År 1976 inrättades Centralen för utsädespotatis i Tyrnäva för att sköta om produktionen av frisk utsädespotatis. Utgångspunkten för inrättandet av Centralen för utsädespotatis var potatisens dåliga kvalitet och växtskadegörarnas snabba spridning. Av Tyrnävä och Limingo samt tidigare Temmes områden bildades en skyddszon med ett mål om att trygga produktionen av högklassig utsädespotatis och att i förväg hindra spridning av växtskadegörare till skyddszonen och bekämpa växtskadegörare som förekommer i skyddszonen och hindra deras spridning. Inrättandet av Centralen för utsädespotatis och det systematiska arbetet för att producera rent förökningsmaterial gav snabbt bra resultat.

Efter anslutningen till EU år 1995 ändrades skyddszonen till ett produktionsområde för högklassig utsädespotatis, det vill säga till ett High grade-område. Olika särskilda krav har fastställts för marknadsföring och odling av potatis. Kommissionens beslut om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG (2004/3/EY) har ändrats med kommissionens genomförandebeslut (2014/105/EU) vad gäller de utsädesklasser som ska tillämpas inom unionen. Utifrån denna har man i Finland utfärdat lagen om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (744/2016)1 och utifrån denna förordningen om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (13/16).

I den europeiska potatisproduktionen har sammanlagt fyra områden beviljats High grade-status. Status som produktionsområde för högklassig utsädespotatis kan beviljas enbart för de områden eller de länder där växtskadegörare som är farliga för potatis inte förekommer eller utrotats. Status som produktionsområde för högklassig utsädespotatis har beviljats till fyra medlemsstater eller delar av dessa (Finland, Portugal, Irland och Tyskland).

Enligt lagstiftningen får man i produktionsområdet saluföra utsädespotatis enligt unionens S-, SE- och E-klasser eller högre utsädesklasser. Vid produktion av utsädespotatis i produktionsområden ska utsädespotatis av unionens S- eller SE-klass eller högre utsädesklasser användas. I syfte att trygga växthälsan och produktion av frisk utsädespotatis, ska man i ett produktionsområde för att producera annan potatis än utsädespotatis använda utsädespotatis enligt unionens S-, SE- och E-klasser eller utsädespotatis av högre sädesklasser än dessa.

Syftet med lagstiftningen för produktionsområden för högklassig utsädespotatis är att trygga verksamhetsförutsättningarna för produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och produktionen av utsädespotatis för hela landets behov samt att främja potatisproduktionen. Aktörerna ska sörja för en odlings- och produktionshygien enligt god potatisodlingspraxis, rengöring av transportmedlen och säker behandling och förstöring av potatisavfall.

High grade-området omfattar numera området för Tyrnävä och Limingo kommuner. Den årliga potatisodlingsarealen uppgår där till ungefär 1 200 hektar. Inom området produceras utsädespotatis på en areal på cirka 700 hektar och matpotatis på en areal på ungefär 500 hektar. I området finns det 28 gårdar som odlar utsädespotatis och 21 gårdar som producerar matpotatis. Cirka 70–75 procent av produktionen av utsädespotatis i Finland har sitt ursprung i dessa kommuners områden. Produktionsmängden uppgår till ungefär 17–18 miljoner kilo utsädespotatis. Av denna mängd förs årligen 3–4 miljoner kilo till utlandet. Ryssland har varit det viktigaste exportmålet under de senaste åren.

Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis är fortfarande fritt från farliga sjukdomar och skadegörare. Där förekommer inte gul eller vit potatiscystnematod, coloradoskalbaggar, potatiskräfta eller ljus eller mörk ringröta. Farliga växtskadegörare har fåtts väl under kontroll i hela Finland och till exempel mörk ringröta har aldrig påträffats i potatis som producerats i Finland.

Fördelen för produktionsområdet för högklassig utsädespotatis i Finland är dess norra läge och den stränga vintern. Det finns nära havet, varför tillväxtperioden är längre i området och frost förekommer i lägre grad än på samma höjd i inlandet. Det karakteristiska för området är långa perioder med minusgrader på vintern och tjäle i jordmånen, vilket bidrar till att minska förekomsten av växtskadegörare.

Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis finns långt från övriga produktionsområden i landet. Tyngdpunkten i produktionen av annan potatis än utsädespotatis ligger på Finlands sydligaste kustområden, som är stora produktionsområden för stärkelse- eller matpotatis, varför bladlössen inte sprider virus till utsädespotatisproduktionen lika enkelt från annan potatis som innehåller stora virusmängder. Växtskadegörare såsom coloradoskalbaggar kommer ofta med vinden och når först Södra Finland eller Östra Finland , antingen genom att korsa havet eller den östra gränsen. De ar dock svårt att nå upp till norr, där produktionsområdet för högklassig utsädespotatis finns. Riskerna för förekomst av växtsjukdomar är i jämförelse med övriga europeiska länder relativt små i hela Finland.

Hos oss minskas sjukdomarna också av särdragen i det finländska växelbruket, där potatis i allmänhet växlas med spannmål, oljeväxter eller gräs. I växelbruket i Centraleuropa kan förutom potatis förekomma betor, blomväxter eller grönsaker som kan fungera som värdväxter för patogena växtskadegörare för potatis. I Centraleuropa kan växtskadegörare såsom mörk ringröta spridas också från älvvattnet via mottaget bevattningsvatten eller översvämningsvatten. Sjukdomar och skadegörare som sprider sig via jordmånen är ett större problem i Centraleuropas intensiva och högfrekventa produktionsområden än i Finland.

I produktionsområdet för högklassig utsädespotatis produceras ren utsädespotatis för hela Finland, men i området förekommer också kraftig export av utsädespotatis. Vissa europeiska företag har koncentrerat sin produktion av högklassig utsädespotatis till Finland. Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis har fortfarande bra tillväxtmöjligheter, eftersom växthälsosituationen i området är exceptionellt bra mätt med en europeisk måttstock.

 

Bilden i övre kant: Potatisforskninginstitutets bildarkiv

Share This