Det finns omständigheter som i livsmedelsproduktionen påverkar flera branscher. Tillgången till och renheten i två produktionsinsatser, jordmånen och vattnet, innehar en särskilt viktig ställning bland dessa.

Jordbruksmarkens renhet, fruktbarhet och produktionsförmåga är lika betydande som kvaliteten på vårt vatten – hushållsvattnet, ytvattnet och grundvattnet. Dessa omständigheters inverkan på livsmedlens kvalitet sträcker sig genom hela livsmedelskedjan. Den finländska jordmånen hör till de renaste i Europa till exempel vad gäller tungmetaller. Vårt sötvattenlager är ett av de rikligaste i Europa sett till vår befolkning. Tillgång till högklassigt vatten håller på att bli en av de viktigaste konkurrenstrumfkorten på livsmedelsmarknaden.

Den finländska livsmedelskedjan är i en internationell jämförelse också väldigt ren från bakterier. Finland – jämsides med de nordiska grannarna Sverige och Norge – är ett av de få länder, där salmonellasituationen är så bra att Europeiska kommissionen beviljat specialgarantier i utrikeshandeln: enbart salmonellafri kött- och äggparter får föras in i landet. Salmonellaövervakningen som ett samarbete mellan producenterna och myndigheterna täcker hela den inhemska produktionskedjan från foder till industriell produktion och den är ett resultat av systematiskt arbete som utförts i flera decennier.

Antibiotikaanvändningen och resistenssituationen går hand i hand i de europeiska länderna. Ju mer antibiotika som används i husdjursproduktionen, desto svagare är landets resistenssituation vad gäller antimikrobiella läkemedel, och vice versa. I Finland ligger nivån på användningen av antibiotika som ges till produktionsdjur på en av lägsta nivåerna i Europa. På motsvarande sätt är resistenssituationen bra, antimikrobiella läkemedel har bra genomslagskraft på bakterier i Finland. Bakterieresistens, i synnerhet multiresistens, påträffas i liten utsträckning i vårt land.

Hygienkompetens är ett område inom vilket Finland sannolikt är i särklass i en europeisk jämförelse. Hygienpasset, som utvecklats som intyg över denna kompetens, är också internationellt sett sällsynt. Den väldigt höga täckningsgraden för hygienkompetens garanterar att ren och trygg mat som producerats i den finländska livsmedelssituationen nå konsumenterna i ett klanderfritt tillstånd.

 

Bilden i övre kant: Pixabay/Engin Akyurt

Share This