Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) metsätieteellinen tiedekunta on tuottanut dokumenttifilmin Ruotsin metsätalouden kehityksestä nimellä Sustainable Forestry – the Swedish model. Filmi laadittiin alun perin YK:n Rio de Janeirossa pidetyn Rio+20 konferenssin kansainväliselle yleisölle. Se kuvaa Ruotsin metsätalouden kehitystä 1800-luvun lopun metsiä hävittävästä käytöstä kohti kestävän metsätalouden mallia, jossa puun tuotanto ja biodiversiteetin suojelu ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Myös nykyistä mallia kritisoivat näkemykset tuodaan esiin. Nyt Venäjän WWF on yhteistyössä SLU:n kanssa tuottanut filmistä myös venäjänkielisen version. Sekä englanninkielinen että venäjänkielinen versio löytyvät YouTube:sta.
Tällä hetkellä Venäjän metsäsektorin kiperä kysymys on välttämättömyys luopua ekstensiivisen metsien käytön mallista, jonka perustana on ottaa käyttöön yhä uusia ja uusia metsäalueita pääasiassa avohakkuin, ja siirtyä kestävään metsien käyttöön. Ekstensiivinen kehitysmalli on johtanut metsävarojen rappeutumiseen, kun taloudellisesti arvokkaat havumetsät ovat muuttuneet vähäarvoisiksi lehtimetsiksi. Samalla viimeiset koskemattomat metsät ovat häviämässä ja luonnon monomuotoisuus vähenee. Puupulan takia monet Luoteis-Venäjän metsäteollisuusyritykset käyvät eloonjäämistaistelua. Ne ovat pakotettuja rakentamaan metsäteitä jäljellä oleviin ikimetsiin ja vuokraamaan puunkorjuuta varten suojametsiä.
WWF:n metsäpolitiikka-hankkeiden koordinaattorin Nikolay Shmatkovin mukaan Ruotsin valitsema intensiivisen metsätalouden malli edellyttää, että jo hyödynnettyjen metsien tuottavuutta parannetaan tietynlaisten hakkuu-, uudistamis- ja hoitomenetelmien avulla. Ehdoton vaatimus on biodiversiteetin ja muiden metsien sosiaalisesti ja ekologisesti tärkeiden tehtävien turvaaminen. Hän toivoo, että Ruotsin kokemus auttaa Venäjää järjestämään tehokkaan, ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti vastuullisen metsien hallinnan kuitenkin siten, että pohjoisen naapurin tekemiltä virheiltä ja yksioikoisen intensiivisen mallin kehittämiseltä voidaan välttyä.