Metsälehti Rossiiskie lesnye vesti julkaisi 20.6. metsien hoidon laatua koskevan artikkelin, jonka sisältö on seuraava:
Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin alaisen metsäinventoinnista vastaavan Roslesinforg-keskuksen asiantuntijat arvioivat metsätalouden laatua Uralin, Volgan, Siperian ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiireissä sekä Eteläisessä federaatiopiirissä. Valvontaa harjoitetaan tekemällä vuosittain pistokokeen luontoisia tarkastuksia kymmenessä prosentissa kunkin alueen metsätoimialueella (lesnitšestvo). Tehdyissä tarkastuksissa laiminlyöntejä havaittiin kaikissa federaatiopiireissä. Siperian federaatiopiiriä voidaan pitää jopa eräänlaisena ennätyksenä, sillä siellä laiminlyöntejä löytyi yli puolessa tarkastetuista metsäpalstoista.
Taigametsän mittavuus
Viime vuoden tarkastuksissa huonoiten pärjäsi Siperian federaatiopiiri, jonka 1 823 tarkastetusta metsäpalstasta 55 %:ssa ilmeni metsänhoidollisten vaatimusten laiminlyöntejä. Huonoimmat arviointitulokset Siperian federaatiopiirin sisällä sai Altain tasavalta, jossa metsälakia oli rikottu 83 %:ssa tarkastetuista metsäpalstoista. Kyseessä on huonoin tulos koko sinä aikana, kun Venäjällä on tehty metsien valtiollista inventointia.
Myös metsäpalojen torjuntatoimissa ilmeni puutteita. Metsäpalojen torjunnan toteutus oli heikointa Altain tasavallassa ja Krasnojarskin piirissä, joissa Roslesinforgin asiantuntijat havaitsivat rikkomuksia ja laiminlyöntejä 74 %:ssa (Altai) ja 66 %:ssa (Krasnojarsk) metsäpalstoista.
Keskimäärin 18 %:lla Siperian federaatiopiirin metsäpalstoista metsänhoidolliset toimet oli jätetty kokonaan tekemättä, vaikka paperilla kaikki näytti toteutuneen. Ohjeiden ja vaatimusten vastaisesti hoidettujen metsäpalstojen määrä Siperian federaatiopiirissä lisääntyi 70 %:lla vuoteen 2009 verrattuna.
Siperian federaatiopiiri johtaa myös laittomien hakkuiden tilastoja. Siperian federaatiopiirin metsien käytön etäseuranta käsitti viime vuonna 37,8 miljoonaa hehtaaria seitsemällä alueella (puolet metsistä oli vuokrattuja). Yli kymmenen tuhatta hakkuualuetta 39 metsänhoitopiirissä analysoitiin. Yli tuhannella hakkuualueella ilmeni rikkomuksia tai laiminlyöntejä. Laitonta puunhakkuuta löytyi yhteensä 3 300 hehtaarin alueelta, ja laitonta puutavaraa oli 763 300 kuutiometriä. ”Ennätyksellisen” suuret laittomat hakkuut Siperian federaatiopiirin sisällä löytyivät Irkutskin alueelta (370 300 kuutiometriä) ja Krasnojarskin aluepiiristä (305 600 kuutiometriä). Lisäksi laittomien hakkuiden määrä oli kasvanut Irkutskin alueella 3,1-kertaiseksi ja Krasnojarskin piirissä 2,7-kertaiseksi. Siperian federaatiopiirin laittomat hakkuut tuottavat arviolta noin 2,6 miljardin ruplan suuruiset tappiot.
Istutuksia – mutta missä?
Siperian federaatiopiirin jälkeen tilastoissa toisena tulee Etelä-Venäjän federaatiopiiri. Roslesinforgin asiantuntijat tarkastivat yhteensä 300 metsäpalstaa Eteläisessä federaatiopiirissä. Tulokset ovat yllättäviä. 42 %:ssa tapauksista metsänhoidolliset työt on toteutettu erittäin huonosti. 17 %:lla alueista metsänhoitotöitä ei tehty ollenkaan, vaikka joku paikallisista johtajista olikin allekirjoittanut suoritettujen töiden hyväksymistarkastusasiakirjan.
