Kuusivuotinen SOMPA-hanke tulee päätökseensä vuoden 2023 lopussa. Hanke on tuottanut runsaasti tieteellistä tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden turvemailla ohjauskeinoja ja toimia kannattaisi kohdentaa kustannustehokkaiden päästövähennysten tuottamiseksi.

Hankkeen toimikauden aikana Suomen maankäyttösektorin hiilinielu ei ole kehittynyt asetettujen tavoitteiden mukaiseksi, ja se on kääntynyt jopa päästölähteeksi. Turvemaapeltojen päästöt ovat kasvaneet, suometsien avohakkuut lisäävät maaperän päästöjä, eikä Suomen metsien puuston pienentynyt hiilinielu riitä kompensoimaan niitä. SOMPA-hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan ohjauskeinoja muuttamalla voidaan kuitenkin ohjata turvemaapeltojen ja suometsien käyttöä päästöttömämpään suuntaan. 

Turvepeltoihin liittyen tällaisia keinoja on esimerkiksi ruoantuotannon ulkopuolella olevien sekä hyvin niukkasatoisten turvepeltojen ohjaaminen vettämistoimenpiteiden piiriin, mikä vaatisi muutoksia maatalouden tukijärjestelmiin sekä kosteikkoviljelytuotteiden kehittäminen ja niiden markkinoiden synnyn tukeminen. Runsasravinteisten suometsien nieluja voisi vahvistaa, mikäli siirryttäisiin jaksollisesta kasvatuksesta jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Tämä vaatisi kannustinjärjestelmän uudistamista jaksollista kasvatusta suosivaan suuntaan.

”Suometsien ja turvepeltojen päästövähennysmahdollisuuksista on kertynyt paljon uutta tietoa, ja yhteistyössä maanomistajien, neuvontaorganisaatioiden ja yritysten kanssa on myös löytynyt uusia toimintatapoja, joilla turvemaiden päästöt vähenevät. Ilmastoviisaiden toimintatapojen laaja käyttöönotto etenee kun maa- ja metsätalouden tukia muutetaan ilmastotekoihin kannustaviksi”, toteaa SOMPA- hankkeen johtaja tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Hankkeen tuloksista voi lukea esimerkiksi tänä vuonna ilmestyneestä politiikkasuosituksesta Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista sekä vuonna 2020 julkaistuista suosituksista Metsätalouden kannustinjärjestelmää muutettava ja Maatalouden tukijärjestelmää kehitettävä tukemaan viljeltyjen turvemaiden ilmastokestävää käyttöä. Tuloksia on myös koottu SOMPA-hankkeen ratkaisukorttiin,  äskettäin ilmestyneeseen Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen politiikkasuositukseen, Luonnonvarakeskuksen Suometsien ilmastoviisas metsänhoito -tietokorttiin, sekä yhteistyössä tehtyihin politiikkasuosituksiin. 

SOMPA-hankkeessa on vuosien varrella myös tunnistettu hyviä esimerkkejä suometsien ja -peltojen ilmastokestävistä hoitomenetelmistä sekä tuotettu mm. kaksi videota jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla, joista toinen on suunnattu metsänomistajille ja toinen metsäammattilaisille ja asiantuntijoille. 

SOMPA-hankkeen asiantuntijat jatkavat maankäyttösektorin päästövähennystoimia koskevaa työtään lukuisissa uusissa tutkimushankkeissa ja vuosille 2024-2027 asetetussa Suomen ilmastopaneelissa.