Arkangelin alueen ympäristösivustoilla kerrottiin metsäsektorin vakavista ongelmista, kirjoittaa Arhangelskie Novosti -uutispalvelu. Arkangelissa ja Komin tasavallassa korjuumetsät ovat vähentyneet keskimäärin puolella 1950-luvun tilanteeseen verrattuna. Tärkeimpänä syynä pidetään valtion metsäpolitiikan ja aluejohdon heikkoa tasoa, joka vaikuttaa lamaannuttavasti kaikkiin metsiä hyödyntäviin aloihin. Yhtä puuvaroiltaan rikkainta aluetta, missä tilastotietojen mukaan pelkästään hakkuukypsää metsää on yli 1,5 mrd. m³, vaivaa puupula. Jättimäiset puuvarat sijaitsevat niin kaukana kuluttajista, että niiden käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa. Suurin osa metsistä on hajallaan ympäri laajaa, köyhää soistunutta aluetta, jolla raaka-ainevarat ovat erittäin alhaiset (60 – 80 m³/ha). Niiden perinteinen hyödyntäminen, johon kuuluu tukkien kuljetus kuluttajille satojen kilometrien päähän, on mahdotonta.

Varsinkin viime vuosina puunkorjaajille on metsiä vuokrattu keskimääräisesti vähemmän kuin ennen. 1950-lukuun verrattuna Arkangelin alueella ja Komin tasavallassa korjuumetsien määrä on vähentynyt 200 – 250 kuutiosta/ha 110 – 120 kuutioon/ha, mikä käytännössä on puolet vähemmän. Keskimääräinen kuljetusetäisyys on jo kauan ollut yli 100 kilometriä, todetaan artikkelissa.

Vuosikymmenien ajan hakkuupalstaa koskevia ohjeita on rikottu. Sen seurauksena puulajit alueen etelä- ja keskiosissa ovat vaihtuneet. Rautateiden varsilla ja entisillä uittoseuduilla kasvaa koivu- ja haapametsää. Lehtipuuvaltaistuminenn jatkuu, ja suuri määrä koivua ja haapaa jää käyttämättä, samalla kun kuluttajat kärsivät raaka-ainepulasta.

Metsänhoidon ohjeiden systemaattisen laiminlyönnin seurauksena metsien tuotantopotentiaali vähenee jatkuvasti. Nyt metsistä käytetään vain 45 – 50 %. Aika ajoin eri suuntauksia edustavat asiantuntijat laativat kriisiohjelmia yritysten senhetkisten ongelmien selvittämiseksi. Ohjelmien tarkoitus ei siis ole löytää kauaskantoisia ratkaisuja, vaan paikkailla ennen kaikkea puunjalostusteollisuuden puutteita.

Uutispalvelun mukaan Arkangelin alueelle ei ole laadittu tarkkaan mietittyä metsäohjelmaa. Tilanne edellyttää yhtenäisen ja kiistattoman metsäresurssien ja metsätalouden kehittämisen yleisstrategian laatimista. Uuden metsälain pohjalta metsänkäytön normistoa on korjattava perusteellisesti. On toimittava niin, että metsien laskelmoivasta käytöstä ja metsien uudistamisesta saadaan metsänhoitajien ja ekologien lisäksi kiinnostumaan myös puunjalostajat ja viejät sekä kaikki muut metsätuotteiden käyttäjät.

Lähde: Arhangelskie Novosti