Venäjän talouskehitysministeriö on julkaissut teollisuuden tilannekatsauksen ajalle tammi-kesäkuu 2015.

Puutuoteteollisuudessa tuotanto on laskenut kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, sellu-, paperi- ja graafisessa teollisuudessa laskua oli 15 prosenttia. Puunkorjuumäärä on noin prosentin verran pienempi kuin alkuvuonna 2014.

Puutuoteteollisuudessa lasku johtuu erityisesti rakennusmateriaalien tuotannon vähenemisestä, niiden osuus toimialan rakenteesta on kolmannes. Sahatavaran tuotanto kasvoi yhden prosentin, vanerin kolme prosenttia, kuitulevyn 14 prosenttia ja lastulevyjen hieman alle prosentin.

Sellu-, paperi- ja graafisen teollisuuden toimialan tuotannon lasku johtuu graafisesta teollisuudesta, sen osuus toimialan rakenteesta on puolet. Sellun tuotanto kasvoi neljä prosenttia ja kartongin tuotanto kahdeksan prosenttia. Paperin tuotanto sen sijaan laski kaksi prosenttia.

Tammi-toukokuun 2015 aikana metsäteollisuuden viennin arvo laski 17 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raakapuun vientimäärä väheni 10 prosenttia ja sanomalehtipaperin kaksi prosenttia. Sahatavaran vientimäärä kasvoi kahdeksan prosenttia, vanerin neljä prosenttia ja sellun 10 prosenttia. Viennin keskihinnat laskivat raakapuulle 17 prosenttia, sahatavaralle 24 prosenttia, vanerille 21 prosenttia, sellulle neljä prosenttia ja sanomalehtipaperille 23 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana metsäteollisuuden investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuudessa kasvua oli 26 prosenttia, sellu- ja paperiteollisuudessa 76 prosenttia. Puutuoteteollisuuden investoinneista merkittävä osa (40 %) tehtiin lastulevyn tuotantoon.

Yritysten kannattavuus on parantunut viime vuoteen verrattuna mm. ruplan devalvoitumisen seurauksena. Huhtikuussa 2015 puutuoteteollisuuden yrityksistä tappiollisia oli 26 prosenttia (35 % vuonna 2014), sellu-, paperi- ja graafisen teollisuuden yrityksistä 37 prosenttia (42 % vuonna 2014).

Lähde: Venäjän talouskehitysministeriö