Talouskehityksen ministeriön esitykset metsäsektorin ongelmien ratkaisusta

Venäjän federaation talouskehityksen ja kaupan ministeriön edustaja V.V. Gavrilov totesi Venäjän metsäteollisuus- ja puunviejien liiton kokouksessa pitämässään puheessa, että Venäjältä puuta viedään edelleenkin etupäässä raakapuuna, laittomasti hakatun puun vientimäärät kasvavat ja että budjettivaje pysyy huomattavan suurena puunviejiltä saamatta jäävien tullimaksujen takia. Lisäksi puun hinta on alhainen. Metsäsektorin keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseksi Talouskehityksen ja kaupan ministeriö esittää seuraavaa: Laaditaan lista raakapuun yksittäisistä puutavaralajeista Venäjän puutavaran tulliluokituksen muuttamiseksi. Valmistellaan ehdotus siirtyä tavaralajien mukaiseen …

Kantorahan määrittäminen Venäjällä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjän metsätalouden perusperiaatteita on maksullisuus, ts. metsänkäytöstä tulee maksaa hyvitystä sen omistajalle. Ministeri Trutnevin mielestä avoin huutokauppa on luotettavin tapa määritellä venäläisen metsän todellinen arvo. Venäjän hallitus määrittelee kunkin huutokaupan kohteena olevalle metsäalalle lähtöhinnan (vähimmäiskantohinnan). Kantorahan määritys tulee uudistaa. Konkreettisten metsämaksujen määrittäminen on keskitetty metsävirastolle 1.1.2005 lähtien. Metsävirasto kannattaa kantohinnan määrittämistä jäännösarvolaskelmaan perustuen. Mallin suurinpuute on, että siinä valtio määrää metsäteollisuuden tuottotason, mikä todennäköisesti johtaa investointien …

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vientitulleihin valmistellaan muutoksia

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsävirastolle on annettu käsky jatkaa valtiollisten tullimaksujen muutosehdotuksen valmistelua. Metsäviraston johtajan Roštšupkinin mielestä raakapuun viennin Venäjältä tulisi olla taloudellisesti kannattamatonta. Venäjällä on painetta korottaa raakapuun keskimääräistä vientitullimaksua vähintään 2,5 kertaiseksi. Tullimaksu vaihtelisi sen mukaan, kuinka harvinaista puu on (?). Metsäteollisuustuotteiden vientitulli tullee vaihtelemaan periaatteella: ”Mitä pidemmälle jalostettu tuote, sen pienempi vientitullimaksu”. RAO Bumprom ja valtiontalouden tarkastusvirasto vastustavat Roštšupkinin mallin mukaista raakapuun vientitullien korottamista. Lue muistio  

Vientitulleihin valmisteilla muutoksia

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vientitulleihin valmistellaan muutoksia. Metsävirastolle on annettu käsky jatkaa valtiollisten tullimaksujen muutosehdotuksen valmistelua. Metsätalousviraston johtajan Roštšupkinin mielestä raakapuun viennin Venäjältä tulisi olla taloudellisesti kannattamatonta. Venäjällä on painetta korottaa raakapuun keskimääräistä vientitullimaksua vähintään 2,5 kertaiseksi. Tullimaksu vaihtelisi sen mukaan, kuinka harvinaista puu on (?). Metsäteollisuustuotteiden vientitulli tullee vaihtelemaan periaatteella: ”Mitä pidemmälle jalostettu tuote, sen pienempi vientitullimaksu”. RAO Bumprom ja valtiontalouden tarkastusvirasto vastustavat Roštšupkinin mallin mukaista …

Uusia luonnonsuojelualueita valmistellaan

Venäjän luonnonvaraministeriön varaministeri Valentin Stepankovin mukaan uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen etenee, tiedottaa ministeriön lehdistöpalvelu. Orenburgin ja Samaran alueille perustettavan Buzulukskij Bor -kansallispuiston perustamisasiakirjat ovat Venäjän hallituksen käsiteltävinä, lisäksi federaation toimeenpanoelimiin on lähtenyt lausuntokierrokselle neljän erityissuojelualueen paperit. Alueista kolme on kansallispuistoja: Habarovskin alueen Anjuiskij, Primorksin alueen Zov tigra (Tiikerin kutsuhuuto) ja Udegeiskaja legenda (Udehen legenda) sekä yksi rauhoitusalue Kologrivskij les (Kologrivskin metsä) Kostroman alueella. Mainittujen 5 erityissuojelualueen lisäksi Venäjän luonnonvaraministeriö on valmistellut …

