Greenpeacen raportti laittoman puun tuonnista Suomeen (ks.uutinen 20.9.) avasi keskustelun Venäjän laittomista hakkuista ja puun tuonnista, aiheesta on julkaistu mm. seuraavat tiedotteet:

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomi taistelee laittomia hakkuita vastaan

Taistelu laittomia hakkuita vastaan ja metsälakien noudattamisen puolesta on Suomelle hyvin tärkeää, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Suomi on ollut aktiivisesti mukana Venäjän aloitteesta syntyneessä ENA FLEG ministeriprosessissa ja on myös aktiivisesti valmistellut EU FLEGT -lupajärjestelmän käyttöönottoa sekä ollut mukana laatimassa sen mukaisia vaatimuksia laillisuuden todentamiselle.

Sekä Suomi että suomalainen metsäteollisuus on tunnistanut laittomien hakkuiden ongelman Venäjän puuntuonnissa. Suomi näkee, että metsäteollisuuden kehittämät alkuperänseurantajärjestelmät ovat edistysaskel laittoman puuntuonnin torjumiseksi. Suomi on hyvin ylpeä metsäteollisuutensa ympäristötietoudesta ja halukkuudesta toimia vapaaehtoisesti edelläkävijänä puun alkuperän selvittämisessä. Suomen metsäteollisuuden alkuperänseurantajärjestelmiä jo vuodesta 1996 ja tämä maailmanlaajuisesti uniikki kokemus on hyödyllistä myös EU FLEGT:n kehittämisessä ja toimeenpanossa.

Laittomien hakkuiden määrittely on hyvin olennaista, jotta voidaan taistella tehokkaasti laitonta metsähakkuuta ja puukauppaa vastaan. Greenpeacen tämänhetkinen toiminta voidaan nähdä myös tärkeänä avauksena keskustelussa laittoman puun määritelmästä.

Lue tiedote: Maa- ja metsätalousministeriö

Stora Enso aloittaa dialogin Venäjällä – ainoastaan laillinen puu on hyväksyttävää

Stora Enso toimii kaikkialla aktiivisesti laittomia hakkuita vastaan, todetaan yhtiön tiedotteessa. Jäljitettävyysjärjestelmät puun alkuperän varmistamiseksi kattavat kaiken konsernin käyttämän puun. Stora Enson Venäjän puunhankintayksiköllä on myös FSC controlled wood -sertifikaatti, jolla varmistetaan, että kaikista lähteistä tuleva puu on laillista. Stora Enso ostaa ainoastaan laillisista lähteistä hankittua puuta. Stora Enson Venäjällä toimivat hakkuutytäryhtiöt ovat teettäneet ympäristövaikutusten arvioinnit vuokraamillaan metsäalueilla lukuun ottamatta yhtä hiljattain hankittua yhtiötä, joka on parhaillaan teettämässä kyseistä arviointia.

Selventääkseen asiaa Stora Enso on käynnistänyt Venäjällä dialogin pyytämällä Karjalan viranomaisia kertomaan selkeästi kantansa asiaan ja lailliset perustelut sille. Stora Enson mielestä yrityksen Venäjältä hankkima puu on täysin laillista. Jos dialogin tulokset osoittavat, että osa puusta on laittomasti hakattua, Stora Enso vaatii välittömästi muutoksia ja lopettaa kyseisen puunoston.

Stora Enso myös tukee Metsäteollisuus ry:n ja WWF:n halua taistella laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa vastaan julkisissa ja yksityisissä hankkeissa.

Lue tiedote: Stora Enso

UPM:n tavoitteena on laillinen puukauppa

UPM:n tiedotteessa todetaan, että yhtiö kantaa huolta laittomista hakkuista ja pyrkii kaikin tavoin omassa toiminnassaan varmistamaan, että se tuntee hankkimansa puun alkuperän ja että hankittu puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä ja laillisista kohteista.

UPM jakaa WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n 7.6.2006 julkaistussa kannanotossa esitetyn näkemyksen yhteistyöstä laittomien hakkuiden estämiseksi. UPM:llä on ollut vuodesta 1996 lähtien käytössä Venäjällä puun alkuperän seurantajärjestelmä, jota on kehitetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Puun alkuperän seurantajärjestelmän peruselementtejä ovat puun alkuperätodistus, GIS karttajärjestelmä ja tietojärjestelmä sekä toimittaja-arvioinnit.

Lue tiedote: UPM

WWF: EU panttaa toimia laittoman puun tuonnin torjumiseksi

WWF vaatii, että EU ryhtyy ripeisiin käytännön toimiin laittomien hakkuiden torjumiseksi toimeenpanemalla lainsäädännön, joka estää laittoman puutavaran tuonnin EU:n markkinoille, tiedottaa järjestö. WWF:n mielestä Suomen tulee EU:n puheenjohtajamaana ja huomattavana metsäteollisuusmaana vauhdittaa näitä toimenpiteitä. Eri selvitykset osoittavat laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän puukaupan yhä olevan huomattava ongelma muun muassa Venäjällä, mutta sekä kansalliset että EU-tason sitovat toimet laittomien hakkuiden torjumiseksi ovat edelleen täysin riittämättömiä.

EU:n ministerineuvosto hyväksyi jo vuonna 2005 asetuksen laittomia hakkuita käsittelevästä torjuntaohjelmasta (ns. FLEGT-ohjelma), joka kattaa laajasti laittomia hakkuita ja niihin liittyvän puukaupan torjumiseen liittyviä toimenpiteitä sekä kansallisella että EU:n tasolla. Ohjelman toimeenpanoa on kuitenkin vitkuteltu sekä kansallisella että EU-tasolla muun muassa vedoten teknisiin seikkoihin.

WWF katsoo, että laittomien hakkuiden torjumiseksi tärkeimmät keinot ovat hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä, mutta myös metsäsektorin omaa vastuunottoa tarvitaan. WWF:n ja Metsäteollisuuden työryhmä puun alkuperän seurantajärjestelmien kehittämiseksi perustetaan lokakuun alussa.

Lue tiedote: WWF