Puutteellisesti hoidettujen metsäalueiden määrä Eteläisessä federaatiopiirissä lisääntyi 1,8-kertaisesti vuoteen 2009 verrattuna. Asiantuntijoiden mukaan tämä kertoo metsätalouden laadun huomattavasta heikentymisestä Eteläisessä federaatiopiirissä. Otetaan esimerkiksi metsien uudistaminen. Yli puolessa metsäpalstoista metsänuudistamisessa ilmeni selviä rikkomuksia. Herää kysymys, mitä paikalliset viranomaiset haluavat jättää tuleville sukupolville – väärennettyjä raportteja vai nuorta metsää?
Paljon paremmin asiat eivät ole naapureillakaan Pohjois-Kaukasian alueilla. Pohjois-Kaukasian federaatiopiirissä tarkastettiin yhteensä 128 metsäpalstaa, ja neljäsosassa niistä löydettiin vakavia rikkomuksia. Kokonaisuudessaan lainvastaisesti hoidettujen metsäalueiden määrä Pohjois-Kaukasian federaatiopiirissä lisääntyi 1,9-kertaisesti.
Tarkastusten lopputuloksena Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz suositteli, että Eteläisen federaatiopiirin ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiirin alueelliset metsähallintorakenteet kouluttaisivat metsätaloustyöntekijöitä ja metsänvuokraajia metsäviljelysten luomisessa, niiden viljelyteknisessä hoidossa sekä metsien kunnostushakkuussa, jotta metsässä työskentelevien ammattilaisten pätevyyttä ja samalla metsänhoidollisten töiden tasoa nostettaisiin.
Vallaton Ural
Uralilla metsienhoitotilanne on edellisten kaltainen. Uralin federaatiopiirin alueella tutkittiin yhteensä 894 metsäpalstaa, joista 35 %:lla metsänhoidolliset työt – avohakkuina tehtävät hygieniahakkuut, harvennushakkuut sekä muut avohakkuut – oli hoidettu epätyydyttävästi. 85 metsäpalstalla hoitotoimenpiteet oli laiminlyöty kokonaan, vaikka suoritetuista töistä oli laadittu hyväksymistarkastusasiakirja. Viime vuonna metsien etäseuranta kattoi 9 miljoonaa hehtaaria Uralin federaatiopiirin kolmella alueella. Yli kolme tuhatta hakkuualuetta tutkittiin 20 metsänhoitopiirissä. 314 metsäpalstalla todettiin laittomia hakkuita. Kaiken kaikkiaan Uralin federaatiopiirissä havaittiin laittomia hakkuita 973,4 hehtaarin alueella, ja laitonta puutavaraa oli tuotettu 211 700 kuutiometriä.
Volgan vastoinkäymiset
Volgan alueella tilanne on lähes samanlainen kuin Uralissa. Volgan federaatiopiirissä valtiollista metsien inventointia tehtiin viime vuonna 14 alueella 26 metsänhoitopiirissä. 2 042 metsäpalstaa tarkastettiin. 34 %:lla alueista paljastui huomattava määrä metsänhoidollisten vaatimusten laiminlyöntejä. Metsänhoitotöissä huonoiten oli järjestetty palokäytävien avaaminen ja niiden ylläpito, avo- ja harvennushakkuina suoritettavat hygieniahakkuut, kunnostushakkuut sekä metsäviljelysten perustaminen.
Volgan federaatiopiirissä tutkittiin lisäksi 5 000 hakkuualuetta, joiden pinta-ala oli yhteensä 24 000 hehtaaria. Löytyi 953 hakkuualuetta, joissa metsälakia oli rikottu. Laittomia hakkuita ilmeni kokonaisuudessaan Volgan federaatiopiirissä 635,5 hehtaaria, ja laitonta puutavaraa oli tuotettu 113 500 kuutiometriä.
Metsätalousvirasto Rosleshozin alaisille osastoille on annettu tehtäväksi valvoa, että ilmenneet laiminlyönnit ja rikkomukset korjataan ja tarvittaessa viedään asia syyttäjänviraston tutkittavaksi.
Metsätalousvirasto aikoo lähiaikoina tehdä yhteenvedon Luoteisen federaatiopiirin, Kaukoidän federaatiopiirin ja Keskisen federaatiopiirin valtiollisista metsäinventoinneista.