Investlespromin puunhakintaosaston johtaja Boris Tarasjuk esitteli yhtiön puunhankinnan menestystekijöitä ja ongelmakohtia Adam Smith konferenssissa.

Venäjän puumarkkinoihin ja puun hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat viime vuosina olleet korkeiden puutullien poistuminen, metsäteollisuuden tuotantomäärien pieneneminen vuoden 2008 talouskriisin seurauksena, poikkeukselliset sääolot, useiden isojen metsäteollisuusyritysten selvitystila sekä uuden jalostuskapasiteetin rakentaminen. Puun hinta on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2013 sahatukin hinta nousi 15 prosenttia ja kahden viimeisen vuoden (2012 ja 2013) aikana nousua on ollut 28 prosenttia. Vaneritukille hinnannousu oli vastaavasti 10 ja 20 prosenttia, kuitupuulle 8 ja 17 prosenttia.

Puuhuollon varmistamiseksi ja hintojen vakiinnuttamiseksi Investlesprom lisäsi vuosina 2012-2013 toimitussopimuksia 30 prosentilla ja kasvatti omia hakkuita kattamaan puolet tarvittavasta puumäärästä. Lisäksi ulkopuolisten toimittajien kanssa saatiin tehtyä yhtiölle edullisia vuosisopimuksia ja puuta pystyttiin ostamaan alle markkinahinnan. Yhtiöön kuuluvien jalostusyritysten raaka-ainekustannukset pienenivät vuonna 2013, tukille kolme prosenttia ja kuitupuulle kuusi prosenttia. Suurin merkitys oli puunhankinnan keskittämisellä holding-yhtiöön ja yhteistyö muiden Luoteis-Venäjän puunkäyttäjien kanssa, esimerkkinä puutavaralajien vaihto.

Suuri merkitys puuhuollon turvaamiselle ja tehokkuudelle vuonna 2013 oli talvella hakatun puun varastointi syksyyn. Maalis-huhtikuussa puun hinta laskee suuren tarjonnan vuoksi yleensä 15-20 prosenttia, jolloin tukkeja kannattaa ostaa varastoitavaksi. Syksyllä kelirikkokauden alkaessa puun hinta nousi 30 prosenttia ja omien puuvarastojen käyttö toi säästöjä.

Skandinaavinen puuhuollon malli, jossa metsänomistaja myy leimikot pystyyn ja urakoitsijat hoitavat puun korjuun ja kuljetuksen, ei sovi suoraan Venäjälle. Valtion omistamat metsät ovat vuokralla pääasiassa puunjalostajilla ja urakointipalvelujen markkinat eivät ole kehittyneet. Lisäksi lainsäädännölliset rajoitteet, kuten autokuljetusten painorajoitukset eivät edistä urakoitsijoiden käyttöä.

Vaikka yrityksen itse korjaama puu tulee toimituspuuta kalliimmaksi, ilman omaa puunkorjuuta ei jalostajilla ole tulevaisuutta, kommentoi Investlespromin pääjohtaja Anton Zavalkovski. Tänä keväänä useat metsäteollisuusyritykset joutuivat raaka-ainepulan vuoksi supistamaan tai jopa pysäyttämään tuotantonsa, koska omaa puunkorjuuta ei ollut. Investlesprom jatkaa tuotantoaan vakaasti ja kannattavasti omien hakkuiden ja oikein ajoitettujen päätösten ansiosta.

Lähde: Investlesprom