Heinäkuussa järjestettiin lehdistökonferenssi aiheesta ”Laittoman metsänkäytön ongelmat ja niiden ratkaisukeinot”. Tilaisuuteen osallistui Luonnonvaraministeriön, WWF:n ja suurteollisuuden edustajia.

WWF:n viimeisimpien tutkimusten mukaan 35 % Venäjän Euroopanpuoleisilla alueilla korjatusta puusta on laitonta alkuperää. Kauko-Idässä ja Kaukasiassa osuus voi olla 50 – 70 %. Veropoliisin ja WWF:n arvioiden mukaan menetykset eri tasojen budjeteissa ovat miljardi dollaria vuodessa. Vuonna 2002 puumarkkinoiden (vienti ja kotimaan käyttö) virallinen liikevaihto oli 6,5 miljardia dollaria.

Laittomat hakkuut aiheuttavat ongelmia myös metsien suojelulle. Metsänkäytön maksut jäävät saamatta, mikä johtaa metsänhoitotöiden rästeihin. Koko Venäjän mittakaavassa neljännes korjuualasta jää uudistamatta riittävän laadukkaasti, mikä johtaa mm. puulajirakenteen sekä puun laadun huononemiseen. Lisäksi laittomat hakkuut kohdistuvat usein ekologisesti arvokkaisiin puulajeihin, esim. setri, kastanja, tammi, joiden muodostamat metsiköt ovat tärkeitä harvinaisille lajeille ja luonnon biologiselle monimuotoisuudelle.

Vastuu laittoman metsänkäytön ongelmista kuuluu sekä valtiolle että yrityksille. Laittomat hakkuut ovat usein seurausta metsähallinnon heikkoudesta. WWF:n mielestä ongelman ratkaisemiseksi olisi kehitettävä leshozien toimintaa, pitkäaikaista metsänvuokrausta, metsänkäytön valvontaa sekä yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Yritysten tulisi puolestaan toteuttaa läpinäkyvyyden periaatetta puunhankinnassa sekä optimoida puuntoimittajien ketjua ja kontrolloida niiden toimintaa.

Varaministeri Valeri Roschupkinin mukaan Luonnonvaraministeriö esittää ratkaisuksi mm. rangaistusten koventamista. Lisäksi ministeriössä suunnitellaan vuosiksi 2003-2004 toimenpidekokonaisuutta sertifioinnin ja teollisuuspuun leimauksen parantamiseksi.

Lähteet: www.wwf.ru, www.drevesina.com