Finland har världens största certifierade areal för ekologisk insamling, 11,6 miljoner hektar Detta är 30 procent av hela arealen för ekologisk insamling i världen. Av Finlands markareal är 38 procent areal för ekologisk insamling. Av denna finns den största delen i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajana.

 

Världens 10 största ekologiska plockningsområden år 2015

Källa: Willer H & Lernoud J (2017) The world of organic agriculture statistics and emerging trends 2017, Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM – Organics International, p. 87. Länk till rapporten

Att bär växer i naturen gör dem inte ekologiska. Ett centralt krav är att kemiska gödselmedel eller växtskyddsmedel inte använts i plockningsområdena under de tre föregående åren.

Enbart vildväxter eller delar av dessa som plockats från ett insamlingsområde som anslutits till kontrollen får kallas för ekologiska produkter, under förutsättning att säljaren av en produkt inom ekologisk insamling omfattas av ekologikontrollen. De vanligaste finländska produkterna inom ekologisk insamling är skogsbär, björksav och naturörter. Ren, vilt och andra produkter som fås av jakt och fiske av andra vilddjur omfattas inte av tillämpningsområdet för EU:s ekologiförordning, varför de inte kan marknadsföras som produkter inom ekologisk insamling.

En förutsättning för verksamhet inom ekologisk insamling är en detaljerad ekologiplan av företaget, anmälan till ekologitillsynsmyndigheten och oavbrutet iakttagande av villkoren för ekologisk produktionen. Alla aktörer i de olika behandlingsskedena för produkter inom ekologisk insamling, såsom plockare, köpare, chaufförer, frysare, rengörare, förpackare och andra förädlare och exportörer är följaktligen en del av den oavbrutna kontrollkedjan, vars ändamål är at garantera att kraven iakttas och att ekologiska bärs spårbarheten. Alla aktörer som anslutit sig till kontrollsystemet granskas åtminstone en gång per år. Antalet företag som hörde till kontrollprogrammet uppgick till 30 år 2016.

Andelen för ekologiska bär har under 2000-talet ökat till cirka 30 procent av insamling av vilda bär. År 2016 plockades över 3 270 ton ekologiska blåbär för försäljning, vilket är nästan 60 procent av den totala mängden på blåbärsförsäljningen. Ekologisk hjortron plockades i likhet med tidigare år för försäljning till en mängd på cirka 94 ton. Cirka 38 procent av den totala försäljningen av hjortron är ekologisk. Lingonskörden år 2016 var den bästa på över 20 år. Samma gällde för ekologisk lingon, som plockades till försäljning till en mängd på så gott som 1 470 ton. Dess mängd uppgick dock till enbart 13 procent av den totala försäljningen av lingon. År 2016 genererade ekologiskt blåbär de största plockningsinkomsterna, så gott som 3,7 miljoner euro. Ekologisk lingon genererade plockningsinkomster på 1,2 miljoner euro, medan motsvarande siffra för ekologisk hjortron var 675 000 euro.

“Ekologisk” är ett certifierat produktionssätt och varumärke, som ger produkten mervärde i marknadsföringen. En finländsk konsument eller enskild plockare känner inte av avsevärd skillnad mellan bär som plockats sedvanligt från skogen och ekologiska bär, och en plockare av en ekologiskt insamlad produkt får inte egentligen bättre pris för ekologiska bär. På marknaden och vad gäller förädlade produkter är situationen en annan: En konsument möter en ekologiskt insamlad produkt vanligast som en del av en förädlad ekologisk produkt, till exempel yoghurt. Betydelsen för ekologiskt producerade produkter ökar oavbrutet vad gäller förädlade livsmedel, kosmetika- och naturprodukter samt i exporten. Från Finland exporteras en betydande mängd ekologiska skogsbär, i synnerhet blåbär, lingon och hjortron. I synnerhet i Asien finns det efterfrågan på ekologiska skogsbär. Av den totala försäljningen av bär i Finland var 28 procent ekologiska skogsbär år 2016.

Det är möjligt att ännu utöka det finländska ekonomiska insamlingen mer än dubbelt, eftersom över 90 procent av de finländska skogarna lämpar sig som områden för ekologisk insamling. Det är också möjligt att göra produktutbudet mångsidigare till exempel vad gäller svamp och råvaror för ekologisk kosmetika. I synnerhet i södra Finland är det en utmaning att från ekologisk insamling avgränsa och administrera information om områden som inte uppfyller kravet om en övergångstid på tre år, till exempel skogar som behandlats med urea för att bekämpa rotticka, där kemisk gräsbekämpning eller vissa kemiska gödselmedel använts.

Världens största areal för ekologisk insamling och utvidgande av denna möjliggörs av naturförhållandena, skogsägarstrukturen och förfaringssätt som är djupt rotade i det finländska samhället: Ekologiskt insamlade produkter plockas utifrån var mans rätt i världens renaste förhållanden i samarbete med väldigt organiserade enskilda skogsägare och samfund genom att dra nytta av den nyaste informationstekniken och data som är tillgänglig för alla. Den helhet som bildas kan som sådan inte kopieras, men å andra sidan beror utnyttjande av möjligheterna till fullo enbart på Finland.

 

Databastabell


Världens 10 största ekologiska plockningsområden år 2015

 

Referens


[1] Helsinki University, Ruralia Institute – Or­ganic wild col­lec­tion in forests,  Länk till projekts sidan

 

Bilden i övre kant: Pixabay

Share This