Intensiivisen metsätalouden ensimmäinen normi hyväksytty Karjalaan

Venäjän metsänhoitosääntöihin on hyväksytty täydennys, jonka myötä intensiivisen metsätalouden harjoittaminen on mahdollista myös Karjalassa. Muutoksella tavoitellaan harvennushakkuiden lisäämistä puuston laadun parantamiseksi. Karjalassa hyvälaatuista puuta saadaan hakkuissa 0,7 kuutiometriä hehtaarilta, kun naapurimaissa vastaava luku on 4-6. Tähän saakka Venäjän lainsäädäntö ei ole mahdollistanut intensiivisen metsätalouden harjoittamista Karjalassa. Metsänhoitosääntöjen lisäksi myös metsänuudistamissäännöt ovat päivitettävänä. Uutta versiota odotetaan kesän 2020 aikana. Uusien normien soveltaminen on mahdollista, kun vastaavat muutokset on viety metsänkäyttöä ohjaaviin …

Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli

Bofori-hankkeen Petroskoissa 18.12.2019 pidetyn sidosryhmätilaisuuden aineistot: Ohjelma Yhteenveto Esitykset: 1 Katsaus hankkeen ensimmäiseen toteutusvuoteen ja tulevan vuoden suunnitelmat 2 Metsäsektorin liiketoimintapotentiaalikyselyn tulokset Suomesta 3 Venäläisten metsänvuokraajien ja metsäpalveluiden toimittajien kyselyn tulokset 4 Kokemuksia hankkeen puitteissa pidetyistä koulutustilaisuuksista 5 Intensiivisen metsätalouden näkökulmia hanketoiminnan piirissä olevissa nuorissa metsissä Venäjällä 6 Metsänhoitotöiden käytännön valvonta ja kokemus Suomess 7 Pikkukopterien käyttö metsälain valvonnassa Suomessa vuodesta 2020 eteenpäin 8 Lehtipuu-kuusikoiden hoito Venäjän Karjalassa 9 Tuloksia …

Itä-Suomessa kiinnostaa venäläinen metsätyövoima, Venäjällä suomalainen osaaminen metsäteiden rakentamisessa ja harvennushakkuissa

Osa itäsuomalaisista metsäpalveluyrityksistä kärsii työvoimapulasta ja on kiinnostunut rekrytoimaan työvoimaa Venäjältä. Venäjällä on kysyntää erityisesti suomalaisten osaamiselle metsäteiden rakentamisessa ja niiden ylläpidossa. Karelia CBC -rajaohjelmaan kuuluvassa Bofori-hankkeessa parannetaan mahdollisuuksia rajan ylittävään metsäalan yrittäjien yhteistyöhön Suomen ja Venäjän Karjalassa. Yritysten kiinnostusta yhteistyöhön kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyssä selvitettiin myös tarpeita ammatilliselle täydennyskoulutukselle. Tuloksia esitellään 16.9. Joensuussa järjestettävässä seminaarissa. Itä-Suomessa kiinnostusta työvoiman rekrytointiin Venäjältä Itäsuomalaisille metsäpalveluyrityksille tehtyyn kysely- ja haastattelututkimukseen osallistui kaikkiaan 59 yrittäjää. …

Luoteis-Venäjällä toimii 200 metsäpuiden taimitarhaa

Luoteis-Venäjällä toimii tällä hetkellä 202 taimitarhaa, jotka tuottavat metsäpuiden taimia. Vuoden 2019 metsänuudistamisen tarpeisiin tuotettiin 111 miljoonaa tainta, joista paakkutaimia 26 miljoonaa. Metsänuudistamiseen tarvitaan arvioiden mukaan 106 miljoonaa tainta tänä vuonna Luoteis-Venäjällä. Joillain alueilla taimista on pulaa, mutta materiaalia täydennetään siementen alkuperää säätelevän vyöhykejaon puitteissa. Lainsäädännön mukaan taimituotannossa saa käyttää vain lähtöisyysalueeltaan luokiteltua siementä. Ensisijaisesti käytetään samalta alueelta kerättyä siementä, mutta jos sitä ei ole saatavilla, voidaan taimia siirtää toiselta …

