Kirovin metsäsertifiointikeskus on tehnyt suositukset monimuotoisuuden suojelusta hakkuissa, joille metsätalousviraston metsänkäytön ja metsätalouden suunnittelun osasto antoi hyväksyntänsä jo 27.4.2006. Osasto on kehottanut noudattamaan suosituksia Kirovin alueen pilottialueilla.

Samalla on suositeltu, että federaation metsätalousvirasto antaisi Pihkovan, Leningradin ja Novgorodin alueiden metsätalousvirastoille tehtäväksi määritellä vastaavat kohteet alueillaan.

Näin on Venäjän Euroopan puoleisilla alueilla aloitettu ekologisten kohteiden (avainbiotooppien) suojelu hakkuualueilla. Näiden elinympäristöjen joukossa on vähätuottoisia metsäpalstoja esimerkiksi soiden ja pienten vesistöjen ympärillä, Punaiseen Kirjaan merkittyjen harvinaisten lajien sijaintipaikkoja, isoja kelopuita, yli-ikäistä metsää sekä pesä- ja kolopuita jne.

Lähde: Metsäuutiset (Lesnye Novosti)