WWF kehottaa yrityksiä välttämään metsätuhohakkuista tulevaa puuta

Venäjän WWF kehottaa yrityksiä välttämään ostamasta tai käyttämästä puuta, joka tulee metsätuhohakkuista Venäjältä. Tällä toimenpiteellä voidaan pienentää riskiä laittoman puun päätymisestä toimitusketjuun siihen saakka, kunnes Venäjälle saadaan toimiva järjestelmä tuhohakkuiden valvontaan. Myös yritysten sisäistä puun alkuperän valvontaa suositellaan vahvistettavan, esimerkiksi lisäämällä maastoauditointeja. Metsätuhohakkuita (”sanitaarihakkuut”) tehdään kuolleen ja vaurioituneen puuston poistamiseksi ja niiden osuus Venäjän vuosittaisesta hakkuumäärästä on noin seitsemäsosa. Vaikka metsätuhohakkuut on sallittu vain hyönteis- tai sienituhojen leviämisen estämiseksi, ne …

Russian forests and climate change

Euroopan metsäinstituutin julkaisemassa raportissa ”Russian forests and climate change” pohditaan, kuinka metsäsektori voi auttaa Venäjää saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ja samalla parantaa taloutta. Raportti sisältää analyysin Venäjän metsävaroista, niiden mahdollisuuksista hiilensidonnassa ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja riskeistä. Raportissa tarkastellaan myös biotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen lieventämisessä. Raportissa todetaan, että Venäjän metsät edustavat tällä hetkellä suurta hiilinielua, mutta Venäjän pohjois- ja itäosissa on myös suuria alueita, jotka toimivat hiilen …

Venäjän uusi FSC-standardi hyväksytty

Venäjän uusi FSC-standardi on hyväksytty ja se astuu voimaan 22.3.2021 yhden vuoden siirtymäajalla. FSC Rossijan yhteenveto: Keskeisimpiä uusia vaatimuksia: Velvollisuus olla ehdottamatta tai vastaanottamatta lahjuksia. Tietyissä tapauksissa alkuperäiskansoilta ja paikallisyhteisöiltä on saatava kirjallinen etukäteissuostumus. Tarkistettaville tunnuksille on määriteltävä konkreettiset tavoitteet. ”Mittakaava, intensiteetti ja riski” -konseptin toteutus. Päivitettyjä vaatimuksia, mm.: Kaiken sovellettavan lainsäädännön noudattaminen. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien noudattaminen. Luontoarvojen määrittäminen ja vaikutusarvio. Metsäpeitteen oikea-aikainen uudistaminen alkuperäistä (ennen hakkuuta) vastaavaksi. Suojeluarvoltaan …

Kansainvälisten monimuotoisuustavoitteiden toteutuminen Venäjällä

Venäjän WWF on arvioinut vuonna 2010 asetettujen kansainvälisten monimuotoisuustavoitteiden (Aichi-tavoitteet) toteutumista Venäjällä. WWF:n arvion mukaan Venäjä saavutti kolme päätavoitetta. Kansallinen ympäristöohjelma ”Ekologija” saatiin laadittua (tavoite 17) ja Luonnonvara- ja ympäristöministeriö valmistelee strategiaa harvinaisten lajien suojelemiseksi. Suojeltujen lajien lukumäärä on kasvanut vuodesta 2010 ja suojeluohjelmia toteutetaan valtion, yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä (tavoite 12). Myös suojeltua pinta-alaa koskevassa tavoitteessa on onnistuttu (tavoite 11). Venäjän virallisten suojelualueiden pinta-ala on ennätyslukemissa ja kattaa 256 …

Kansalaiset huolissaan laittomista hakkuista Venäjällä

Venäjän WWF:n tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia kansalaisista pitää laittomia hakkuita ajankohtaisena ongelmana Venäjällä. Vain 13 prosenttia on eri mieltä. Kaksi kolmasosaa kansalaisista pitää laillista puun alkuperää tärkeänä vaatimuksena puunjalostuksessa. FSC -merkintään, joka todistaa muun muassa puun laillista alkuperää, kiinnitetään kuitenkin vähän huomiota. Vain 16 prosenttia vastaajista on huomannut FSC -pakkausmerkinnän tuotteissa. Tutuin se oli suurkaupunkien asukkaille ja nuorille. Mielipiteet laittomien hakkuiden ajankohtaisuudesta ovat säilyneet ennallaan viimeisten vuosien aikana. Edellinen …

Venäjän hallitus ei kannata Svezan sellutehdassuunnitelmaa

Venäjän hallitus ei kannata Svezan suunnitelmaa rakentaa uusi sellutehdas Vologdan alueelle. Jaroslavin alueen Duuman edustaja esitti huolensa ympäristön tilasta pääministeri Mihail Mishustinille hänen Jaroslavin alueen vierailulla. Mishustinin mukaan Rybinskin tekojärvi ei kestä sellutehtaan aiheuttamaa lisäkuormitusta. Tehdas huonontaisi ympäristön tilaa, eikä yritys voi esittää riittävästi perusteluja tämän kumoamiseksi. Sen vuoksi hallitus ei tue suunnitelmaa. Luulen, että päätämme keskustelun tähän, Mishustin toteaa. Sellutehtaan rakentaminen on herättänyt paljon vastustusta erityisesti Vologdan ja Jaroslavin …

Venäjän FSC-metsäsertifikaattien päivitetty kartta

FSC-sertifioitujen metsänvuokra-alueiden karttapalveluun on päivitetty tiedot sertifikaateista (tilanne 12.2019). Palvelusta löytyvät myös viralliset suojelualueet ja ympäristöjärjestöjen kartoittamat koskemattomat metsäalueet (Intact Forest Landscapes). Karttapalvelu: fscrus.nextgis.com Kartalta valitun kohteen tiedoista löytyy suora linkki sertifioidun alueen tarkempaan kuvaukseen FSC:n kansainvälisessä tietokannassa.

Komin tasavaltaan uusi kansallispuisto Koigorodski

Komin tasavaltaan on perustettu uusi kansallispuisto ”Koigorodski”, jonka pinta-ala on 56 700 hehtaaria. Kansallispuisto on Venäjän eteläisen havumetsävyöhykkeen suurin suojeltu luonnontilainen metsäalue. Metsät ovat enimmäkseen vanhoja kuusikoita, jotka ovat olleet kokonaan talouskäytön ulkopuolella. Alueella on lähes sata harvinaista tai uhanalaista kasvilajia ja yli 20 suojeltavaa eläinlajia. Kansallispuiston merkitystä lisää sen yhteys Kirovin alueella sijaitsevaan Tulashorin luonnonsuojelualueeseen. Aloite suojelualueen perustamisesta tehtiin 90-luvun lopulla. Metsät ovat sisältyneet aikaisemmin Mondin Syktyvkarin tehtaan vuokra-alueisiin, …

Biokarelia-projekti edistää monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa Biokarelia-projektissa kehitetään työkaluja, jotka edistävät monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella. Suunnitteilla on muun muassa avoimeen dataan perustuva karttapalvelu metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia varten. Luonnon biodiversiteettikeskittymät (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena. – Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä, ja niiden sammutus raja-alueella on hankalaa, toteaa projektin vetäjä, erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta. Suomen ja Venäjän erilaiset …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.