Finlands geografiskt avskilda position, den relativt låga djurtrafiken och avstånden mellan hållningsplatserna främjar bevarandet av den goda djursjukdomssituationen. Ofta upptäcks de allvarligaste djursjukdomarna i andra länder innan de upptäcks i Finland, vilket ger tid att förbereda sig och förbättra skyddet mot sjukdomen. På grund av de väderleksförhållanden som på grund av den finländska vintern ofta är karga har väldigt välisolerade stall i allmänhet ordnats för djuren, i vilka det i stor utsträckning är möjligt att hindra beröring till exempel med vilda djur. Produktionsdjur hålls helt åtskilda från hobbydjur.

Uppgifterna i Europeiska kommissionens system för anmälning av djursjukdomar (ADNS, Animal Disease Notification System) uppdateras veckovis på ett europeiskt plan. Inom ramen för systemet följs förekomsten av 54 djursjukdomar bland produktions- och vilddjur i de europeiska länderna. Observationer är tillgängliga retroaktivt enligt djursjukdom och enligt land. Antalet registrerade sjukdomsfall har ökat avsevärt från början av decenniet till år 2017. Den bakomliggande faktorn till detta är några sjukdomar som sprids snabbt. I övriga länder i Europa har de största sjukdomarna varit blåtunga, afrikans svinpest (ASF) och högpatogen fågelinfluensa. Under perioden januari-november anknöt så gott som 93 % av dessa observationer till dessa sjukdomar. I Finland har inte blåtunga påträffats sedan 1960-talet och afrikansk svinpestvirus har aldrig påträffats. Finland hålls fritt från dessa sjukdomar tack vare ett effektivt sjukdomsbekämpande arbete.

Verifierade fall som registrerats i det europeiska systemet för djurhälsoövervakning per land

De finländska siffrorna för år 2016 gällde högpatogen (H5N8) fågelinfluensa, som konstaterades år 2016 först hos vildfåglar. Därtill konstaterades sjukdomen på en fågelgård på Åland. Den begränsningszon som upprättades kring fågelgården hävdes i mars 2017. Alla observationer år 2017 gäller fågelinfluensafall hos vildfåglar. Fågelinfluensan har inte spridit sig till fjäderfän. Med undantag för fågelinfluensa förblev Finland fritt från djursjukdomar som sprider sig enkelt, såsom mul- och klövsjuka, svinpester och Newcastlesjukan. Den afrikanska svinpesten fortsatte att sprida sig i närregionen, men sjukdomen konstaterades inte i Finland. Finland förblev fritt från de djursjukdomar som anses vara strategiskt viktiga.

År 2016 konstaterades nya salmonellafall på sammanlagt sex nötkreatursgårdar, på tre svingårdar och på sju fjäderfägårdar.  Antalet nya fall minskade på nötkreaturs- och svingårdarna, men ökade på fjäderfägårdarna. Antalet salmonellafall uppgick till sammanlagt 16, då de år 2015 uppgick till sammanlagt 21. Salmonellaförekomsten låg på under 1 % och understeg fortsättningsvis med bred marginal den eftersträvade nivån.

Den smittsamma IHN-sjukdomen hos laxfiskar (infektiös hematopoietisk nekros hos fiskar) konstaterades för första gången i slutet av november 2017 i Finland.

 

Databastabell


De registrerade djursjuksfallen inom Europas uppföljningssystem för djursjukdomar

 

Referens


Finnish Food Saftey Authority Evira (2017) Animal diseases in Finland 2016 (4/2017), Link to report

 

Bilden i övre kant: Pixabay/Anne Leino

Share This