Medicinrester och förbjudna ämnen i djur och produkter av animaliskt ursprung

Förekomsten av medicinrester och vissa andra ämnen övervakas i produkter av animaliskt ursprung enligt EU-direktivet (96/23/EC). Direktivet föreskriver hur man utifrån produktionsvolymen ska fastställa hur många prover som ska tas från olika djurarter eller produkter och vilka ämnesgrupper som ska undersökas. Den nyaste rapporten över EU-resultaten publicerades på mars av 2020 och gällde resultaten från år 2018. Inom EU-området undersöktes sammanlagt 326 779 prover. Bland dessa konstaterades i 0,27 % mängder i strid med föreskrifterna vad gäller en viss medicin eller ett visst ämne som ska undersökas. Det långsiktiga EU-medelvärdet låg på 0,25 %–0,37 % åren 2007–2018 (EFSA 2020).[1]

Även om EU-kommissionen ger anvisningar till medlemsländerna vad gäller minimimängden eller de ämnen som ska undersökas, är jämförbarheten mellan många länders restundersökningar en utmaning. Medlemsländerna undersöker delvis olika ämnen och dessa kan variera årligen. Jämförelserapporterna redogör för mängderna fall i strid med föreskrifterna enligt land och ämne. I och med utbredningen av multiresthalstmetoderna kan ett enda prov orsaka en topp i statistiken, i praktiken kan proverna från en gård eller i värsta fall ett djur ligga bakom flera gränsvärdesöverskridelser. Därför ska man förhålla sig till jämförelserna mellan länderna med reservation.

De ämnesgrupper som ska undersökas i EU:s program för övervakning av främmande ämnen är indelade i följande huvudklasser:

A) ämnen som är förbjudna hos produktionsdjur

B1) tillåtna djurmediciner, antibiotika

B2) annan tillåten djurmedicin, såsom värkmedicin

B3) kontaminanter, såsom pesticider, tungmetaller, mykotoxiner eller färgämnen i fiskar

Användning av förbjudna ämnen redogör för ett produktionssätt som strider mot föreskrifterna, dessa omfattar bl.a.tillväxtfrämjande hormoner. Största delen av proverna tas från levande djur (t.ex. blod/urin) på gårdarna. Också från produkter såsom mjölk undersöks förbjudna ämnen.

Rester av tillåtna djurmediciner undersöks bland annat från mjölk, ägg och prover som tagits i samband med slakt, såsom från kött och lever. Prover av djurmediciner är tillåtna och därtill ett ärende som anknyter till djurens välbefinnande, eftersom också produktionsdjur ibland måste behandlas med medicin. Om medicinrester dock konstateras i mängder som överskrider gränsvärdena, tyder det på att karenstiderna inte iakttagits.

Tabellen visar resultaten för år 2018 vad gäller nötdjur, svin, fjäderfän och dessa djurs kött, odlad fisk samt mjölk och ägg.[2]

Fynd i strid med föreskrifterna enligt ämne och land år 2018

Sammanlagt Antalet prover 2018 Överensstämmelse med föreskrifterna
Land A B1 B2 B3 Sammanlagt
Österrike 8628 0 4 5 1 10
Belgien 15862 0 6 3 0 9
Bulgarien 1178 0 0 0 1 1
Kroatien 2308 0 5 5 1 11
Cypern 1471 5 3 4 0 12
Tjeckien 5095 6 10 7 5 28
Danmark 12693 0 2 3 17 22
Estland 1568 1 0 1 0 2
Finland 3936 0 0 0 0 0
Frankrike .. .. .. .. .. ..
Tyskland 56915 4 8 24 180 216
Grekland 2876 0 4 2 0 6
Ungern 7671 0 0 0 0 0
Irland 13112 17 0 5 0 22
Italien 27724 2 19 5 2 28
Lettland 1593 1 0 6 2 9
Litauen 1695 5 0 1 2 8
Luxemburg 524 0 0 1 0 1
Malta 767 0 0 7 0 7
Nederländer 24146 21 11 9 12 53
Polen 29201 14 39 9 10 72
Portugal 5403 0 5 8 2 15
Rumänien 5958 0 2 0 3 5
Slovakien 2081 2 0 0 4 6
Slovenien 1644 0 0 3 0 3
Spanien 37827 127 15 5 28 176
Sverige 4300 0 0 0 0 0
Storbritannien 29822 73 6 19 1 99
Totalt (EU 27)a 326779 285 170 138 271 869

Källa: EFSA 2020. Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products, s. 57-67. Länk till rapporten Obs. a) Data om Frankrike saknas i datasetet.

I EU-länder konstateras prover som strider med föreskrifterna i väldigt liten mängd i proportion till provvolymen. Bland tiotusentals prover hittas högst några tiotals eller hundratals fall beroende på landet.

Förseelser vad gäller nötdjur, svin, fjäderfän och dessa djurs kött, odlad fisk samt produktion av mjölk och ägg konstaterades på EU-nivå i 0,27 % av proverna. I Finland var motsvarande siffra 0 %. År 2018 var Finland, Sverige och Ungarn de enda medlemsländerna där inga förbudsmedel fanns i proverna.

Proverna med mögeltoxiner varierar årligen stort, och resultaten kan i allmänhet inte förutses vad gäller dessa. Några mögelgifter som alfa-zearalenol eller beta-zearalenol bildas i små mängder som en ämnesomsättningsprodukt av Fusarium-mögel. Fusarium-mögel kan förekomma bland annat i produktionsdjurs foder och foderkvaliteten borde följas framför allt på vårvintern och i synnerhet vid problem i förvaringen av foder.

 

Databastabell


Rester och främmände ämnen i kött och fisk

Nötkreatur, Svin, Fjäderfän, Fisk, Mjölk, Ägg

Referenser


[1] EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products, Technical report, 74 pp. Länk till rapporten
[2] Statistikdatabasen PXWeb innehåller en sammandragstabell enligt produktionsinrikting/produkt. EFSA:s rapport innehåller därtill får och getter, harkött, hästar, vilt och uppfött vilt samt honung, närmare uppgifter om dessa finns på EFSA-rapporten på sidorna 57-64. Länk till rapporten

 

Bilden i övre kant: Pixabay/Michal Jarmoluk

Share This