VTL Ville Mälkösen tuore väitöskirja ”Essays on environmental policy and strategic behavior in international trade” tarkastelee raakapuun tuonnin merkitystä metsien suojelupolitiikassa, kertoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tiedote.

Tutkimuksen mukaan tuontipuun hinnan noustessa myös kotimaisen raakapuun hinta nousee, mutta kilpailu kansainvälisillä lopputuotemarkkinoilla heikkenee. Vientiyrityksen voitot kasvavat tämän takia. Tuontipuun hinnan laskiessa kilpailu kotimaisilla raakapuumarkkinoilla kovenee ja lopputuotteen hinta vientimarkkinoilla laskee. Alhainen tuontipuun hinta laskee kotimaisen raaka-aineen merkitystä kilpailutekijänä vientimarkkinoilla. Silloin myös julkisella vallalla on mahdollisuus kestävään metsien suojeluun.

Mälkönen käsittelee myös kansainvälisten ympäristösertifikaattien koordinoinnin ongelmaa vertailemalla kahta eri käytäntöä kansainvälisillä markkinoilla: eri maiden välisten sertifikaattien keskinäinen tunnustamista ja sertifiointikriteerien harmonisointia. Sertifikaattien keskinäinen tunnustaminen vääristää markkinoita, koska kuluttajat eivät pysty erottamaan merkkien välillä vallitsevia laatueroja. Harmonisointi puolestaan aiheuttaa kilpailullisen vääristymän, koska uusien tuottajien pääsy markkinoille vaikeutuu, mikä taas heikentää markkinoiden kilpailullisuutta. Vertailemalla näitä kahta vääristymää Ville Mälkönen toteaa, että merkkien yhteisen tunnustamisen aiheuttama kilpailuvaikutus lisää taloudellista tehokkuutta ja on siten suotavampaa kuin harmonisointi, jos sertifiointikriteerien väliset erot ovat riittävän pienet.

Lähde: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisu: Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 101:2004
Sähköinen versio on ladattavissa Helsingin yliopiston verkkojulkaisuista