Aikakauslehti Expert kirjoittaa suurimmista metsäalan investointisuunnitelmista Siperiassa.

Altain merkittävin metsäalan toimija on holdingyhtiö Altailes, johon vuonna 2007 kuului 26 yritystä. Viime vuonna holdingyhtiö osakkaineen korjasi noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta 87 % jalostettiin osakasyrityksissä. Valmiiden tuotteiden arvo oli noin 2,5 miljardia ruplaa (n. 56 milj.€).

Altain alueen metsäteollisuuden kehittämisohjelmassa on määritelty 20 prioriteettihanketta, joilla on paikallistason merkitystä. Niiden toteuttaminen vaatii noin 5 miljardin ruplan (n. 112 milj.€) sijoitukset. Suurin osa hankkeista on suunnattu sahaustoiminnan ja talonrakentamisen kehittämiseen. Holdingyhtiö Altailesin suunnitteluosaston asiantuntijan Dmitri Shershnevin mukaan sahaustoiminnalla Altain alueella on erittäin hyvät näkymät, sillä sahat alkavat tuottaa vientisahatavaraa. Siksi Altailes on rakentamassa nykyaikaista sahaa. Talonrakennusala kehittyy myös, uusi talotehdas on nousemassa. Näiden toimialojen lisäksi Altailesillä on myös muita suunnitelmia, mm. sahausjätteen jalostusta ollaan kehittelemässä. Tänä vuonna Altaislesin tytäryhtiön Altai-Forestin on tarkoitus käynnistää lastulevytehdas, joka tuottaa 70 000 kuutiometriä vuodessa.

Krasnojarskin aluepiirin Bogutshanskin piirin puunjalostustehtaan rakennushanke on saanut federaation tuen. Tunnuslukujen perusteella hanketta voidaan pitää yhtenä suurimmista Venäjällä viimeaikoina toteutetuista hankkeista. Puunkorjuumäärän on arvioitu olevan noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Tänä vuonna aloitettaneen ensimmäinen rakennusvaihe, johon kuuluu noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa tuottavan sahan rakentaminen. Toisessa vaiheessa suunnitellaan rakennettavan sellu- ja paperitehdas, joka tuottaa 800 000 tonnia valkaistua sellua vuodessa, tämän jälkeen vuorossa on kartonki- ja paperilinjan rakentaminen.

Prioriteettihankkeisiin otettiin mukaan myös Ilim-konsernin hanke, jonka puitteissa modernisoidaan Ilimin Bratskin tehdas Irkutskin alueella. Tehtaalle tulee nykyaikainen sellulinja, joka tuottaa 650 000 tonnia sellua vuodessa, lisäksi puunkorjuuseen investoidaan huomattavia summia. Vuonna 2008 ja alkuvuodesta 2009 yhtiö on toteuttanut hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnitelmansa mukaisina: investointeja on tehty yli 4 miljardin ruplan (89 milj.€) edestä lähinnä metsäkoneisiin. Ilimin varatoimitusjohtaja ja Ilim-Vostokin liiketoimintayksikön johtaja Brian McDonald toteaa, että talouskriisi on vaikuttanut huomattavasti varsinkin metsäalan investointeihin.

Kaikkiaan Siperiassa on korkeintaan kymmenen suurta metsäalan hanketta, jotka ovat ehtineet saada valtiontuen. Yleensä hankkeiden takana on joko suuria markkinoilla jo mainetta saaneita toimijoita tai sellaisia, joilla on siteitä mittaviin uusiin aluevaltauksiin.

Valtiontukea saaneita suuria metsähankkeita Siperiassa

Zelenaja Fabrikan puunjatkojalostuskombinaatin rakentaminen Tomskin alueelle, hankkeeseen kuuluvat seuraavat kohteet:
– lastulevytehdas, 150 000 m³/v
– vaneritehdas, 25 000 m³/v
– saha, 200 000 m³/v
– tulitikkutehdas, 1 mrd. laatikkoa, 120 mrd. kpl/v
– liimapalkkitehdas, 50 000 m³ valmista tuotetta/v
Täydellä teholla tehdas päässee toimimaan vuonna 2018. Hankkeen arvoksi on ilmoitettu 7,3 miljardia ruplaa (vuoden 2008 tammikuun alun hinnoin) (n. 163 milj.€).

Krasnojarskin piiriin suunnitellun sellutehtaan tuotantomääräksi on kaavailtu 900 000 tonnia valkaistua havusellua ja raaka-ainetarpeeksi 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Uuteen yritykseen tulee yli 500 uutta työpaikkaa, hankkeeseen sijoitetaan yli 40 miljardia ruplaa (n. 890 milj.€).

Bogutshanskin puunjalostustehtaaseen Krasnojarkin aluepiiriin suunnitellaan kahdenlaista tuotantoa: valkaistua sulfaattisellua 880 000 tonnia vuodessa tuottavaa sellutehdasta sekä 440 000 kuutiometriä vuodessa tuottavaa sahaa. Suunnitelmiin kuuluu myös sellu- ja paperitehtaan tuotannon lisääminen jatkossa 1 miljoonaan tonniin vuodessa ja sahan osalta 880 000 kuutiometriin vuodessa. Hankkeen investointien määrä on 90 miljardia ruplaa (n. 2 mrd €).

Ilim-konserni modernisoi Bratskin sellu- ja paperitehdasta Irkutskin alueella siten, että uusi havusellulinja tuottaa aikanaan 650 000 tonnia vuodessa. Valkaistun havu- ja lehtipuusellun tuotanto nousee 1 miljoonaan tonniin. Ilim-Vostokin osalta investointien kokonaismäärä on 18,7 miljardia ruplaa (417 milj.€).

Lähde: Expert Sibir nro 23-35, taulukko investointihankkeista