientimaa, sinne päätyi yli puolet Venäjältä viedystä puusta ja 77 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa. Vuoteen 2012 verrattuna puun vienti kasvoi kahdeksan prosenttia.

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2013

Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) tuotantolukujen mukaan vuonna 2013 Venäjän saha- ja puulevyteollisuuden tuotantomäärät pysyivät lähellä vuoden 2012 tasoa lukuun ottamatta kuitulevyä, jonka tuotanto väheni 10 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät laskivat vuonna 2013 viisi prosenttia ja myös raakapuun tuotanto laski kolme prosenttia. Puisten rakennusmateriaalien valmistus kasvoi 10 prosenttia. Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että raakapuun vienti Venäjältä kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia ja sahatavaran yhdeksän prosenttia. Muiden metsäteollisuuden tuotteiden vienti …

Venäjän metsälain muutoksilla kitketään laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa

Johanna Logrénin muistio, UM/Moskova Venäjän metsälakiin on tehty muutoksia laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan kitkemiseksi. Hakkuista, puukaupoista ja puun kuljetuksista on tulevaisuudessa toimitettava nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot viranomaisille. Suomalaisille toimijoille merkittävin muutos on puutavaran automaattisen seurantajärjestelmän käyttöönotto, mutta sen käytännön toteutuksesta tai toteuttamisaikataulusta ei ole vielä tarkempia tietoja. Lakimuutokset tulevat voimaan asteittain 1.2.2014 alkaen. Avaa tiedosto  

Ilim Timber myy Amerikan sahansa

International Forest Products Limited “Interfor” on sopinut Ilim Timberin kanssa Amerikassa sijaitsevan Tollesonin sahayrityksen ostosta. Kauppahinta on 130 miljoonaa dollaria, lisäksi Ilim Timberille jää 5,5 prosenttia Interforin osakkeista. Yritykset neuvottelevat myös markkinointiyhteistyöstä, mm. Interforin toimimisesta Ilim Timberin agenttina Pohjois-Amerikassa. Tollesoniin kuuluu kaksi sahaa, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 900 000 kuutiometriä sahatavaraa. Ilim Timber osti Tollesonin sahan vuonna 2011. Ilim Timberiin kuuluu sen myynnin jälkeen kaksi sahalaitosta Venäjällä ja kaksi Saksassa, …

Venäjän ympäristöjärjestöt vetoavat säästämään koskemattomat metsät

Kuusi keskeisintä Venäjän ympäristöjärjestöä, muun muassa Venäjän WWF ja Greenpeace ovat allekirjoittaneet vetoomuksen koskemattomien metsäalueiden säästämisestä Venäjällä. Järjestöt ovat huolissaan vauhdista, jolla luonnontilaisia vanhoja metsiä otetaan teollisuuden käyttöön. Tällä hetkellä alle 25 prosenttia Venäjän metsistä voidaan luokitella koskemattomiksi. WWF:n mukaan nykyinen Venäjän metsänkäyttömalli perustuu pioneerihakkuisiin eli luonnontilaisten metsien hyödyntämiseen. Tämä johtaa metsien tilan huononemiseen, niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien häviämiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Metsien pioneerikäytön estäminen on yksi Venäjän WWF:n strategisista tavoitteista, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.