SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Vuoden 2023 lopussa päättyneen SOMPA-hankkeen tuloksia hyödynnettiin politiikkasuosituksessa, joka laadittiin yhteistyössä CANEMURE-sisarhankkeen kanssa. Politiikkasuosituksessa nostetaan esiin ratkaisuja ja ehdotuksia, joiden avulla metsätalouden vesistökuormitusta ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä.

Lue lisää

Suometsien ja turvepeltojen päästöt kasvavat vaikka päästövähennyskeinot tunnetaan

Kuusivuotinen SOMPA-hanke tulee päätökseensä vuoden 2023 lopussa. Hanke on tuottanut runsaasti tieteellistä tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden turvemailla ohjauskeinoja ja toimia kannattaisi kohdentaa kustannustehokkaiden päästövähennysten tuottamiseksi.

Lue lisää

Päivitetty tietokortti: Suometsien säilyttäminen puustoisina hillitsee kasvihuonekaasupäästöjä

Luonnonvarakeskuksen laatima Suometsien ilmastoviisas metsänhoito -tietokortti on päivitetty.  Kortti tarjoaa tietoa suometsien ilmastopäästöistä sekä toimenpiteistä, joilla niitä voidaan vähentää.

Lue lisää

Maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuudet tuntevia asiantuntijoita Suomen ilmastopaneeliin

Valtioneuvosto asetti uuden ilmastopaneelin kaudelle 2024-2027. Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi valittiin professori Jyri Seppälä, joka toimii myös SOMPA -hankkeen biotalouden kestävyyttä arvioivan työpaketin johtajana. 

Lue lisää

Metsien käytöllä on paljon merkitystä päästövähennyksiä ajatellen: Tiedekulman metsäkeskustelun tallenne nyt saatavilla

Tiedekulmassa 25.10. järjestetyssä Mitä metsille pitäisi tehdä? -tapahtumassa SOMPA -hankkeen johtaja Raisa Mäkipää totesi, että maankäyttösektorilla on kustannustehokkaita päästövähennysmahdollisuuksia, joita ei kannata jättää käyttämättä,

Lue lisää

Blogi: Maaperän hyvän terveyden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia maa- ja metsätalouden taloudellisiin ohjauskeinoihin

EU on asettanut tavoitteeksi maaperän hyvän terveyden vuoteen 2050 mennessä. Komissio on laatinut esityksen maaperälaista, jonka myötä maaperän terveyttä seurattaisiin erilaisin mittauksin. Maaperän hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan seurannan lisäksi myös muutoksia maa- ja metsätalouden taloudellisiin ohjauskeinoihin, koska tällä hetkellä ohjausjärjestelmä ei kannusta maaperän hyvää terveyttä edistäviin toimiin.

Lue blogi täältä

Kuuntele Ylen Tiedeykkösen Podcast: Ojitetuista suometsistä uutta tutkimustietoa: valtavat hiilipäästöt olisivat estettävissä avohakkuita välttämällä

Suomessa tarvitaan maankäyttösektorin ilmastotoimia, jotta päästövähennyksiä saadaan aikaan. Tuoreiden tutkimusten mukaan turpeen päästöjen hallinta ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista. Haastateltavina tutkija Aino Korrensalo, joka on tutkinut soisia metsiä ja niiden hiilen kiertoa sekä uuden tutkimuksen tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen.

Podcastiin

Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen, vaikka poimintahakkuiden vaikutus maaperäpäästöihin on vähäinen

SOMPA-hankkeen tutkimuksissa arvioitiin korpikuusikoiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja syntymekanismeja eri metsänkasvatusmenetelmillä. Jatkuvapeitteinen kasvatus ja poimintahakkuu tuottaisivat merkittäviä ilmastohyötyjä isossa mittakaavassa, koska niistä syntyy paljon vähemmän päästöjä verrattuna avohakkuuseen. Poimintahakkuut eivät silti vähennä merkittävästi maaperäpäästöjä verrattuna hakkaamattomaan metsään, varsinkaan jos pohjavedenpintaa ei saada nostettua voimakkaasti.

Lue lisää

Tervetuloa tapaamaan tutkijoitamme kansainväliseen IBFRA2023-metsäkonferenssiin!

Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä. Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle!

Lue lisää

SOMPA esittelee maataloustuloksia 4 per 1000 -alueellisessa kokouksessa Helsingissä 6.-8. kesäkuuta 

SOMPA:n työpaketin johtaja Kristiina Lång pitää keynote-puheenvuoron ”The importance of agricultural peat soils from Finland’s perspective” keskiviikkona 7.8.

Lue lisää

 

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.