Metsänhoitotieto


Metsänhoitotieto on metsäammattilaisille ja metsänomistajille suunnattu tietopalvelu. Palvelu sisältää tietoa viljelymetsien uudistamisesta aina maanmuokkauksesta ja taimien käsittelystä viimeisiin taimikonhoitotoimenpiteisiin saakka. Sivusto on perustettu Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeessa.


Metsänviljelyssä usea metsänhoitotoimenpide seuraa toistansa. Varhaisemmilla toimenpiteillä pohjustetaan tulevat työt ja metsikön kasvu pitkälle tulevaisuuteen. Ensimmäisenä kasvupaikalle valitaan sopiva puulaji yhdessä maanmuokkauksen kanssa.

Maanmuokkaus on perusta tuottavalle taimikolle. Sopiva muokkausmenetelmä valitaan kasvupaikan, uudistamistavan ja puulajin mukaan. Maanpintaa rikkovat menetelmät (äestyslaikutus) soveltuvat yleensä kylvöön, mätästävät menetelmät (laikku-kääntö-oja- ja naveromätästys) taas istutukseen.

Muokkauksen lisäksi laadukas viljelymateriaali pitää toimittaa elinvoimaisena metsään. Jalostettu viljelymateriaali (linkki ulkoiselle sivustolle) tuottaa hyväkasvuisen ja laadukkaan puuston. Viljelymateriaalin elinvoimaisuus varmistetaan hyvällä siemen- ja taimihuollolla. Siemenet ovat herkkiä lämpötilan ja kosteuden vaihteluille ja ne tulee säilyttää kuivana ja viileässä ennen kylvöä.

Siemeniäkin herkemmin virheitä käy taimien toimituksessa ja huollossa. Taimitarhalta taimet toimitetaan monissa erilaisissa pakkauksissa ja kasvun tai säilytyksen vaiheissa. Erilaiset toimitukset vaativat eri toimenpiteitä kuljetuksessa sekä metsä- ja välivarastoinnissa. Pakastetut taimet tulee muun muassa sulattaa oikein ennen istutusta.

Taimet tarkastetaan yleensä taimitarhalla ennen toimitusta. Toisaalta virheitä sattuu. Esimerkiksi toimitusten aikaisten vahinkojen takia taimet kannatta vastaanottotarkastaa myös metsässä. Taimilajeja on erilaisia, myös puulajeittain. Hyvä taimi on sopusuhtainen kasvatuspaakkuunsa nähden. Taimierän pisin taimi ei välttämättä ole hyvin menestyvä taimi.

Kylvö on ennen kaikkea karumpien maiden viljelymenetelmä. Kylvö kannattaa yhdistää maanmuokkaukseen niin sanotuksi konekylvöksi. Toisaalta etenkin omatoimiset metsänomistajat kylvävät käsin paljon.

Istuttamalla uudistetaan etenkin viljavia maita. Kuusella ja rauduskoivulla istutus on yleensä ainoa hyvin toimiva uudistamismenetelmä. Männyn istutus soveltuu tietyille tuoreen kankaan kasvupaikoille. Taimet istutetaan yleensä miestyönä erillisen maanmuokkauksen jälkeen.

Istutusohjeet vaihtelevat eri muokkausjäljille. Istutuskautta voidaan jatkaa aina keväältä kesälle ja syksylle, mutta eri istutusajankohtiin on valittava niihin ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuvat kohteet ja taimet. Pitkä istutuskausi tarvitaan etenkin koneistutuksessa. Koneistutetut taimet selviytyvät uudistamisesta ja kasvavat käsin istutettuihin taimiin verrattuna hyvin.

Taimikonhoidossa kohdistetaan metsikön tuotos arvokkaimpiin puulajeihin ja -yksilöihin. Tyypillisesti taimikot hoidetaan metsurityönä raivaussahalla, mutta jossain määrin myös ajettavilla taimikonhoitokoneilla.

Pääsääntöisesti taimikko kannattaa hoitaa kaksivaiheisesti. Varhaisperkauksessa poistetaan vähäarvoista lehtipuustoa arvokkaampien kasvatustaimien lähettyviltä, eli yleensä koko taimikosta. Taimikot perataan noin metrin mittaisina. Perkauksesta syntyvien kantovesojen takia taimikot tarvitsevat myöhemmän taimikonhoidon, jolloin taimikko harvennetaan tuottavaan kasvatustiheyteen. Taimikot voivat tarvita varhaishoitona myös taimia haittaavan pintakasvillisuuden poistoa tai täydennysistutusta.

Konekitkennässä taimikosta kitketään lehtipuustoa kitkentälaitteella varustetulla metsäkoneella.  Kitkentä estää useimpien lehtipuulajien vesomisen. Kitkennässä taimikko pyritään hoitamaan varhaisessa vaiheessa kerralla kuntoon.

Metsänhoidon laadunhallinta turvaa kokonaisuudessaan tuottavaa uudistamisketjua. Oli kyse sitten maanmuokkauksesta, istutuksesta, kylvöstä tai taimikonhoidosta, työjäljen tulee olla hyvä ja taimikon tiheyden sopiva tulevaa kasvatusohjelmaa varten.

 


Metsänhoitotiedon kirjoittajat: Karri Uotila, Jaana Luoranen, Jari Miina, Ville Kankaanhuhta, Tiina Laine ja Timo Saksa.

Sivuston ylläpidosta vastaa Karri Uotila (karri.uotila@luke.fi).


Metsänhoitotieto on syventynyt viljelymetsätalouteen. Metsänjalostus on tärkeä osa viljelymetsätaloutta, ja siitä Luonnonvarakeskus on koostanut tiedon erilliselle metsänjalostus-sivustolle. Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutuksista ja soveltamismahdollisuuksista Suomessa Luonnonvarakeskus on laatinut laajan erillisen synteesiraportin