Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili 6.4. Syktyvkarissa Komin tasavallassa, jossa pidettiin korkean tason neuvottelu metsätalouden ja -teollisuuden kehittämisestä Venäjällä.

Putin piti seminaarin avauspuheen, jossa hän kommentoi Venäjän metsäsektorin tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat raakapuun viennin rajoittaminen, metsäteollisuuden kehittäminen ja laittomat hakkuut.

Presidentin mukaan metsä ei ole Venäjälle vain luonnonrikkaus vaan se on tärkeä taloudellinen etu. Metsän järkevän käytön tulee tuottaa valtiolle ja kansalaisille kestävää ja vankkaa tuloa.

Putinin näkemyksen mukaan viime aikojen toimenpiteet kansallisen metsäpolitiikan luomiseksi ovat auttaneet vain joidenkin pitkäänjatkuneiden ongelmien kuten metsänkäytön kannattavuuden ja metsänuudistamisen ongelmien ratkaisussa. Kuitenkaan kokonaisuudessaan tilanne metsäalalla ei ole kauheasti muuttunut.

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joka vaatii pikaista ratkaisua on presidentin mielestä raakapuun vienti. Putinin mukaan Venäjän naapurimaat rikastuvat venäläisellä raakapuulla ja oma maa ei tee paljoakaan puun jatkojalostuksen olosuhteiden parantamiseksi.

– Tulemme jatkossakin kulkemaan kuraisilla teillä, jos emme rakenna tuotantolaitoksia Venäjän alueelle. Jalostuksen tuotot tulevat jäämään ulkomaille. Verot maksetaan sinne, palkat nousevat siellä ja me vain toimitamme raaka-ainetta, Putin toteaa.

Vakavaa paneutumista vaatii Putinin mukaan myös metsien laadun parantaminen. Vain 10 prosenttia metsistä on onnistuttu uudistamaan taloudellisesti tärkeillä puulajeilla.

– Me emme edes yritä kunnolla ratkaista tätä ongelmaa vaan vasta lähestymme sitä. Metsänuudistamisen ongelmien ratkaisemista ei edelleenkään pidetä ensisijaisena vaikka se perimmiltään sitä onkin, Putin sanoo.

Presidentti kannattaa myös metsänuudistamisen menetelmien ja laitteiston kehittämistä ja toivoo alalle korkeaa teknologiaa.

Putin ottaa esille vielä yhden tärkeän ongelman – laittomat hakkuut. Jokavuotiset tappiot pelkästään raportoiduista tapauksissa ovat yli 5 mrd. ruplaa. Satelliittivalvonta on presidentin mukaan tarpeellista, mutta ei välttämättä riittävä keino laittomien hakkuiden torjumiseksi. Hänen mukaansa maa tarvitsee ennen kaikkea selkeän sisäisen toimintasuunnitelman laittomien hakkuiden ja puukaupan torjumiseksi.

Viimeisenä huomiota vaativana teemana Putin mainitsee metsäteollisuuden tehokkuuden nostamisen. Tällä hetkellä metsäteollisuuden osuus BKT:stä on hieman yli prosentin. Alalla toimii noin 30 000 yritystä kuten 90-luvun alussakin ja suurin osa niistä ei pysty huolehtimaan metsänuudistamisvelvoitteista ja metsänsuojelusta, puhumattakaan infrastruktuurin kehittämisestä.

Suurista raaka-ainevaroista huolimatta Venäjän riippuvuus metsäteollisuustuotteiden tuonnista kasvaa vuosi vuodelta. Putin mainitsee myös, että ulkomailla estetään venäläisten tuotteiden markkinoille pääsy monilla hallinnollisilla esteillä.

– [Muut maat] keksivät aina vain uusia syitä, jotta meidän tuotteemme eivät pääsisi markkinoille. Ja me samaan aikaan ostamme [ulkomaisia tuotteita] kolmella miljardilla [dollarilla], sanoo presidentti.

Venäjä jää Putinin mukaan jälkeen puunjalostuksen uusimman teknologian käyttöönotossa. Esimerkiksi liimapalkkituotanto on muissa maissa jo pitkällä Venäjään verrattuna. Myös nykyaikainen puurakentaminen on moneen muuhun maahan verrattuna erittäin vähäistä.

Putinin mukaan metsäteollisuuden kilpailukyky voidaan turvata vain seuraavin toimenpitein:

1. Kehityksen voimakas tukeminen lainsäädännöllisin keinoin. Uuden metsälain tulee olla tässä avainasemassa.

2. Kannustaminen rakenteellisiin uudistuksiin alan sisällä. Tällä hetkellä Venäjällä on pääasiassa pieniä yrityksiä, joiden kapasiteetti ei riitä siirtymään puun korjuusta jatkojalostukseen. Näitä yrityksiä tulee tukea ja luoda uusia rakenteita, joiden avulla syntyy suuria yrityksiä. Yritysten integroitumisprosessia tulee aktivoida taloudellisilla edulla.

3. Suotuisten olosuhteiden luominen investoinneille puunjalostukseen.

– Puun jatkojalostuksen tavoiteohjelman oli määrä valmistua maaliskuussa 2006, mutta suunnitelmaa puidaan edelleen hallinnonalojen välillä. Tämä on varmasti myös omiaan jarruttamaan tilannetta alalla ja osoittaa miten hitaasti muutokset alalla tapahtuvat, moittii Putin.

Metsiä koskevien päätösten on Putinin mukaan oltava harkittuja, kypsiä ja tarkistettuja. Mutta päätökset on kuitenkin tehtävä.

Lähde: www.president.kremlin.ru