Matkalla Venäjän Karjalassa – metsästä liiketoimintaa

Luken tutkijan Pasi Poikosen blogiartikkeli Hanketoiminta on kuin liiketoimintaa, jossa pitää aktiivisesti olla läsnä siellä, missä tapahtuu. Lähdin Venäjän Karjalaan venäläisen bioenergiaryhmän mukaan tutustumaan alueen metsäteollisuuden nykytilaan. Matkan aikana tein venäläiselle metsäteollisuudelle tutuksi ajankohtaista Luonnonvarakeskuksen (Luke) hanketoimintaa metsäsektorilla. Päätavoite oli löytää puunhankintayrityksistä kontakteja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Metsäbioenergia lämmön lähteenä Suomessa pyritään yhdistämään hyvä nuoren metsän hoito rankapuun käyttöön energiantuotannossa. Venäjän Karjalassakin paikalliset lämpölaitokset ovat siirtyneet käyttämään metsähakkeen ja turpeen …

Intensiivisen metsätalouden normit valmisteilla Karjalassa

Karjalan päämies ja Venäjän metsäviraston johtaja ovat sopineet intensiivisen metsätalouden tiekartasta ja Karjalan tasavalta on sisällytetty pilottialueisiin. Intensiivisen metsätalouden mallin pilottiprojekti kattaa koko Karjalan alueen ja siihen osallistuvat muun muassa Segezhan sellu- ja paperitehdas, Zapkarelles, LesenkoNord, Soloman saha, Karellesprom, Ladenso, DOK Kalevala ja Russkij Lesnoi Allians. Metsätaloutta säätelevien normien valmistelusta ja niihin liittyvistä maastotöistä vastaa Pietarin metsäntutkimuslaitos. Sen on lisäksi tarkoitus järjestää metsäyrityksille ja viranomaisille koulutusta uusien normien soveltamisesta sekä …

Velvollisuuksiaan laiminlyöneille metsänkäyttäjille ei enää uusia metsänkäyttöoikeuksia

Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on julkaissut vuoden 2018 alusta alkaen rekisteriä metsänkäyttäjistä, joiden metsänkäyttösopimukset on purettu. Syynä listalle päätymiseen voi olla metsämaksujen toistuva myöhästyminen tai laiminlyönti sekä metsänhoitotoimien laiminlyönti. Joulukuun puoleenväliin 2018 mennessä rekisteriin vietiin 242 metsänkäyttäjää, joista 31 oli ammatinharjoittajia ja 211 yrityksiä. Yleisin syy oli metsämaksujen laiminlyönti (73 %). Metsäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä oli laiminlyöty 18 prosentissa tapauksia. Rekisterissä olevat yritykset ja ammatinharjoittajat eivät voi enää osallistua huutokauppoihin, joiden perusteella …

Luoteis-Venäjän metsäviranomaisten tilannekatsaus

Rossijski les -metsämessujen yhteydessä esitettiin viranomaiskatsaus Luoteis-Venäjän metsätalouden tilanteesta: Keskeisimpiä kysymyksiä olivat metsäsuunnittelun siirto federaatiotasolle, valmisteltavana oleva kansallinen ympäristöohjelma, metsätalouden työntekijöiden palkankorotukset, metsämaksujen perintä ja alueen metsäviranomaisten toiminnan avoimuus. Luoteis-Venäjällä on 8 561 voimassaolevaa metsänvuokrasopimusta. Vuokrattuja metsiä on 54 miljoonaa hehtaaria eli 48 prosenttia metsäalasta. Intensiivisen metsätalouden malli on käytössä 44 miljoonan hehtaarin alueella. Luoteis-Venäjällä toimii 202 metsäpuiden taimitarhaa ja metsänuudistamistöitä on tehty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keinollista metsänuudistamista on tehty …

Karjalan metsäsektorin kehittämisstrategia ratkaisee puuhuollon ongelmia

Karjalan tasavallassa on laadittu alueellinen metsäsektorin kehittämisstrategia, jonka tehtävänä on luoda edellytykset metsäsektorin kehitykselle, ratkaista puuhuoltoon liittyvät kysymykset ja varmistaa alan henkilöstöresurssien positiivinen kehitys. Metsäsektorilla on tällä hetkellä useita ongelmia ja toimenpiteitä tarvitaan seuraaviin aiheisiin liittyen: metsävarojen täysimääräinen hyödyntäminen, metsälainsäännön parantaminen, intensiivisen metsänkäytön toteuttaminen, metsätieverkoston kehittäminen, yritysten käyttöomaisuuden uudistaminen, metsäalan palkkojen nostaminen, huonolaatuisen puun ja lehtipuun tehokas hyödyntäminen. Teollisuuden puutarve on kasvanut 32 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana ja on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.