Naturresursinstitutet (Luke) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira genomför tillsammans Matfakta-projektet, finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet. Inom ramen för projektet har information samlats in av femtio experter från 20 institut. Nedan är en lista på instituten samt de frågor vilka deras experter deltagit i sammanställningen av.

 

Institut Matfakts ämne
Livsmedelsverket Spannmålskvaliteten

Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Bekämpningsmedelrester

Växtsjukdomsituationen

Området för ekologisk insamling

Sjukdomssituationen för djuren

Medicinrester och förbjudna ämnen

Främmande ämnen i fångad fisk

Salmonellasituationen

Kontaminanter

Användning av antibiotika

Antibiotikaresistens

Hygienpass

Naturresurssinstitutet

Produktionsvolymer för spannmål

Spannmålskvaliteten

Produktionvolymer för rybs och raps

Volymer på potatisproduktionen

Kväve- och fosforbalansen

Användning av växtskyddsmedel

Volymer på mjölkproduktionen

Volymer på äggproduktionen

Volymer på köttproduktionen

Djurens välbefinnande och hälsa

Fiskenäringens hållbarhet

Främmande ämnen i fångad fisk

Jordmånskvaliteten

Finlands miljöcentral Främmande ämnen i fångad fisk

Jordmånskvaliteten

Vattenkvalitet och -användning

Institutet för Hälsa och Välfärd Främmande ämnen i fångad fisk

Vattenkvalitet och -användning

Djurens hälsa – ETT rf Djurens välbefinnande och hälsa – Nötkreatur

Djurens välbefinnande och hälsa – Svin

Närings-, trafik- och miljöcentralen Området för ekologisk insamling

Bär

Arktiska Aromer r.f. Bär
Djurens välbefinnande och hälsa

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Användning av antibiotika

Geologiska forskningscentralen

Jordmånskvaliteten

Helsingfors universitetet

Djurens välbefinnande och hälsa – Svin
Fiskenäringens hållbarhet

Finlands yrkefiskarförbund rf

Fiskenäringens hållbarhet

Finlands Fiskodlarförbund rf

Fiskenäringens hållbarhet
Djurens välbefinnande och hälsa – Broilrar

Potatisforskninginstitut

Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
Säkerhets- och kemikaaliverket Bekämpningsmedelrester
Bekämpningsmedelsrester i inhemska och importerade livsmedel
Jordmånskvaliteten
Luftkvalitet

Bilden i övre kant: Wikipedia/Tomisti

Share This