Metlan tutkimusraportti tarjoaa ajankohtaista tietoa alalla Venäjällä tapahtuvasta ja sinne suuntautuvasta liiketoiminnasta. Tarkastelun kohteina ovat yritysten liiketoimintaan ja investointi-ilmapiiriin vaikuttavat poltiikantoimet, hallinnollinen ympäristö sekä markkinoiden ja kilpailun tila ja kehitys. Huomiota saa osakseen myös epävirallinen toimintaympäristö. Tieto perustuu kyselyllä ja haastattelemalla kerättyyn aineistoon.

Venäjän liiketoiminta ei tuota muuhun liiketoimintaan nähden oleellisesti paremmin. Laajentamissuunnitelmissaan yritykset ovat varovaisen optimistisia. Harva yritys suunnittelee Venäjälle tuotantotoiminnan aloittamista. Lähialueet ja Venäjän suurimmat läntiset väestökeskukset ovat ensisijaisen mielenkiinnon kohteita. Markkinointiyhteistyötä tehdään harvoin. Asiakassuhteiden rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen on haaste. Venäjän tuontitullaus muodostaa vakavan pullonkaulan vientitoiminnalle. Helppona ei myöskään ole asiakastoimitusten järjestäminen, myyntikanavan löytäminen ja asiakasrahoituksen järjestäminen.

WTO-jäsenyyttä nähdään lisävakuutena poliittisesta vakaudesta ja osoituksena Venäjän sitoutumisesta olosuhteiden kehittämiseen. Investointikannustimet vaikuttavat myönteisesti investointi-ilmapiiriin mutta ovat riittämättömiä parantamaan yritysten investointihalukkuutta. Huomion kohteina ovat erillisen politiikkatoimen sijaan poliittis-hallinnolliseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Korruption suhteen näyttäisi muutosta tapahtuneen. Suomen tuotantolaitosten venäjäläisen raakapuun käyttöön ei suunnitella oleellisia muutoksia. Tuonnin kiintiöinti, uusi veromenettely ja vientilupajärjestelmä ovat kaventaneet tullialennusten myönteisiä vaikutuksia. Tuotanto- ja liiketilojen hankinnan osalta pulmallista on erityisesti rakennuslupien saanti. Puuraaka-aineen hankintaa vaikeuttavat tutut metsien laatuun, puun korjuuseen, kaukokuljetukseen ja logistiikkaan liittyvät ongelmat. Metsäpolitiikan saralla Venäjällä on tapahtunut useita myönteisiä muutoksia. Ylipäätään kaivataan laajaa sopimista metsäpolitiikan päämääristä ja metsien käytön normiohjauksen väljentämistä. Uusi metsälaki on askel oikeaan suuntaan.

Raportti