Venäjä lakkautti kesäkuussa puun ja puutuotteiden (TN VED 44) jaksotullauksen. Muutoksen tavoitteena on lisätä metsäsektorin läpinäkyvyyttä ja tiukentaa puunviennin valvontaa. Jaksotullauksessa käytettävä ilmoitusmenettely on antanut laittomille puunviejille mahdollisuuden kontrolloimattomaan vientiin. Lisäksi perusteluna on tullin vaikeus määrittää tarkkaa vientimäärää jaksotullauksessa. Venäjän tullin analyysin mukaan myös valuuttasäännöksiä on rikottu, kun kaikkia puunviennin tuloja ei ole kotiutettu.

Metsäteollisuus ry:n lausunnossa todetaan, että em. ongelmia ei esiinny Suomen ja Venäjän välisessä puukaupassa. Asetuksen todetaan olevan vastoin yhdessä sovittujen WTO-sitoumusten henkeä. Whatwoodin haastattelemat venäläiset puunviejät toteavat muutoksen vähentäneen puun vientimääriä. Jokaisen puuerän erillinen tulliselvitys lisää tullaukseen käytettyä aikaa, alentaa kuljetuskaluston käyttöastetta ja vastaavasti lisää kustannuksia. Esimerkiksi Karjalassa jaksotullauksessa riitti vuositason ennakkoilmoitus, jota tarkennettiin määrätyin väliajoin toteutuneiden vientimäärien perusteella.

Lähteet: Asetusluonnoksen taustamuistio, Postanovlenie Pravitelstva 21.5.2020 N 721, Metsäteollisuus ry, Russian Wood Resources Report 6-2020, Rossiiskaja Gazeta