Infektioner som orsakas av salmonellabakterier är betydande folkhälsomässiga problem runt om i världen. I Finland har salmonella sedan länge bekämpats i produktionskedjan för animaliska livsmedel och därför är det med tanke på salmonella tryggare att åtnjuta av inhemska livsmedel i förhållande till många andra europeiska länder.

I Finland har djursjukdomar bekämpats redan under en lång tid. Djurproduktionens utrymmesmässiga och geografiska struktur har främjat detta bekämpningsarbete: husdjuren är färre och djurtrafiken är mindre än i många europeiska länder. Också djurfrekvensen är mindre hos oss än i Centraleuropa.

Finlands klimat och isolerade position har också främjat uppnåendet av en bra djursjukdomssituation.

Vid tröskeln till anslutningen till EU var salmonellasituationen redan färdigt under kontroll. En metod med vilken man försöker säkerställa en låg förekomst av salmonella i livsmedelskedjan är det nationella salmonellakontrollprogrammet. Vid anslutningsförhandlingarna fick Finland vad gäller salmonella extra garantier. Enligt dessa ska färskt svin-, fjäderfä- och nötkött som importeras till Finland samt produktionsgårdar för ägg som importeras salmonellaundersökas i avgångslandet och resultatet ska vara negativt. Mätt med en EU-måttstock är ett sådant undantag i ett marknadsområde med fri rörlighet och handel ett tecken på hur man på EU-nivå erkänner de finländska framgångarna i arbetet mot salmonella.

Salmonellakontrollprogrammet ställer krav på övervakningen av salmonellasituationen vad gäller produktionsdjur och animaliska livsmedel. Om salmonella konstateras i kontrollen, följer alltid åtgärder som fastställts i lagstiftningen. Sverige, Norge och Finland har motsvarande salmonellakontrollprogram som godkänts av kommissionen.

Det finländska salmonellakontrollprogrammet omfattar nötdjur, svin, fjäderfän och kött och ägg som fås av dessa. Finland har åtagit sig att inom ramen för programmet hålla salmonellanivån under en procent för varje djurart som omfattas av programmet. Vad gäller produktionen av såväl kött som ägg av fjäderfän övervakas salmonella i hela produktionskedjan, det vill säga från far- och morföräldra- eller föräldraflocken till fåglarna i produktionsflocken. Prover tas enligt programmet i kedjans olika faser, från kläckerier till slakterier och styckerier. I salmonellaövervakningen av nötboskap och svin ligger fokus på provtagningen på slakterier och styckerier. Vid slakterierna och styckerierna är målet att hålla salmonellaförekomsten under fem procent i de undersökta partierna.

Från EFSA:s rapporter är det svårt att hitta jämförbar statistik över salmonellasituationen i EU-medlemsländerna, eftersom provmaterialet och mängderna prover och testade djur och stammar varierar stor enligt land. I vissa länder tas flera prover av olika storlek, vars resultat presenteras enskilt. Flera länders resultat saknas helt och hållet i synnerhet i rapporten över svin och nötdjur. Den geografiska täckningen och jämförbarheten är bästa vad gäller salmonellasituationen i broilerproduktionen.

Salmonella i slaktkycklingar före slakt (flockbaserad data) i länder som kör kontrollprogram, 2015

Källa: EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2016. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA Journal 2016;14(12):4634, 231 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4634, Appendix 2015_SALMBROIBS.xls

I Finland konstateras salmonella i väldigt låg grad hos djur och livsmedel som fås av dessa. Sedan år 1995, då genomförandet av det nationella salmonellakontrollprogrammet börjades i Finland, har salmonellaprevalensen följts systematiskt och rapporter har sammanställts över resultaten. Det finns information om salmonella och andra sjukdomar smittar mellan människor på Zoonoscentrets sidor.

 

Databastabell


Testade broilerskockar och observerade Salmonella fall, före slakten år 2015

 

Bilden i övre kant: Pixabay

Share This