Naseva – systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård

Naseva är ett uppföljningssystem för hälsovården, vilket drivs av mejerierna och slakterierna. Med hjälp av detta kan mejerierna, slakterierna, nötkreatursgårdarna, veterinärerna och andra befullmäktigade samarbetsparter dokumentera, administrera och utveckla uppgifter och åtgärder som gäller livsmedelssäkerheten och djurens hälsa och välbefinnande. Slakterier och mejerier som befullmäktigats av en gård kan granska uppgifter om gårdar som gett fullmakter. Det är frivilligt att ansluta sig till systemet, som i slutet av år 2015 omfattade 58 % och i slutet av år 2017 redan 62 % av alla nötkreatursgårdar. Enligt en färsk statistik omfattar nötboskapshälsovården 7 400 gårdar, Nasevas täckning är följaktligen 66 % av alla gårdar och 74,6 % av mjölkgårdarna. Naseva administreras av Djurens hälsa ETT rf.

Nasevas täckning av de finländska mjölk- och nötboskapsgårdarna

2015 1.2.2018
Antalet djur Gårdar totalt Gårdar i Naseva Nasevas andel av alla gårdar (%) Gårdar totalt Gårdar i Naseva Nasevas andel av alla gårdar (%)
under 25 2656 483 18 2237 583 26
25-50 3649 1953 54 3021 2033 67
51-100 3418 2494 73 3098 2540 82
101-200 1853 1597 86 1779 1646 93
över 200 721 652 90 783 729 93
totalt 12297 7179 58 10918 7531 69

Källa: ETT, Matkedjeprojektet 2015-2017 slutrapport, Länk till rapporten

Naseva har till uppgift att främja genomförandet av hälsovård på nationell nivå på finländska nötkreatursgårdar och utveckla och administrera en databas över de nötkreatursgårdar som ansluter sig till den nationella hälsovården. I Naseva finns det integrerade rapporter om resultatet av juverinflammationsundersökningen och djurtrafiken på gården, rapporter som beskriver dödligheten samt köttgranskningsuppgifter. Också forskningsresultat om smittsamma sjukdomar sparas i Naseva. Med Naseva följer man också användningen av mediciner och orsaken till användningen.

I enlighet med hälsovårdsavtalet gör en veterinär en årlig hälsovårdsöversikt på gården och en hälsovårdsplan åtminstone en gång per år och sparar uppgifterna i registret. Med hjälp av Naseva följs hälsovårdsinspektionerna av gårdarna. Vid inspektionerna bedöms olika åldersgruppers förhållanden, hälsa och beteende i enlighet med Welfare Quality®-principen. Därtill inspekteras förekomsten av smittsamma sjukdomar, sjukdomsskyddsåtgärderna, foderhygienen och resthanteringen vid inspektionerna.

På gården bedrivs systematisk produktions- och hälsouppföljning. På gården iakttas lagstadgade krav som gäller läkemedelsbehandling och vård av djur. Efter antibiotikabehandlingens karenstid konstateras det att mjölkkomjölk inte innehåller rester med ett test som godkänts av Evira och testresultatet antecknas. På gården iakttas djurskyddsförfattningar, vars situation veterinären dokumenterar under hälsovårdsinspektionerna. Djur som avsöndrar BVD-virus finns inte på gården och salmonellasmittor har inte konstaterats.

Grunden för kvaliteten utgörs av lagstadgade omständigheter som gäller medicinering, djurens förhållanden och mjölkproduktionshygienen. Nationella kvalitetsfaktorer som överstiger lagnivån grundar sig på sedvanliga finländska förfaringssätt gällande rest- och sjukdomshantering, uppfattningen av mjölkens och köttets tekniska kvalitet samt gårds- och veterinärhälsovårdsverksamheten. En av Naseva uppgifter är att dokumentera de kvalitetsuppgifter som hälsovården producerat.

 

Bilden i övre kant: Aarno Isomäki

Share This