Venäjän federaation talouskehityksen ja kaupan ministeriön edustaja V.V. Gavrilov totesi Venäjän metsäteollisuus- ja puunviejien liiton kokouksessa pitämässään puheessa, että Venäjältä puuta viedään edelleenkin etupäässä raakapuuna, laittomasti hakatun puun vientimäärät kasvavat ja että budjettivaje pysyy huomattavan suurena puunviejiltä saamatta jäävien tullimaksujen takia. Lisäksi puun hinta on alhainen.

Metsäsektorin keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseksi Talouskehityksen ja kaupan ministeriö esittää seuraavaa:

 1. Laaditaan lista raakapuun yksittäisistä puutavaralajeista Venäjän puutavaran tulliluokituksen muuttamiseksi.
 2. Valmistellaan ehdotus siirtyä tavaralajien mukaiseen luokitteluun tullimaksujen määrittelyssä.

Lisäksi Gavrilov totesti, että valtion talousintressien turvaamiseksi ja Venäjän turvallisuusneuvoston päätöksen toteuttamiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma laittoman puunviennin torjumiseksi. Suunnitelma on jo lähetetty Venäjän hallitukselle käsiteltäväksi.

Toimenpidesuunnitelman keskeinen sisältö on seuraava:

 1. Laaditaan valtakunnallinen ohjelma valtionostoista Venäjän rajan yli menevän puutavaran mittausmenetelmien kehittämiseksi ja hyväksymiseksi.
 2. Laaditaan yrityksille kansalliset standardit tärkeimpien vientiin menevien puuteollisuustuotteiden osalta. Yhtenäistetään kansallisia standardeja kansainvälisten standardien kanssa vientipuutavaran hinnanmuodostuksen perustelemiseksi.
 3. Venäjän hallituksen pystypuuna myytävän puutavaran ja toissijaisten metsätuotteiden pakollista sertifiointia koskevan asetuksen (nro 131, 0202.98, kohdat 2 ja 3) toteuttamiseksi laaditaan ja vahvistetaan ao. sertifiointiohjeet.
 4. Valmistellaan Venäjän hallitukselle ehdotukset vientituotteiden määrän ja laadun pakollisen arvioinnin käyttöönotosta siten, että arviointi koskisi myös puun ja puutavaran vientiä.
 5. Laaditaan vahvistettavaksi asetus venäläisten ja ulkomaalaisten yritysten pääsemisestä yhtenäisen vientituotteiden määrä- ja laatuarviointijärjestelmän piiriin.
 6. Valmistellaan suunnitelma jatkojalostettujen puutuotteiden sekä puunjalostuslaitteiden vientitullitariffien systemaattisesta alentamisesta ja vaiheittaisesta korottamisesta yksittäisten raakapuusta olevien puutavaralajien osalta.
 7. Perustetaan Luoteis-Venäjälle, Siperiaan ja Venäjän Kaukoitään puutavaraterminaalit sekä pohditaan mahdollisuutta perustaa niihin puutavaravarastoja.
 8. Pohditaan mahdollisuutta perustaa tullitoimipisteitä, joilla olisi valtuudet ottaa vastaan vientipuutavaran tullausselvityksiä, jolloin ao. tavaran tullaus rajanylityspaikoilla jäisi pois (laivakuljetuksia lukuun ottamatta).
 9. Muutetaan nykyistä kovalehtisten arvopuulajien puutavaran vientilisenssin myöntämismenettelyä sen jälkeen kun lisenssiasia on ollut lausuntokierroksella alueellisissa metsätaloushallintoelimissä, jotta ao. puulajin vientimäärät pysyisivät kiintiöiden mukaisilla tasoilla.
 10. Valmistellaan ehdotukset pyöreän puutavaran viennin väliaikaisista määrärajoituksista Venäjän ulkomaankaupan säätelyä koskevan lain mukaisesti (nro 157-FZ, 13.10.95 § 15).
 11. Organisoidaan ja toteutetaan oman suunnitelmansa mukaisesti operatiiviset etsintätoimet laittoman puunviennin torjumiseksi.
 12. Pohditaan mahdollisuutta viedä puutavara Venäjän tullialueelta matalalaitaisilla avovaunuilla. Nykyään suurin osa puutavarasta kuljetetaan korkealaitaisilla avovaunuilla.

Lähde: Talouskehityksen ja kaupan ministeriö