Arkangelin alue on Venäjän merkittävimpiä metsäteollisuusalueita. Se tuottaa kolmasosan Venäjällä valmistetusta sellusta, yli 30 % kartongista sekä 10 % paperista ja sahatavarasta. Viime vuosina useita sahoja on modernisoitu ja uutta sahauskapasiteettia on suunnitteilla. Sahauksen lisäämistä uhkaa kuitenkin hyvälaatuisen raaka-aineen puute sekä taloudellisesti saavutettavissa olevien metsävarojen hupeneminen. Alla tiivistelmä Lesnoj region -lehdessä olleesta katsauksesta Arkangelin metsäsektorin toiminnasta vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Yleistietoa Arkangelin metsäsektorista

Alueella toimii 930 puunkorjuuyritystä, 580 puutuotealan sekä 26 sellua ja paperia valmistavaa yritystä. Näistä suurimmat ovat Arkangelin sellu- ja paperitehdas, Ilim Group Korjažma sekä Solombalan sellu-paperitehdas. Metsäteollisuussektorin osuus on yli puolet alueen tavarantuotannosta ja sen osuus viennistä oli vuoden alkupuoliskolla 82 %. Metsäsektorin organisaatioissa työskentelee 25 000 henkeä.

Puunkorjuu kasvoi 6 %

Arkangelin tilastopalvelun mukaan tämän vuoden alkupuoliskon puukorjuun määrät kasvoivat 6 % viime vuoteen verrattuna. Havu- ja lehtipuutukkien tuotanto kasvoi 7 %. Sen sijaan metsätalouspiireiltä (lesnitšestvo) kerätyn tiedon mukaan hakkuut olivat 6,2 milj. m3 (-2 %). Suuret metsäteollisuusyhtymät korjasivat kaikesta puusta noin puolet. Niiden puunkorjuu kasvoi edellisvuodesta 6 %.

Puutuoteteollisuuden tuotanto myös kasvussa

Puutuoteteollisuuden tuotanto lisääntyi 5 % alkuvuoden 2012 aikana. Sahatavaraa tuotettiin 810 000 m3. Suursahojen tuotanto kärsii edelleen tukkipulasta. Tällä hetkellä useimpien niiden tuotanto on 30–40 % pienempi kuin vuonna 2007. Sahaukseen vaikuttaa myös alhainen sahatavaran vientihinta. Vientihinta oli 7 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja 22 % pienempi kuin vuonna 2007.

Sellu- ja paperiteollisuuden vientihinnat laskivat 18 %

Sellua ja muista kuitumateriaaleista valmistettua massaa tuotettiin 1,07 milj. tonnia (+2 ), markkinasellua 385 000 tonnia (+6 %), paperia 159 000 tonnia (+6 %) ja kartonkia 480 000 tonnia (-1 %).

Puunkorjuu ja puutuoteteollisuus tappiollisia, kemiallinen metsäteollisuus plussalla

Vientimarkkinoiden epävakaus vaikutti kielteisesti metsäteollisuusyritysten tuloksiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla puunkorjuuyritykset tekivät tappiota 3,5 milj. €, joka oli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Puutuoteteollisuuden tappiot ovat selvästi pienemmät (-750 000 €), mikä oli kuitenkin edellisvuotta suurempi. Sellu- ja paperiteollisuus tahkosi voittoa noin 80 milj. €, mikä oli kuitenkin lähes puolet vähemmän kuin vuoden 2011 alkupuoliskolla.

Metsäsektorin työvoiman väheneminen jatkuu (-9 %), merkittävänä syynä on tuotannon modernisointi. Eniten määrä väheni puunkorjuussa (-13 %) ja puutuoteteollisuudessa (-11 %). Metsäteollisuuden keskipalkka kasvoi 12 % ja oli 536 €/kk. Korkeinta palkkaa maksettiin sellu- ja paperiteollisuudessa (729 €/kk).

Metsäteollisuuden investoinnit hyvässä vauhdissa

Arkangelin alueella on hyväksytty seitsemän metsäalan prioriteetti-investointihanketta yhteisarvoltaan noin 700 milj. €. Niistä viittä hanketta on toteutettu vuodesta 2008 ja kahta vuodesta 2011 lähtien. Arkangelin sellu- ja paperitehtaan kartongintuotantoa modernisoidaan vajaalla 140 miljoonalla eurolla. Ilim Group Korjažman tehtaan investoinnit ovat 370 milj. €. Valmiina on jo monosulfiittipuolisellua valmistava tehdas ja uudistuksen alla ovat paperikoneet 1 ja 6. Suurin investointi on uuden 7. paperikoneen rakentaminen, jonka arvo on vajaa 150 milj. €. Tänä vuonna käynnistettäväksi suunniteltu paperikone tuottaa 150 000 tonnia toimistopaperia sekä 70 000 tonnia päällystettyä offset-paperia vuodessa.

Myös Solombalan sellutehtaan tuotantoa modernisoidaan. Lisäksi Solombalan puunjalostuskombinaatin alueelle rakennetaan uusi saha.

Lisäksi lokakuun alussa käynnistyi Ustjanskin puunjalostuskombinaatin uusi, 250 000 m3 valmista sahatavaraa tuotava laitos. Investoinnin arvo oli 37 milj. €. Sahan yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi myös 50 000 tonnin pellettitehdas.

Vuonna 2012 Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö rekisteröi prioriteetti-investointihankkeeksi myös Onegan puunjalostuskombinaatin sahan uudistamisen, jonka jälkeen sahan tuotantokapasiteetti kasvaisi 270 000 m3:iin valmista sahatavaraa. Valmisteilla on vielä kahden sahan, Lesozavod 25 ja Velski LDK, modernisointihankkeen saaminen prioriteetti-investointilistalle.

Raaka-ainepula uhkaa Arkangelin metsäsektorin tulevaisuutta

Greenpeacen Forestforum.ru-sivuston mukaan jo kahdeksan kuukautta sitten Arkangelin alueella suljettiin LDK 2:n saha tukkipulan vuoksi. Kaksi kuukautta sitten suljettiin toinen suuri, vuonna 1908 perustetun Arkangelin saha- ja puunjalostuskombinaatin LDK 3:n saha. Greenpeacen mukaan alueen monia metsäsektorin yrityksiä uhkaa sulkeminen, kun taloudellisesti saavutettavissa olevin metsien ja metsävarojen määrä laskee alla kriittisen rajan. Tällä hetkellä sahojen raaka-ainetta hankitaan hakkaamalla viimeisiä vanhojen metsien alueita jo aiemmin hakatuilta alueil