I Finland odlas ren mat

I jämförelse med många andra Europeiska länder återfinns enbart en liten mängd bekämpningsmedelsrester i mat som odlats i Finland. Matens renhet säkerställs genom att ta prover från livsmedlen. Prover tas utifrån EU:s gemensamma och Finlands egna provtagningsplan.

Inom EU överenskoms det gemensamt från vilka livsmedel prover tas och i vilken omfattning årligen och vilka föreningar som analyseras från proverna. På så sätt fås jämförbar information om bekämpningsmedelsresterna i maten inom EU.

EU-länderna är olika, varför länderna förutom den gemensamma planen har egna kontrollplaner. Egna planer ger bättre möjlighet att beakta livsmedel som är viktiga för varje lands egen marknad. Det är inte möjligt att jämföra dessa uppgifter mellan länderna, eftersom kontrollpraxis, såsom provmängderna eller de analyserade föreningarna, varierar.

I Finland riktar sig största delen av kontrollen till livsmedel som förts in till Finland. Årligen tas cirka 1 500 prover av importerade produkter. De livsmedelsprover som ska analyseras beslutas utifrån föregående års kontrollresultat och problem som iakttagits i andra länder. Tullen övervakar de importerade vegetabiliska livsmedlen.

Årligen tas cirka 150 prover av inhemska livsmedel. Prover tas i regel från de livsmedel som konsumeras mest i Finland. Inhemska livsmedel övervakas av de kommunala myndigheterna för livsmedelskontroll, närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

De små resterna i de inhemska livsmedlen tyder på ansvarsfull användning av bekämpningsmedel bland finländarna. Användarna av växtskyddsmedel (det vill säga vissa bekämpningsmedel) visar sin yrkeskunnighet genom att avlägga examen och vid behov genomgå en examensförberedande utbildning. Därtill säkerställs säker användning genom att årligen övervaka 2 000 användare av växtskyddsmedel. I praktiken utförs inspektionerna av NTM-centralernas inspektörer i enlighet med Säkerhets-och kemikalieverkets och Landsbygdsverkets anvisningar.

Bilden visar prover från vegetabiliska livsmedel i olika länder. Balken i orange beskriver det antal prover som är förenligt med föreskrifterna. Den blåa balken beskriver å sin sida prover, där rester över den tillåtna maximihalten konstaterats (MRL).[1]

 

Databastabell


Antal prover på pesticid residuer av gränsvärdet LOQ och tillåtna maximivärde MRL i ursprungsländer

 

Referenser


[1] EFSA (European Food Safety Authority), 2019. Scientific report on the 2017 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2019;17(6):5743, 152 pp. Länk till publikationen

[2] Livsmedelsrenhet är ett komplext begrepp, som förutom rester av bekämpningsmedel omfattar främmande ämnen, tungmetaller, strålning, mikrober och renhete

 

Bilden i övre kant: Pixabay

Share This