Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön varaministeri Andrei Dementjev esitteli Metsäteollisuuden kehitysstrategiaa 2020 maan hallituksen yhteydessä toimivalle metsäsektorin kehittämisneuvostolle. Esitelmän keskeinen sisältö oli seuraava:

Metsävaroista on todettava seuraavaa. Strategiassa määritellyt toimet metsäteollisuuden kehittämiseksi perustuvat siihen, että metsätalouden ennustetun rahoituksen avulla on mahdollista turvata metsäteollisuuden raaka-aineensaanti. Samalla oletetaan ratkaistavan ne asiat, jotka liittyvät puunkuljetukseen ja metsien taloudelliseen saavutettavuuteen, puuraaka-aineen määrään ja laatuun.

Metsäteollisuuden asemaa Venäjän taloudessa voidaan luonnehtia seuraavilla seikoilla: metsäteollisuustuotteiden osuus maan bruttokansantuotteesta oli vuonna 2007 1,3 %, teollisuustuotteiden viennistä 4,7 % ja viennin valuuttatuloista 3,2 %. Venäjän osuus metsäalan tuotteiden maailmankaupasta oli 2,9 %. Metsäteollisuus työllistää 3,2 % kaikista teollisuuden parissa toimivista.

Viime vuosina olemme havainneet metsäteollisuuden päätuotteiden tuotantomäärien kasvavan jatkuvasti. Jatkojalostettujen tuotteiden tuotanto kasvaa 5 – 7 % vuodessa. Mm. sahatavaran, vanerin, lastulevyjen ja puukuitulevyjen tuotanto on kasvanut. Paperin ja kartongin tuotanto, mm. kiiltopaperin ja -kartongin tuotanto paino- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin, sekä hygieniapapereiden ja -tuotteiden tuotanto kuitenkaan ei ole käytännössä kasvanut.

Strategiaa valmisteltaessa on käsitelty kahta kehitysvaihtoehtoa: hidas kehitys ja innovatiivinen kehitys. Hitaan kehityksen vaihtoehdossa metsäsektorin nykyiset kehitystendenssit pidetään ennallaan. Uusia hankkeita toteutetaan pääasiassa saha- ja puunjalostus- sekä levynvalmistusteollisuudessa. Sellu- ja paperialaa kehitetään teollisuutta nykyaikaistamalla, uusimalla koneita ja perustamalla uutta tuotantoa jo toimiviin yrityksiin. Toisin sanoen maailmanmarkkinoille toimitetaan edelleen raaka-aineita ja maan riippuvuus puu- ja paperituotteiden maahantuonnista voimistuu. Innovatiivisen kehityksen vaihtoehdon avulla luodaan (kulutusominaisuuksiltaan) aivan uusien puu- ja paperituotteiden tuotantokapasiteettia, jotta kotimaanmarkkinoilla riittäisi kotimaisia tuotteita ja ulkomaanmarkkinoilla maan asemaa saataisiin parannettua.

Metsäsektorin kehittämisen kannalta ensisijaisena pidettävän innovatiivisen skenaarion pohjalta on määritelty Venäjän metsäsektorin tärkeimmät kehittämistavoitteet:

 • korkealaatuisten ja kilpailukykyisten kotimaisten puu- ja paperituotteiden kysynnän tyydyttäminen kotimaanmarkkinoilla
 • tuontituotteiden osuuden vähentäminen kotimaanmarkkinoilla
 • metsäsektorin panostuksen lisääminen maan alueiden sosiaalis-taloudelliseen kehittämiseen
 • yhteiskunnan tarvitsemien metsäresurssien ja metsäpalvelujen ympäristöturvallisuuden ja riittävyyden turvaaminen

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on ratkaistava, miten metsäteollisuuden kehittymistä hidastavat ongelmat saadaan ratkaistua. Ongelmista mainittakoon:

 • puun jatkojalostuskapasiteetin puute
 • alhainen innovaatioaktiivisuus ja investointihalukkuus
 • vanhentuneiden menetelmien, koneiden ja laitteiden käyttö, käsityön suuri osuus, alhainen tuottavuus
 • käyttöomaisuuden kuluneisuus jne.

Venäjällä päätuotteiden tuotantokapasiteettia tulisi lisätä

 • paperin- ja kartongin tuotannossa 8,4 milj. tonnia
 • puumassojen tuotannossa 10,7 milj. tonnia
 • puulevyjen tuotannossa 6,4 milj. kuutiometriä.

Kehitysstrategian mukaan metsäteollisuuteen investoidaan vuosina 2008 – 2020 yhteensä 2 286 mrd. ruplaa (n. 63 mrd €), joista sijoittajien varoin 70 %, Investointi- ja kehityspankin varoin 13 %, subjektien ja kuntayhtymien varoin 17 %. Lisäksi suoria valtioninvestointeja oletetaan tehtävän vain kehitys- ja yhteistyörahoituksen puitteissa (alle 12 mrd. ruplaa).

Nyt voidaan ilmoittaa varmuudella, että strategia toimii jo. 5. helmikuuta 2007 vahvistettiin jalostamattoman puutavaran vientitullitariffiaikataulu. Raakapuun vientimäärien ennallaan säilyttämistä ja jopa nostamista kannattavien tahojen, niin venäläisten kuin ulkomaistenkin, esittämästä vastustuksesta huolimatta aikataulua noudatetaan tinkimättä. Voidaan todeta, että jalostamattoman puutavaran vienti vähenee. Vuoden 2008 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana se on laskenut 23,8 % (26,1 milj. kuutiosta 20,3 milj. kuutioon).

Heinäkuussa 2007 vahvistettiin etuudet ensisijaisten investointihankkeiden toteuttamiseksi metsäalalla. Venäjän federaation subjektit ovat ilmoittaneet ja työstäneet yli 200 mekaanisen ja kemiallisen puunjalostuksen hanketta. Ministeriön käsiteltäväksi on esitetty 46 hanketta, joista 28 on hyväksytty ensisijaisiksi. Muiden hankkeiden käsittely, viimeistely ja sopiminen on vielä kesken. Jo hyväksytyt puunjalostushankkeet kattavat 29 milj. kuutiota jalostettua raakapuuta, 13 000 uutta työpaikkaa ja 177 miljardin ruplan (n. 5 mrd €) investoinnit.

Strategian kattavina vuosina 2008 – 2020 puu- ja paperituotteiden tuotantomäärien ja työn tuottavuuden odotetaan lähes viisinkertaistuvan ja verotulojen lähes kuusinkertaistuvan.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö