Försäljning av antimikrobiella läkemedel bland produktionsdjur

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har sedan år 1995 följt försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur i Finland utifrån statistik från läkemedelspartiaffärerna. Fimea publicerar uppgifterna årligen enligt läkemedel som viktenheter (kg aktiv substans). Anmälning av försäljningsvolymen som viktenheter beaktar dock inte förändringarna i antalet djur.

Information om försäljning av antimikrobiella läkemedel i proportion till antalet produktionsdjur är tillgänglig främst från Europa. Enligt de europeiska rapporter som publiceras sedan år 2010 är försäljningen av antimikrobiella läkemedel till produktionsdjur väldigt måttlig i Finland. Skillnaden i totalkonsumtionen mellan extrempunkterna är till och med hundrafaldig. Andelen av antimikrobiella läkemedel som är kritiskt viktiga i humanmedicin ligger på liten nivå i Finland.

Totalförsäljningen av antimikrobiella läkemedel i proportion till antalet produktionsdjur och försäljning av antimikrobiella läkemedel som är kritiskt viktiga i humanmedicin i 31 EU/EES-länder år 2022 (mg/PCU, milligram aktiv substans per populationskorrektionsenhet)1

Variationsintervall för resultatet för 31 länder Finland
Total konsumtion 2,1 – 254,7 14,9
3:e och 4:e generationens cefalosporiner 0 – 0,5 <0,01
Fluorokinoloner 0 – 12,6 0,1
Makrolider 0 – 28,8 0,2
Polymyxiner 0 – 10,2 Har aldrig använts för produktionsdjur i Finland

1 mg/PCU är en teknisk enhet. Den beskriver konsumtionen av antimikrobiella läkemedel i proportion till de viktigaste produktionsdjurens antal. Olika djurarters läkemedelsbehandlingsbehov varierar avsevärt och därför ska produktionsdjurens olika fördelning i olika länder beaktas då resultaten granskas. Källor: (1)  European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, 2022. ‘Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2021. (EMA/795956/2022), Twelfth ESVAC report, 2022. Cefalosporiner, fluorokinoloner, makrolider, polymyxins: sid. 27. Länk till rapporten  (2) antimikrobiella läkemedel som är kritiskt viktiga i humanmedicin, Critically important Antimicrobials for Human Medicine 5th revision 2016, World Health Organisation, Länk till rapporten

 

Totalförsäljningen av antimikrobiella läkemedel i proportion till antalet produktionsdjur i 31 EU/EES-länder år 2022 (mg/PCU, milligram verksamt ämne per populationskorrektionsenhet)1

Obs! Produktionsdjurens olika population i olika länder ska beaktas då resultaten granskas, och olika länder resultat är inte jämförbara som sådana.

Ett läkemedelspreparat kan i allmänhet användas på många djurarter, därför är det inte möjligt att differentiera användningen enligt djurart utifrån försäljningsuppgifterna. Med information enligt djurart vore det möjligt att utreda för vilka djurarter det är nödvändigt att använda antimikrobiella läkemedel i högst grad och hur stor är andel av djur som ges läkemedel. För tillfället (2018) tillgängligt är enbart information om användningen av antimikrobiella läkemedel på köttfjäderfä, vilken publiceras av näringslivet. Enligt denna har det inte varit nödvändigt att ge broilrar i produktionsflockar antimikrobiella läkemedel i Finland efter år 2009.

Trots att information enligt djurart inte kan fås med den nuvarande statistikföringen, är det utifrån medicinformen möjligt att differentiera om mediciner ges till djurindivider eller -grupper. I Finland föredras individuell läkemedelsbehandling, medan i Europa största delen av de antimikrobiella läkemedlen gavs till djurgrupper i foder eller dricksvatten. År 2016 låg andelen injektionspreparat och andra medicinformer som används för individuell medicinering på 60 % i Finland. Däremot gavs 90 % av de antimikrobiella läkemedlen för produktionsdjur till djurgrupper i Europa.

Användningen av antimikrobiella läkemedel på djur har varit strikt reglerad i många decennier. I Finland är antimikrobiella läkemedel receptbelagda mediciner, och veterinären får inte ta ut vinst på mediciner som han eller hon överlåter. I Finland avstod man frivilligt från tillväxtfrämjande användning av antimikrobiella läkemedel en kort tid efter Sverige år 1996. I EU förbjöds användningen av antimikrobiella läkemedel som tillväxtfrämjare stegvis från och med slutet av 1990-talet och den förbjuds helt och hållet år 2006. I USA pågår övergångsperioden för att avsluta användningen av tillväxtfrämjare ännu. Enligt Världsorganisationen för djurhälsa OIE var användning av tillväxtfrämjare tillåten år 2015 i 26 % av de länder som besvarat enkäten. På grund av den låga svarsprocenten kan resultatet anses vara enbart riktgivande.

I Finland har man satsat på handledning för att säkra behärskad användning av antimikrobiella läkemedel på djur. De första djurartspecifika rekommendationerna om användning av antimikrobiella läkemedel gavs 1996 och de låg före sin tid på ett internationellt plan. Rekommendationerna har uppdaterats tre gånger åren 2003, 2009 och 2016. Också riktlinjen om förbud och begränsning av användning av vissa antimikrobiella läkemedel som är kritiskt viktiga i humanmedicin på djur var betydande. Sedan år 2014 innehåller lagstiftningen också bestämmelser om användningen av andra antimikrobiella läkemedel på djur. Vid användningen av antimikrobiella läkemedel ska veterinären förvissa sig om den kliniska eller mikrobiologiska diagnosen, i synnerhet i återkommande fall eller vid läkemedelsbehandling av djurgrupper. De nya föreskrifterna förbjuder också användning av antimikrobiella läkemedel i förebyggande syfte utan veterinärmedicinsk grund.

En stark författningsgrund och målmedveten handledning samt insatser på hälsovård av produktionsdjur och förebyggande av smittsamma djursjukdomar har med andra ord gett resultat. Användningen av antimikrobiella läkemedel på produktionsdjur är väldigt måttlig i Finland ur ett internationellt perspektiv.

Skriften grundar sig på föreläsningsreferatet “Försäljning av antimikrobiella läkemedel i Finland och i världen” (K. Kivilahti-Mäntylä), Veterinärdagarna, Föreläsningsreferat 2016.

 

Länkar


Försäljning av mikrobläkemedel för djur minskade i flera lander (Fimea)

Principerna för behandling med mikrobläkemedel (Livsmedelsverket)

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

World Organisation for Animal Health (WOAH, previously OIE) Annual report on antimicrobial agents intended for use in animals, 2022

Användning av antibiotika (ETT)

Användning av antibiotika i slaktkycklingsproduktion i Finland 2007-2017 (ETT)

 

Databastabell


Årlig försäljning av antimikrobiella läkemedel för produktionsdjur

 

Bilden i övre kant: Pixabay

Share This