Luonnonvarakeskuksen laatima Suometsien ilmastoviisas metsänhoito -tietokortti on päivitetty.  Kortti tarjoaa tietoa suometsien ilmastopäästöistä sekä toimenpiteistä, joilla niitä voidaan vähentää.

Suomen metsistä neljännes on suometsiä, joiden maaperä on turvetta. Soiden raivaaminen pelloiksi tai käyttäminen turvetuotantoalueina johtaa puuston hiilinielun menetykseen ja turpeeseen kertyneen hiilivaraston heikkenemiseen. Metsätalouskäyttöön ojitettujen suometsien maaperä tuottaa päästöjä erityisesti ravinteisimmilla kasvupaikoilla ja Etelä-Suomessa suometsät ovat, puusto ja maaperä huomioiden, päästölähde. Suometsien päästöjä voidaan kuitenkin vähentää metsänhoitotoimin, vesitaloutta säätelemällä sekä välttämällä suometsien avohakkuita.

Riittävä puusto huolehtii latvuspidännän ja haihdutuksen avulla ojitetun suon sopivasta kuivatuksesta, joten ojia ei tarvitsisi turhaan kaivaa, jos puita on suolla tarpeeksi. Avohakkuita kannattaa välttää erityisesti runsasravinteisimmissa kuusivaltaisissa suometsissä, joissa jatkuvapeitteiselle metsänkasvatukselle on hyvät edellytykset ja joissa se on metsänomistajalle taloudellisesti kannattavaa.

Lue lisää suometsistä ja niiden ilmastopäästöjä hillitsevästä hoitamisesta tietokortista täällä tai kortin nettisivuversiosta.