Leningradin alueen maatalousmetsille uusi hallinto

Leningradin alueen hallitus alkaa valvoa Leningradin alueen maatalousmetsiä, joiden hallinta-, käyttö- ja määräysoikeus siirtyi metsälakimuutoksen myötä vuoden alusta Venäjän federaation subjekteille, tiedottaa Leningradin alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitea. Leningradin alueen hallitus vastaa tästedes maatalousmetsien suojelusta, metsänsuojelusta ja metsänuudistamisesta valtion budjettivaroin. Suhteelliseen hajallaan olevia maatalousmetsiä Leningradin alueella on 897 100 ha. Läheskään kaikissa hallintopiireissä ei ole maatalousmetsiä aikaisemmin hallinnutta maatalousmetsäleshozia. Tilanteen huomioiden luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitea on julkaissut hallituksen määräyksen perustaa erityinen komissio …

Määräys metsähuutokauppojen järjestämisestä

Venäjän luonnonvaraministeriö on valmistellut ja hyväksynyt normipaketin, joka on suunnattu ministeriön ja federatiivisen luonnonkäytön tarkastusviraston 2004 – 2005 tekemissä tarkastuksissa ilmitulleiden rikkeiden eliminointiin, tiedottaa ministeriön lehdistöpalvelu. Luonnonvaraministeri Juri Trutnev on allekirjoittanut määräyksen, jolla vahvistetaan metsähuutokauppojen järjestämismenettely metsälain § 44 mukaisesti. Asiakirja on laadittu Venäjän metsä- ja siviililainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja se määrittelee metsähuutokauppojen periaatteet sekä huutokauppojen pito-ohjeet Venäjän metsävarannon vuokraamiseksi lyhyeksi ajanjaksoksi. Aikaisemmin metsähuutokauppojen pitotavan määräsi huutokaupanjärjestäjä. Nyt annetun määräyksen …

Pudozhiin saha suomalaisvoimin

Suomalainen JMC Finance on karjalaisen huonekalutehtaan johtajan Juri Ponomarevin mukaan allekirjoittanut yhdessä Karjalan taloudellisen kehittämisen ministeriön ja Karellespromin kanssa aiesopimuksen Pudozhiin rakennettavasta sahasta. Työnimeksi hankkeelle on annettu integroitu metsäkylä. JMC Financelle on kertynyt jo aiemmin kokemusta yhteistyöstä Karjalan hallituksen kanssa ja Pudozhin saha on sen toinen sahahanke Karjalassa. Rakennustyöt käynnistyvät touko-kesäkuussa. Hankkeen arvoksi on ilmoitettu 15 – 20 milj. euroa. Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut

Osa sellun vientitulleista poistettu

Venäjän federaation hallitus on antanut määräyksen vahvistaa puusellun, soodasellun eli sulfaattisellun vientitullin nollaksi lukuun ottamatta liukoisia sellulajeja, valkaisematonta, puolivalkaistua, valkaistua puusellua (Tullinimikkeistökoodit 4703 11 000 0, 4703 21 000 1, 4703 21 000 9). Määräys nro 212, 13.4.2005: Yksittäisten sellulajien vientitullitariffien vahvistamisesta. Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut

Idän metsätieto-internetpalvelun käyttäjäkyselyn tulokset

Internetpalvelun sisällön priorisointia ja jatkoylläpitoa varten järjestettiin käyttäjäkysely helmi-huhtikuussa 2005. Kyselyyn vastasi 47 palvelun käyttäjää. Palvelua käytetään useimmiten 1-3 kertaa viikossa työajalla. Suurimmat vastaajaryhmät edustivat pk-yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Erittäin hyödylliseksi sisällöksi määriteltiin uutiset ja hyödylliseksi suuri osa pääosioista. Vain kartat, kuvapankki ja yritysten tapaamispaikka saivat keskiarvosanaksi harvoin tai joskus käyttökelpoinen. Uutisteemoista mainittiin tärkeimmiksi metsäteollisuus, investoinnit, puunhankinta sekä metsien hallinto ja omistus. Vähiten kiinnostavaksi mainittiin useimmin metsänhoito ja monikäyttö, joskin suurin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.