Suomessa viljellään puhdasta ruokaa

Suomessa viljellystä ruoasta löytyy vain vähän torjunta-ainejäämiä moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna. Ruoan puhtaus varmistetaan ottamalla näytteitä elintarvikkeista. Näytteitä otetaan sekä EU:n yhteisen että Suomen oman näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

EU:ssa sovitaan yhteisesti, millaisista elintarvikkeista ja kuinka paljon näytteitä kukin maa ottaa vuosittain sekä mitä yhdisteitä näytteistä analysoidaan. Näin saadaan EU:n sisällä vertailukelpoista tietoa torjunta-aineiden jäämistä ruoassa.

EU-maat ovat erilaisia, joten yhteisen suunnitelman lisäksi mailla on omat valvontasuunnitelmansa. Omissa suunnitelmissa voidaan paremmin huomioida jokaisen maan omien markkinoiden kannalta tärkeät elintarvikkeet. Näiden tietojen vertailu maiden välillä ei ole mahdollista, sillä valvontakäytännöt, kuten esimerkiksi näytteenottomäärät tai analysoidut yhdisteet, vaihtelevat.

Suomessa suurin osa valvonnasta kohdistuu Suomeen tuoduille elintarvikkeille. Tuontituotteista näytteitä otetaan vuosittain noin 1500. Analysoitavat elintarvikenäytteet päätetään edellisten vuosien valvontatulosten ja muissa maissa havaittujen ongelmien perusteella. Maahantuotavia kasviperäisiä elintarvikkeita valvoo Tulli.

Kotimaisista elintarvikkeista näytteitä otetaan vuosittain noin 150. Näytteitä otetaan pääsääntöisesti elintarvikkeista, joita kulutetaan Suomessa eniten. Kotimaisia elintarvikkeita valvovat kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Vähäiset jäämät kotimaisissa elintarvikkeissa viittaavat suomalaisten vastuulliseen torjunta-aineiden käyttöön. Kasvinsuojeluaineiden (eli tiettyjen torjunta-aineiden) käyttäjät osoittavat ammattitaitonsa suorittamalla tutkinnon ja tarvittaessa tutkintoon valmistavan koulutuksen. Lisäksi turvallinen käyttö varmistetaan valvomalla vuosittain pari tuhatta kasvinsuojeluaineiden käyttäjää. Käytännön tarkastukset tekevät ELY-keskusten tarkastajat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Kuvassa näkyy kasviperäisistä elintarvikkeista otetut näytteet eri maissa. Oranssi palkki kuvaa määräystenmukaisten näytteiden määrää. Sininen palkki taas kuvaa näytteitä, joissa on todettu jäämiä yli sallitun enimmäispitoisuuden (MRL).[1]

Näytteiden osuus, joissa on alle tai yhtä paljon kuin sallittu jäämäpitoisuus (%)

 

Tietokantataulu


Torjunta-ainejäämät kasviperäisissä elintarvikkeissa EU maittain

 

Alaviitteet


[1] Tuorein julkaisu, jossa luvut vuodesta 2017: EFSA (European Food Safety Authority), 2019. Scientific report on the 2017 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2019;17(6):5743, 152 pp. Linkki julkaisuun

[2] Elintarvikkeiden puhtaus on monivivahteinen käsite, joka sisältää torjunta-ainejäämien lisäksi vierasaineita, raskasmetalleja, säteilyä, mikrobeja, sekä tuotantoon käytetyn veden ja maaperän puhtautta.

 

Yläreunan kuva: Pixabay

Share This